eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipinki › Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie LipinkiOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Lipinki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipinki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440815

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipinki 53

1.5.2.) Miejscowość: Lipinki

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-305

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 134477021

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminalipinki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminalipinki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Lipinki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7a72649f-5935-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410060

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053749/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Lipinki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie współfinansowane ze środków Programu Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/822144

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja odbywać się będzie w języku polskim za pomocą strony internetowej https://platformazakupowa.pl/. Wykonawca powinien
przekazywać korespondencję za pomocą https://platformazakupowa.pl/, poprzez wciśnięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania korespondencji uważa się datę otrzymania komunikatu, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego poprzez wciśniecie przycisku „Wyślij wiadomość do
zamawiającego” to 500 MB. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/ do konkretnego wykonawcy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rozszerzenia plików powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, (.jpeg), ze szczególnym
wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający
rekomenduje wykorzystanie rozszerzenia .zip lub .7Z. Zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. Wśród rozszerzeń powszechnych, a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI, występują: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. Ograniczenie wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym wynosi maksymalnie 10 MB, a ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do
składania podpisu osobistego wynosi maksymalnie 5 MB. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: a)ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisemkwalifikowanym w formacie PAdES; b) pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES
o typie zewnętrznym; wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym; c) zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. Kwalifikowany podpis elektroniczny musi spełniać wymogi określone przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, zamawiający wymaga dołączenia podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików, co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji podpisów. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej prowadzonego postępowania to: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich
nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny
obsługujący format plików .pdf, f) https://platformazakupowa.pl/ działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej -
kodowanie UTF8, g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Instrukcje korzystania z https://platformazakupowa.pl/
znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lipinki, Lipinki 53, 38-305 Lipinki; b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Lipinki jest Pan Piotr Pietruś, adres e – mail: pietrus.adwokat@gmail.com, tel. 697567595; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 PZP; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RBI.271.25.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Lipinki. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Wymiana okien zewnętrznych na okna PCV o współczynniku U=0,9 W/m2*K, montaż nawiewników ciśnieniowych w oknach budynku, wymiana drzwi oraz malowanie elewacji z wyłączeniem elewacji północnej, zabezpieczenie podłóg na sali przed uszkodzeniem i zarysowaniem podczas trwania robót,
2) Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła - montaż bezkanałowych jednostek wentylacyjnych z odzyskiem ciepła,
3) Modernizacja systemu oświetlenia - wymiana i montaż oświetlenia halogenowego na oświetlenie typu led o mocy 200W - 24 szt.,
4) Modernizacja systemu grzewczego - montaż nagrzewnic wodnych, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, demontaż starej instalacji, doprowadzenie instalacji do nagrzewnic, prace adaptacyjne w kotłowni, próby szczelności i roboty towarzyszące,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: dla części 1 zamówienia – dokumentacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.
2. Zamawiający będzie oceniać oferty według następujących kryteriów i ich wag:
a) cena – 60;
b) okres gwarancji – 40.
3. Punkty w kryterium „cena” przyznawane będą za zaoferowaną przez wykonawcę cenę brutto za wykonanie zamówienia.
4. Punkty przyznane w kryterium „cena” zostaną obliczone według następującego wzoru: C = (Cn/Cb) * 60, gdzie: C - ilość punktów
przyznanym w kryterium „cena”, Cn - najniższa cena brutto spośród ofert, Cb - cena brutto oferty badanej.
5. Punkty przyznane w kryterium „cena” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
6. Punkty w kryterium „okres gwarancji” przyznawane będą za zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji na zamówienie, które
wykonawca zamierza wykonać.
7. Wykonawca może zaoferować jeden z trzech okresów gwarancji, za które otrzyma odpowiednią ilość punktów:
a) 36 miesięcy – 0 punktów;
b) 48 miesięcy – 20 punktów;
c) 60 miesięcy – 40 punktów.
8. Łączna ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
9. Oferta na wykonanie każdej z części zamówienia podlega odrębnej ocenie.
10. Łączna ilość punktów zostanie określona według wzoru: P = C + G, gdzie: P – łączna ilość punktów, C – liczba punktów
uzyskanych w kryterium „cena”, G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji”.
11. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Lipinki. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Docieplenie ścian zewnętrznych - ocieplenie styropianem o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,038 W/mK, grubości 0,08 m, współczynnik U=0,155 W/m2*K wraz z robotami towarzyszącymi,
2) Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem - ocieplenie wełną mineralną o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,035 W/mK, grubości 0,21 m, współczynnik U=0,149 W/m2*K,
3) Modernizacja systemu grzewczego ,wykonanie montażu pompy ciepła powietrze/woda wraz z budową instalacji centralnego ogrzewania,
4) Modernizacja systemu oświetlenia - wymiana i montaż: opraw ledowych o mocy 24W - 14 szt., 40W – 7 szt. - paneli ledowych 20W - 11 szt.,
5) Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy nieprzekraczającej 15,75 kWp oraz magazynem energii o pojemności co najmniej 15 kWh z przebudową istniejącego chodnika,
6) Wydatki niekwalifikowane- Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna tarasu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera :dla części 2 zamówienia – dokumentacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 10 do SWZ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.
2. Zamawiający będzie oceniać oferty według następujących kryteriów i ich wag:
a) cena – 60;
b) okres gwarancji – 40.
3. Punkty w kryterium „cena” przyznawane będą za zaoferowaną przez wykonawcę cenę brutto za wykonanie zamówienia.
4. Punkty przyznane w kryterium „cena” zostaną obliczone według następującego wzoru: C = (Cn/Cb) * 60, gdzie: C - ilość punktów
przyznanym w kryterium „cena”, Cn - najniższa cena brutto spośród ofert, Cb - cena brutto oferty badanej.
5. Punkty przyznane w kryterium „cena” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
6. Punkty w kryterium „okres gwarancji” przyznawane będą za zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji na zamówienie, które
wykonawca zamierza wykonać.
7. Wykonawca może zaoferować jeden z trzech okresów gwarancji, za które otrzyma odpowiednią ilość punktów:
a) 36 miesięcy – 0 punktów;
b) 48 miesięcy – 20 punktów;
c) 60 miesięcy – 40 punktów.
8. Łączna ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
9. Oferta na wykonanie każdej z części zamówienia podlega odrębnej ocenie.
10. Łączna ilość punktów zostanie określona według wzoru: P = C + G, gdzie: P – łączna ilość punktów, C – liczba punktów
uzyskanych w kryterium „cena”, G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji”.
11. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna i zawodowa:
a) zdolność techniczna
Część 1 Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Lipinkach
- wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną, w zakresie termomodernizacji lub budowy lub przebudowy budynku o wartości zamówienia nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto
Część 2 Termomodernizacja budynku LKS Wójtowa
- wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną, w zakresie termomodernizacji lub budowy lub przebudowy budynku o wartości zamówienia nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto
b) zdolność zawodowa
Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone:
Część 1 Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Lipinkach
- 1 osoba (kierownik budowy), przewidziana do kierowania robotami posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie wynikającym z przedmiotu niniejszego zamówienia,
- 1 osoba (kierownik robót ), przewidziana do kierowania robotami budowlanymi posiadająca uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie wynikającym z przedmiotu niniejszego zamówienia,
- 1 osoba (kierownik robót), przewidziana do kierowania robotami instalacyjnymi elektrycznymi posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie wynikającym z przedmiotu niniejszego zamówienia
Część 2 Termomodernizacja budynku LKS Wójtowa
- 1 osoba (kierownik budowy), przewidziana do kierowania robotami posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie wynikającym z przedmiotu niniejszego zamówienia,
- 1 osoba (kierownik robót ), przewidziana do kierowania robotami budowlanymi posiadająca uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie wynikającym z przedmiotu niniejszego zamówienia,
- 1 osoba (kierownik robót), przewidziana do kierowania robotami instalacyjnymi elektrycznymi posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie wynikającym z przedmiotu niniejszego zamówienia
5. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy wspólnie, warunki udziału w postępowaniu mogą być spełnione przez nich łącznie.
6.Dopuszcza się łączenie funkcji kierowników budowy i robót w przypadku kiedy je-den wykonawca będzie realizował więcej niż jedną część zamówienia, osoba ma spełniać wymagania dla kierownika budowy i kierownika robot dla danej części.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy w zakresie art.108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
2) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym do oferty w zakresie podstaw do
wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 PZP a także w zakresie art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
prowadzonego na podstawie ustawy PZP- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami z załączeniem dokumentu potwierdzającego nadanie uprawnień
budowlanych i przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego; wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
a) oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ;
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ;
c) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy – w przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z informacji zawartej w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub w innym właściwym rejestrze albo gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia

