eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Błaszki › Zakup i dostawa opału węglowego dla Powiatowego Zespołu Szkół w BłaszkachOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa opału węglowego dla Powiatowego Zespołu Szkół w Błaszkach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zespół Szkół w Błaszkach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100538015

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. L. Sulwińskiego 31

1.5.2.) Miejscowość: Błaszki

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-235

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 438292088

1.5.8.) Numer faksu: 438292088

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: loblaszki@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zsp-blaszki.pl/?lang=pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa opału węglowego dla Powiatowego Zespołu Szkół w Błaszkach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4c0d810-593b-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410119

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00293124/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa opału węglowego dla Powiatowego Zespołu Szkół w Błaszkach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e4c0d810-593b-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która
jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie
ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W
zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane
dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: loblaszki.wp.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu). (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu).
Dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z
wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone
podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu
„Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z
wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), Zamawiający informuje, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szkół w Błaszkach reprezentowany przez Dyrektora Magdalenę Zakęs zwanego dalej
„Administratorem”.
b) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którymi może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail:loblaszki@wp.pl oraz listownie na adres podany powyżej. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez
Powiatowy Zespół Szkół w Błaszkach oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.
c) Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji postępowania o zamówienie publiczne w Powiatowy Zespół Szkół w Błaszkach, obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t,j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710) (dalej: Pzp), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
d) Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, zawarcia umowy oraz rozliczeń finansowo-księgowych, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym.
e) Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących
przepisach:
Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach publicznych.
Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
f) Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 18 i art. 74 Pzp, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym: podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, osobom i podmiotom zainteresowanym prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a także podmiotom korzystającym z Biuletynu Informacji Publicznej, Biuletynu Zamówień Publicznych, systemu E-zamówienia, Bazy konkurencyjności oraz internetowej platformy zakupowej e-Katalogi, będącej w gestii Urzędu Zamówień Publicznych.
g) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie
szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
h) Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.1 Pzp przez okres 4 lat, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym sprawa zamówień publicznych została zakończona, a następnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres 5 lat, zgodnie kategorią B5, w przypadku dokumentacji postępowania oraz 10 lat w związku z zawartą umową, zgodnie z kategorią archiwalną B10, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji. W przypadku zamówień finansowanych ze środków funduszy europejskich lub innych środków niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na podstawie odrębnych przepisów, w tym zakresie do 25 lat.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
-dostępu do treści swoich danych (podstawa prawna: art. 15 RODO);
-sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników (podstawa prawna: art. 16 RODO);
-żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, ze względu
na brak przesłanek określonych w art. 20 RODO, prawo wyrażenia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych (gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c), a prawo usunięcia danych osobowych
jest ograniczone tylko do tych danych które nie są konieczne do realizacji celów
wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO, tj. do wywiązania się z prawnego
obowiązku wymagającego przetwarzania danych, do ustalenia, dochodzenia i
obrony roszczeń oraz do celów archiwalnych. Ponadto, w szczególnych
przypadkach prawa te mogą być ograniczone, ze względu np.: na wymogi prawne,
m.in. zawarte w prawie podatkowym lub zasadach rachunkowości.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1.2.1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 90000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału węglowego w ilości do 70 ton do Powiatowego
Zespołu Szkół w Błaszkach.
Wskazana ilość jest wyłącznie określeniem ilości szacowanej. W przypadku
niewyczerpania przez Zamawiającego limitów zakupów Wykonawcy nie będą przysługiwały
z tego tytułu roszczenia.
3. Przedmiot dostawy musi spełniać poniższe wymagania:
a) Parametry opału węglowego nie gorsze niż :
- węgiel energetyczny Typ 31-32 o wartości opałowej w stanie roboczym nie mniej
niż 24 MJ /kg
- sortyment miał IIA o niskim pęcznieniu oraz temperaturze spiekania się popiołu
powyżej 1150°C
- zawartość popiołu max. 9%,
- maksymalna wilgotność przemijająca do 10 %
- zawartości siarki max. 1%

4.2.6.) Główny kod CPV: 09111000-0 - Węgiel i paliwa na bazie węgla

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze
wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do
drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza
od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie
zaokrąglony w górę.
Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach:
(1 % = 1 pkt.)
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy wykorzystaniu matematycznych zasad
zaokrąglania; najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający udzieli zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), którego(ych)
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. uzyska największą łączną ilość punktów ze
wszystkich kryteriów.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawiają taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający:
- spośród tych ofert wybiera ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze.
- jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający
wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt,
przy czym, Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen lub kosztów
wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający nie zakreśla warunku w tym punkcie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia załączają pełnomocnictwo do reprezentowania przez jednego z nich.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załącznikiem 2 do SWZ - wzór u mowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca składa ofertę na interaktywnym formularzu ofertowym

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.