eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Orla › Dostawa pelletu drzewnego do Szko造 Podstawowej z dodatkowym nauczaniem j瞛yka bia這ruskiego w Orli w sezonie grzewczym 2023/2024Og這szenie z dnia 2023-09-22


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa pelletu drzewnego do Szko造 Podstawowej z dodatkowym nauczaniem j瞛yka bia這ruskiego w Orli w sezonie grzewczym 2023/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Szko豉 Podstawowa z dodatkowym nauczaniem j瞛yka bia這ruskiego w Orli

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000269989

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Bielska, 32

1.5.2.) Miejscowo嗆: Orla

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-106

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - υm篡雟ki

1.5.7.) Numer telefonu: 857392029

1.5.8.) Numer faksu: 857392029

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: orla_szkola@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: orlaszkola.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa pelletu drzewnego do Szko造 Podstawowej z dodatkowym nauczaniem j瞛yka bia這ruskiego w Orli w sezonie grzewczym 2023/2024

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-95508d9f-593f-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00410058

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-09-22

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00070071/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 zakup i dostawa opa逝 do kot這wni szko造

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-95508d9f-593f-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: http://bip.zs.ug.orla.wrotapodlasia.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych lub dokument闚 elektronicznych b璠帷ych kopi elektroniczn tre軼i zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi by zgodny z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2452).
2. Dokumenty elektroniczne, o kt鏎ych mowa w 2 ust. 1 w/w rozporz康zenia sporz康za si w postaci elektronicznej, w formatach danych okre郵onych w przepisach rozporz康zenia Rady Ministr闚 z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i, minimalnych wymaga dla rejestr闚 publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaga dla system闚 teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2247), z uwzgl璠nieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje si je jako za陰czniki.
3. Je瞠li dokumenty elektroniczne, przekazywane przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, zawieraj informacje stanowi帷e tajemnic przedsi瑿iorstwa w rozumieniu przepis闚 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) Wykonawca, w celu utrzymania poufno軼i tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowi帷y tajemnic przedsi瑿iorstwa”.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Obowi您ek informacyjny zawarty jest w XXII rozdziale SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP.2221.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest sukcesywna dostawa pelletu drzewnego w ilo軼i do 400 ton do kot這wni Szko造 Podstawowej z dodatkowym nauczaniem j瞛yka bia這ruskiego w Orli, ul. Bielska 32, 17-106 Orla na sezon grzewczy 2023/2024.
2. Zakres zam闚ienia obejmuje dostaw pelletu drzewnego luzem, workowanego lub w workach „big-bag”, jego za豉dunek, transport na miejsce dostawy, roz豉dunek do magazynu pelletu. Zamawiaj帷y posiada dwa magazyny pelletu o pojemno軼i do 15 ton ka盥y. Wymiary otwor闚 przeznaczonych do zasypania w/w magazyn闚 wynosz 115 cm x 310 cm, wys. 50 cm ka盥y.
3. Zamawiaj帷y okre郵i maksymalny zakres przedmiotu zam闚ienia, a jego realizacja uzale積iona b璠zie od bie膨cych potrzeb Zamawiaj帷ego i stanowi uprawnienie, z kt鏎ego Zamawiaj帷y mo瞠, lecz nie musi skorzysta. Zamawiaj帷y nie jest zobowi您any do pe軟ego wykorzystania wskazanej maksymalnej ilo軼i zam闚ienia. Wykonawcy w takim przypadku nie b璠 przys逝giwa造 dodatkowe roszczenia
4. Minimalna (gwarantowana) wielko嗆 przedmiotu zam闚ienia wyniesie nie mniej ni 150 ton.
5. Kocio grzewczy posiadany przez zamawiaj帷ego jest zgodny z pkt. 5.3 (Tablica 9) normy PN-EN 303-5:2021-09.
6. Pellet drzewny b璠帷y przedmiotem zam闚ienia powinien by zgodny z norm PN-EN ISO 17225-2:2021 oraz posiada certyfikat ENplus klasy A2. Powinien spe軟ia nast瘼uj帷e parametry:
- 鈔ednica 6 ± 1 mm; 8 ± 1 mm,
- d逝go嗆 3,15 ≤ L ≤ 40,
- warto嗆 opa這wa > 17 000 MJ/kg,
- wilgotno嗆 ≤ 10 %,
- zawarto嗆 popio逝 ≤ 0,5 %,
7. Do ka盥ej dostawy Wykonawca zobowi您any jest dostarczy wystawione przez producenta 鈍iadectwo jako軼i, potwierdzaj帷e w/w parametry.
8. Dostawy b璠 realizowane sukcesywnie w miar potrzeb w dniach pracy szko造, od poniedzia趾u do pi徠ku w godz. 7.30-15.30.
9. Pierwsza dostawa pelletu b璠zie w ilo軼i do 25 ton w celu zasypania dw鏂h magazyn闚 pelletu. Kolejne jednorazowe dostawy b璠 w ilo軼i do 15 ton.
10. Wykonawca zobowi您uje si dostarczy przedmiot zam闚ienia w terminie do 3 dni roboczych od dnia z這瞠nia zam闚ienia telefonicznie lub emailem w ilo軼iach wskazanych przez Zamawiaj帷ego.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 6 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Ocenie podlega b璠 oferty nieodrzucone.