Do umowy należy dołączyć:
1) kosztorys ofertowy, sporządzony w formie uproszczonej odrębnie dla każdej z części zamówienia, którą wykonawca oferuje wykonać;
2) w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej - umowę regulującą współpracę między nimi (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę upoważnionego do występowania w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
3) przedłożyć celem akceptacji przez Zamawiającego draft gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku gdy zabezpieczenie wnoszone jest w formie innej niż pieniężna
4) wykaz podwykonawców z zakresem powierzanych im zadań o ile przewiduje się ich udział w realizacji zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości:
Część I – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
Część II – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 )
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może zostać wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 52 8628 0000 2001 0009 3868 0001 jako tytuł przelewu wskazując: „wadium zabezpieczające ofertę, część I/II sprawa nr RBI.271.25.2023”.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3.2 do 3.4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji (poręczenia), gwarancja (poręczenie) powinna zostać sporządzona zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i winna zawierać co najmniej następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (poręczenia) (Zamawiającego), gwaranta (poręczyciela) (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem),
3) kwotę gwarancji (poręczenia),
4) termin ważności gwarancji (poręczenia),
5) nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Za-mawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
7. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
8.Zasady zwrotu wadium oraz okoliczności zatrzymania wadium zostały określone w art. 98 ustawy Pzp..

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców, winno być dołączone do oferty.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą złożyć oświadczenie w Formularzu oferty, z którego wynika które roboty budowlane wykonują poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zawiera wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiący załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/822144

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.