eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad.: Zagospodarowanie terenu dz.nr 29, nabrzeża i obrzeża, platforma treningowa przy Kanale Młyńskim, wiata do zimowania jednostek z warsztatem naprawczym POSRMOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad.: Zagospodarowanie terenu dz.nr 29, nabrzeża i obrzeża, platforma treningowa przy Kanale Młyńskim, wiata do zimowania jednostek z warsztatem naprawczym POSRM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Morska w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000145129

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wały Chrobrego 1-2

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-500

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ar@pm.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pm.szczecin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad.: Zagospodarowanie terenu dz.nr 29, nabrzeża i obrzeża, platforma treningowa przy Kanale Młyńskim, wiata do zimowania jednostek z warsztatem naprawczym POSRM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-442e46cc-593b-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410086

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00302986/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Projekt budowlany, techniczny i wykonawczy, specyfikacje i kosztorysy – nabrzeża i obrzeża etap II i III na działce nr 29 przy Kanale Młyńskim [POSRM]

1.3.4 Projekt budowlany, techniczny i wykonawczy, specyfikacje i kosztorysy – zagospodarowanie terenu działki nr 29, wiata do zimowania jednostek z warsztatem naprawczym [POSRM]

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pm_szczecin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pm_szczecin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/pm_szczecin
2) Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu.
3) Dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AR/262-07/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w ramach inwestycji POSRM, dla następującego zakresu planowanych prac:
 zagospodarowanie terenu działki nr 29,
 nabrzeża i obrzeża rzeki Odry i Kanału Młyńskiego (etap II i III wg nomenklatury programu inwestycji), wraz z pogłębianiem dna,
 platforma treningowa przy Kanale Młyńskim,
 wiata do zimowania jednostek z warsztatem naprawczym,
 oświetlenie terenu,
 monitoring na terenie inwestycji,
 infrastruktura łączności bezprzewodowej Wi-fi na terenie inwestycji,
 pozostała niezbędna infrastruktura techniczna, sieciowa, instalacyjna na terenie działki nr 29.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1a do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz załącznikach do niego, w tym w szczególności we wstępnych opracowaniach koncepcyjnych.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji
o udzieleniu pozwolenia na budowę.

Ponadto w zakresie przedmiotu zamówienia jest sporządzenie opracowań pobocznych oraz przeprowadzenie niezbędnych procedur administracyjnych i uzyskanie wymaganych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia decyzji, postanowień, warunków technicznych, uzgodnień
i innych, takich jak w szczególności: sporządzenie mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji geologicznej, uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, sporządzenie operatu wodnoprawnego, uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych, decyzji środowiskowej (jeśli będzie wymagana), decyzji zezwalającej na wykonywanie robót budowlanych w obrębie portu morskiego, decyzji wyłączającej spod zakazu wykonywania robót budowlanych na obszarach zalewowych oraz uzyskanie wszelkich innych uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Sprawowanie nadzoru autorskiego nie jest elementem przedmiotu zamówienia. Zamawiający może zlecić pełnienie nadzoru autorskiego wybranemu przez siebie projektantowi w ramach oddzielnego postępowania.
2) Nomenklatura wg CPV:
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71410000-5 Usługi planowania przestrzennego
71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
71210000-3 Doradcze usługi architektoniczne
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych
71325000-2 Usługi projektowania fundamentów
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71510000-6 Usługi badania terenu
71352000-0 Usługi badania podłoża
71351910-5 Usługi geologiczne
71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

3) Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), normy mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.
4) W przypadku, gdy Zamawiający odnosi się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 oraz ust.3 ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.
5) Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych
i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.
6) Gwarancja i rękojmia
- Na wykonane usługi Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy .
- Okres rękojmi za wady opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji upłynie z chwilą wygaśnięcia odpowiedzialności wszystkich wykonawców robót budowlanych z tytułu ich rękojmi za wady robót przez nich zrealizowanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia, lecz nie dłużej niż 5 lat od dnia upływu terminu gwarancji,
o którym mowa w tiret wcześniejsze.
- Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek nieosiągnięcia w zrealizowanych robotach parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi.
- Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji lub rękojmi, jeżeli Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem tych okresów.

2. Rozwiązania równoważne

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy

Zamawiający nie stawia wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia z uwagi, iż charakter czynności, realizowanych w ramach niniejszego zamówienia nie uzasadnia wykonywania pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.): Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Zgodnie z Rozdziałem 2 ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Samodzielną funkcję techniczną
w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające „uprawnienia budowlane”. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie.

