eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ząbrowo › Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie 2023/2023 dla Szkoły Podstawowej im. Twórców Literatury Dziecięcej w ZąbrowieOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie 2023/2023 dla Szkoły Podstawowej im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001206258

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 19

1.5.2.) Miejscowość: Ząbrowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-241

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wgamrat-antoniuk@gmina-ilawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-ilawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Gmina Iława

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 744-16-60-841

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: gen. Wł. Anders 2A

1.11.4.) Miejscowość: Iława

1.11.5.) Kod pocztowy: 14-200

1.11.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: wgamrat-antoniuk@gmina-ilawa.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.gmina-ilawa.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie 2023/2023 dla Szkoły Podstawowej im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-295daa5c-593f-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410073

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00409475/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie 2023/2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gmina-ilawa.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gmina-ilawa.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje dotyczące komunikacji za
pośrednictwem Platformy:
1) Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub w przypadku
posiadania konta na Platformie loguje się zaakceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za
wiążący,
2) szczegółowa instrukcja obsługi Platformy, zawierająca instrukcję korzystania z platformy przez wykonawcę jest zamieszczona pod
adresem:
https://gmina-ilawa.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html,
3) za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania na serwerach. Aktualna data i
godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu platformy,
4) numer telefonu infolinii technicznej dotyczącej Platformy: + 48 71787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net
5. Korzystanie z platformy możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego);
2) lista zalecanych przeglądarek internetowych: Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych
wersji przeglądarek;
3) system operacyjny Windows 7 lub nowszy.
4) Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do Internetu,
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax,
c) włączona obsługa JavaScript,
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s,
e) zainstalowany Acrobat Reader,
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowsze.
5) Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Portalu wynosi 150 MB.
Za pośrednictwem Platformy można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający
wiele pojedynczych plików.
6) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 150 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx,
.xls,.xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .7zip, .txt,. ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg;
7) Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) oferta złożona przez wykonawcę na platformie nie jest widoczna dla zamawiającego, ponieważ widnieje w platformie jako
zaszyfrowana. Możliwość otwarcia oferty dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu
składania ofert,
b) czas zapisywany jest w formacie YYY-MM-DD HH:MM;SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie
potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania,
potwierdzenie odbywa się poprzez klikniecie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty,dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie. Wiadomość otrzymuje wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w
ikonę : „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawców zalogowanych na platformie czas przekazania danych jest to czas wysłania
dokumentu, oferty przez platformę.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina
Iława z siedzibą w Urzędzie Gminy przy ul. gen. Wł. Andersa 2A, 14 -200 Iława, reprezentowana przez Wójta Pana Krzysztofa
Harmacińskiego.
Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się pisząc na adres e- mail:
gmina@gmina-ilawa.pl lub telefonując pod numer (89) 649 08 00.
- W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz wykonywaniem praw
przysługujących na podstawie RODO, pisząc
na adres e-mail: hanna.draczkowska@gptogatus.pl, lub telefonując pod numer +48 533 327 058.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej
„ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
- posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo
dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w sezonie grzewczym 2023/2024 do Szkoły Podstawowej im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie oleju opałowego lekkiego w szacunkowej ilości 42.000 l.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) dla uznania, że Wykonawca spełnia wskazany warunek, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję uprawniającą do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (olejem opałowym) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
b) ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2A do SWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, złożonego na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona – aktualnej koncesji uprawniającej do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (olejem opałowym) wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
c) w przypadku wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunku, Wykonawca musi wykazać, że co najmniej jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada aktualną koncesję, zgodnie z zasadami określonymi w lit. a);
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1) doświadczenie zawodowe: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4.2) kadra techniczna: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4.3) potencjał techniczny: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 4 ppkt 1) lit. b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpo-wiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układ z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona albo nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w pkt. 4 ppkt 1) lit. b, zastępuje się je w całości dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Termin, o którym mowa w pkt. 5 stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualna koncesja uprawniająca do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (olejem opałowym) wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzania zostały określone w załączniku nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gmina-ilawa.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.