2. Oferty zostan ocenione przez Zamawiaj帷ego w oparciu o kryterium ceny – 100%.
Oferta o najni窺zej cenie otrzyma maksymaln ilo嗆, tj. 100 punkt闚.
3. Przy wyborze ofert Zamawiaj帷y b璠zie kierowa si przedstawionym wy瞠j kryterium, stosuj帷 poni窺zy wz鏎:
CMIN
C = ---------- x 100
CB
C – warto嗆 punktowa oferty
CB – cena badanej oferty (brutto)
CMIN – najni窺za cena (brutto)
4. Punktacja przyznawana ofertom b璠zie liczona z dok豉dno軼i do dw鏂h miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od Wykonawcy wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i z這穎nej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
6. Za najkorzystniejsz ofert zostanie uznana oferta, kt鏎a otrzyma najwi瘯sz ilo嗆 punkt闚.
7. Zamawiaj帷y udzieli zam闚ienia Wykonawcy, kt鏎ego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y wymaga, aby Wykonawca by ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na kwot nie mniejsz ni 100 000,00 PLN.
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Zamawiaj帷y wymaga, aby Wykonawca:
a) wykaza, 瞠 w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, nale篡cie wykona, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nale篡cie wykonuje, co najmniej dwie dostawy pelletu drzewnego, w ilo軼i nie mniejszej ni 150 ton ka盥a.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiaj帷y wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zostanie najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia, w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, aktualnych na dzie ich z這瞠nia:
1) o鈍iadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z p騧n. zm), z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej – (za陰cznik nr 3 do SWZ);
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w zakresie braku podstaw wykluczenia, o kt鏎ych mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
3) za鈍iadczenia albo innego dokumentu w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub w豉軼iwego oddzia逝 regionalnego lub w豉軼iwej plac闚ki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem, a w przypadku zalegania z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz z za鈍iadczeniem albo innym dokumentem zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 odpowiednio przed up造wem terminu sk豉dania ofert Wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i;
4) za鈍iadczenia w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚 i op豉t, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem, a w przypadku zalegania z op豉caniem podatk闚 lub op豉t wraz z za鈍iadczeniem zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 odpowiednio przed up造wem terminu sk豉dania ofert Wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych podatk闚 lub op豉t wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i;
5) o鈍iadczenia wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez Zamawiaj帷ego, o kt鏎ych mowa w:
a) art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, odno郾ie do naruszenia obowi您k闚 dotycz帷ych p豉tno軼i podatk闚 i op豉t lokalnych, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op豉tach lokalnych,
b) art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 Pzp,
c) art. 7 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspierania agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego,
zgodnie z za陰cznikiem (za陰cznik nr 4 do SWZ);

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Zamawiaj帷y wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zostanie najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia, w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, aktualnych na dzie ich z這瞠nia:
1) w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej - dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na kwot okre郵on przez Zamawiaj帷ego (je瞠li z dokumentu potwierdzaj帷ego zawarcie umowy ubezpieczenia nie wynika fakt uiszczenia sk豉dki ubezpieczeniowej – co stanowi warunek obj璚ia ochron ubezpieczeniow - do oferty nale篡 do陰czy dokument potwierdzaj帷y op豉cenie sk豉dki);
2) w zakresie zdolno軼i technicznej lub zawodowej
a) wykaz zrealizowanych dostaw, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych dostawy zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te dostawy zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego dostawy by造 wykonywane, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wydane nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert – (Za陰cznik nr 5 do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenie, o kt鏎ych mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 SWZ, sk豉da ka盥y z wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
3. O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany zawartej umowy w stosunku do tre軼i wybranej oferty na zasadach okre郵onych w art. 454-455 Pzp, w przepisach szczeg鏊nych oraz w wskazanych we wzorze Umowy, stanowi帷ym Za陰cznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-10-02 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Wykonawca sk豉da ofert za po鈔ednictwem zak豉dki „Oferty/wnioski” na portalu https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.