W związku z powyższym do wykonywania dokumentacji projektowej nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71210000-3 - Doradcze usługi architektoniczne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych

71325000-2 - Usługi projektowania fundamentów

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71510000-6 - Usługi badania terenu

71352000-0 - Usługi badania podłoża

71351910-5 - Usługi geologiczne

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Cena (C) – 60 %
Skrócony termin realizacji (T) – 20%
Wysokość kary umownej (K) – 20%

a) Kryterium „Cena” (C) zostanie obliczone według następującego wzoru:

(Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty) x 60 = liczba punktów za kryterium Cena (C)

b) Kryterium „Skrócony termin realizacji” (T) będzie punktowane według następujących zasad:

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium „Skrócony termin realizacji” (T) –20 pkt.

Wykonawca może zaoferować skrócony termin końcowy na wykonanie całości zamówienia. Do umowy zostanie wpisany termin realizacji całości zamówienia wyliczony jako 300 dni minus liczba dni oferowanego skrócenia terminu, zadeklarowany przez Wykonawcę (T oferowany) w niniejszym kryterium.

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie nie dłuższym 300 dni od dnia podpisania umowy w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia, w związku z czym

Wykonawca otrzyma 20 pkt gdy skróci termin wykonania całości zamówienia o 80 dni, w związku z czym

Za każdy dzień skrócenia terminu wykonania całości zamówienia zostanie przyznany 0,25 pkt dodatkowo wg wzoru:

T = Ilość dni oferowanego skrócenia terminu x 0,25 pkt = ilość przyznanych punktów

c) Kryterium „Wysokość kary umownej” (K) będzie punktowane według następujących zasad:

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium „Wysokość kary umownej” (K) –
20 pkt.

Wykonawca może zaproponować większą wysokość kary umownej od minimalnego poziomu wymaganego przez Zamawiającego. Do umowy zostanie wpisana wysokość kary umownej zaproponowana przez Wykonawcę (K oferowana) w niniejszym kryterium.

Zamawiający wymaga minimalnego poziomu kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia całkowitego brutto, w związku z czym K min = 0,1%

Wykonawca otrzyma 20 pkt gdy zaproponuje wysokość kary umownej zwiększoną o 0,4%, tj. do poziomu 0,5%, w związku z czym K max = 0,5%

Liczba punktów w kryterium „Wysokość kary umownej” (K) zostanie obliczona w następujący sposób:

K= (K oferowana) – (K min)/ 0,4 x20

W sytuacji gdy Wykonawca zaoferuje niższą wysokość kary umownej, niż wymagane przez Zamawiającego K min = 0,1%, oferta będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

W sytuacji gdy Wykonawca nie złoży oświadczenia dotyczącego proponowanej wysokości kary umownej, Zamawiający przyjmie minimalny poziom kary umownej K min = 0,1% i przyzna 0 pkt. do porównania z pozostałymi ofertami w kryterium „Wysokość kary umownej” (K).

W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę wysokości kary umownej wyższej
niż K max = 0,5%, Zamawiający przyjmie przy ocenie ofert poziom (K oferowana) = 0,5% (najwyższy punktowany poziom kary umownej), przyzna Wykonawcy maksymalną liczbę punktów w kryterium „K”, tj. 20 pkt, natomiast do umowy zostanie zapisana wysokość kary umownej zadeklarowana przez Wykonawcę w ofercie.

2) Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów w kryterium Cena (C) (maks. 60) + liczba punktów w kryterium „Skrócony termin realizacji” (T) (maks. 20) + liczba punktów w kryterium „Wysokość kary umownej” (K) (maks. 20)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócony termin realizacji T

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej K

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:


1) zdolności technicznej lub zawodowej:
• Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże, że wykonał
z należytą starannością – nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej :
2 usługi projektowe polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej (projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny lub projekt wykonawczy), o wartości nie niższej niż 100 000,00 zł brutto każda, obejmujące budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę nabrzeża rzecznego lub morskiego o długości nie mniejszej niż 100 m.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania rozumie się datę ogłoszenia o zamówieniu). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia.

• Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni wykonawca, który będzie dysponował co najmniej po jednej osobie posiadającej uprawnienia budowlane (w myśl Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane):
- do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, będące ważne od co najmniej 3 lat (licząc od daty wydania decyzji przyznającej uprawnienia),
- do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, będące ważne od co najmniej 3 lat (licząc od daty wydania decyzji przyznającej uprawnienia),
- do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń, będące ważne od co najmniej 3 lat (licząc od daty wydania decyzji przyznającej uprawnienia),
- do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, będące ważne od co najmniej 3 lat (licząc od daty wydania decyzji przyznającej uprawnienia),
- do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, będące ważne od co najmniej 3 lat (licząc od daty wydania decyzji przyznającej uprawnienia),
- do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
- do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń,
Zamawiający dopuszcza sprawowanie przez jedną osobę więcej niż jednej z ww. funkcji,
W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

− Wykazu usług na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ,
z którego wynikać będzie, że Wykonawca wykonał z należytą starannością – nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej:
2 usługi projektowe polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej (projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny lub projekt wykonawczy), o wartości nie niższej niż 100 000,00 zł brutto każda, obejmujące budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę nabrzeża rzecznego lub morskiego o długości nie mniejszej niż 100 m wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Wymagana forma:
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

− Wykazu osób na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ, z którego wynikać będzie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej po jednej osobie posiadającej uprawnienia budowlane (w myśl Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane):
− do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, będące ważne od co najmniej 3 lat (licząc od daty wydania decyzji przyznającej uprawnienia),
− do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, będące ważne od co najmniej 3 lat (licząc od daty wydania decyzji przyznającej uprawnienia),
− do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń, będące ważne od co najmniej 3 lat (licząc od daty wydania decyzji przyznającej uprawnienia),
− do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, będące ważne od co najmniej 3 lat (licząc od daty wydania decyzji przyznającej uprawnienia),
− do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, będące ważne od co najmniej 3 lat (licząc od daty wydania decyzji przyznającej uprawnienia),
− do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
− do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń,
wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Wymagana forma:
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 16 1240 1864 1111 0000 2205 5615 z dopiskiem na przelewie: Wadium do przetargu nr
AR/262-07/23 Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Politechnika Morska w Szczecinie,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
− Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Strony przewidują możliwość zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić
za zgodą Zamawiającego, w formie aneksu, w następujących przypadkach:
1) gdy ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
2) gdy wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia takie jak:
a) zmiana stanu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
b) wydłużenie czasu trwania procedur uzgodnień administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy. Za przeciętny czas trwania procedur administracyjnych Zamawiający rozumie czas ustawowo przewidziany przez wszelkie instytucje i urzędy na wydanie niezbędnych opinii, decyzji, uzgodnień
z uwzględnieniem procedur nieprzewidzianych pobocznych, które mogą wyniknąć w trakcie trwania procedur administracyjnych,
c) konieczność wykonania dodatkowych opracowań, usług projektowych,
d) przeszkody o obiektywnym charakterze, zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia oraz innych zdarzeń, których przyczyny nie leżą po stronie Wykonawcy, takie jak: nadzwyczajne zjawiska przyrody oraz klęski żywiołowe (między innymi trzęsienia ziemi, powodzie, huragany), zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne, terrorystyczne, strajki czy gwałtowne rozruchy oraz akty władzy publicznej (fait du prince), którym należy się podporządkować, epidemie („siła wyższa”), a także działania proceduralne nieleżące po stronie Wykonawcy (np. niedostarczenie przez Zamawiającego niezbędnych decyzji, uzgodnień lub pełnomocnictw, przedłużające się uzgodnienia w organach np. nadzoru budowlanego bądź administracji budowlanej, u operatorów sieci itp.),
e) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego lub dające się przypisać Zamawiającemu lub innemu Wykonawcy, bądź Podmiotowi działającemu za zgodą Zamawiającego,
f) skorzystanie przez Zamawiającego z prawa, o którym mowa w § 12 ust. 6,
g) brak dostępu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy do miejsc, do których dostęp Wykonawcy jest niezbędny w celu dokonania badań, inwentaryzacji, pomiarów lub innego typu opracowań wymaganych z uwagi na proces sporządzania dokumentacji projektowej,
h) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.
3) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy,
4) zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, związane z koniecznością rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części zamówienia,
5) zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, w zakresie do 10% wartości wynagrodzenia, związane ze zleceniem Wykonawcy dodatkowych usług projektowych, nieobjętych podstawowym zakresem przedmiotu umowy,
6) zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, w zakresie do 50% wartości wynagrodzenia, związane z koniecznością zrealizowania przez Wykonawcę dodatkowych opracowań, usług projektowych, nieobjętych podstawowym zakresem przedmiotu umowy, o ile staną się one niezbędne, przy spełnieniu przesłanek określonych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dalsza część przewidzianych zmian do umowy znajduje się w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ § 6 ust. 2

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-03 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pm_szczecin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-03 11:35

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.