eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Zakup wraz z dostarczeniem materiałów informatycznych dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiegoOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup wraz z dostarczeniem materiałów informatycznych dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670897379

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 37/59

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 47 701 31 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.kwp@ra.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z dostarczeniem materiałów informatycznych dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a0e8014-591d-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409953

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007485/31/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.14 Zakup wraz z dostarczeniem materiałów informatycznych dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego - z podziałem na zadanie nr 1, 2 i 3

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: SWZ oraz dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia dostępne są w zakładce „Załączniki do postępowania” na platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom (zwana dalej Platformą) pod numerem ogłoszenia o zamówieniu BZP oraz nazwą postępowania / numerem wewnętrznym postępowania dostępnym w tytule SWZ. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne informacje bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom w zakładce „KOMUNIKATY”

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) za pośrednictwem dedykowanego formularza poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia z BZP a dodatkowo numerem wewnętrznym postępowania.
3. Wykonawca ma dostęp do formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępny na stronie dotyczącej danego
postępowania.
4. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom do konkretnego Wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub
powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, określają „REGULAMIN platformazakupowa.pl”, który znajduje się na stronie głównej Platformy oraz „Instrukcja dla
Wykonawców platformazakupowa.pl” dostępna jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
7. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pomocą dedykowanego formularza przy komunikacji to maksymalnie 500 MB.
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail:
malgorzata.wojcik@ra.policja.gov.pl
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanej w SWZ.
10. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MSWindows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf,
f) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków , pełna informacja w powyższym zakresie zawarta jest w SWZ zamieszczonej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO w KWP z siedzibą w Radomiu (postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego):
Szanowna Pani/Szanowny Panie,
w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu - adres: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom.
2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu sprawuje inspektor ochrony danych: Sylwia Fila - adres: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom - e-mail: iod.kwp@ra.policja.gov.pl.
3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
W KWP z siedzibą w Radomiu dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO) zgodnie z:
- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – dalej zwaną ustawą Pzp,
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 3 sierpnia 2023r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
- Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE.
Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa i jest adekwatny do celów.
4. Odbiorcy danych osobowych.
W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane będą udostępniane uprawnionym podmiotom jedynie w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej oraz tylko do upływu terminu na ich wniesienie.
5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
- prawo dostępu do własnych danych osobowych na zasadach określonych w ustawie Pzp,
- prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia danych, jednak nie może ono skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp,
- prawo do ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, ale to nie może ograniczać przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach przewidzianych prawem,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 35/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup wraz z dostarczeniem materiałów informatycznych dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego” - zgodnego z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 32584000-0 - Nośniki z zapisem danych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30234300-1 - Płyty kompaktowe (CD)

30234400-2 - Uniwersalne dyski wideo (DVD)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom postawionym w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Dla zadania nr: 1.
– Kryterium I
a. Cena brutto oferty „C” - 60 %
– Kryterium II
b. Termin dostawy „D”- 40 %
Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującymi wzorami:
KRYTERIUM I - dla zadań nr: 1.
a) dla kryterium – Cena brutto oferty „C”:

C N
C = -------- x 60 pkt.
Co

gdzie:
C – wartość punktowa przyznana ocenianej ofercie w kryterium „Cena”,
CN - najniższa cena ofertowa (brutto) badanego zadania spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Co - cena oferty ocenianej (brutto).
Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium „Cena” zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

KRYTERIUM II - dla zadania nr: 1.
b) dla kryterium - Termin dostawy „D” (wyrażony w pełnych dniach kalendarzowych – liczbie całkowitej).
Kryterium - „Termin dostawy” będzie oceniane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w treści Formularza ofertowego „Terminu dostawy” dla zadania na które składana jest oferta.
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Formularz ofertowy - odpowiednio wpisać do rubryki Formularza ofertowego <Termin dostawy> liczbę dni kalendarzowych, jednak nie dłużej niż 15 dni, w jakim Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy. Przy przyznawaniu i przeliczaniu punktów będą brane pod uwagę tylko te oferty w których zostanie zaproponowany termin dostawy krótszy niż 15 dni kalendarzowych.
Proponowane przyznawanie i przeliczanie punktów w ramach tego kryterium wyboru ofert:
 oferta zawierająca w przedziale 1 ÷ 6 dni kalendarzowych deklarowanego „Terminu dostawy” – 40 punktów;
 oferta zawierająca w przedziale 7 ÷ 9 dni kalendarzowych deklarowanego „Terminu dostawy” – 20 punktów;
 oferta zawierająca w przedziale 10 ÷ 12 dni kalendarzowych deklarowanego „Terminu dostawy” – 10 punktów;
 oferta zawierająca w przedziale 13 ÷ 14 dni kalendarzowych deklarowanego „Terminu dostawy” – 5 punktów;
 oferta zawierająca 15 dni kalendarzowych deklarowanego „Terminu dostawy” – 0 punktów.
Maksymalny Termin dostawy wynosi 15 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu zawarcia umowy.
W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje „Termin dostawy” dłuższy niż 15 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.

c) Łączna ilość punktów ocenianej oferty (łączna punktacja)
• Uzyskana w ten sposób wartość punktowa zostanie wykorzystana do wzoru łącznej wartości punktów ocenianej oferty.

W = C + D

gdzie:
W – łączna wartość punktowa przyznana ocenianej ofercie w ocenie końcowej
C – wartość punktowa za Cenę brutto oferty „C”
D – wartość punktowa za Termin dostawy „D”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup wraz z dostarczeniem materiałów informatycznych dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego” - zgodnego z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 30234100-9 - Dysk magnetyczny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium I - Cena brutto oferty „C” - 60 %
Kryterium II - Termin dostawy „D”- 10 %
Kryterium III - Okres udzielonej gwarancji „G”- 30 %
I. Cena brutto oferty „C”:
C N
C = -------- x 60 pkt.
Co

gdzie:
C – wartość punktowa przyznana ocenianej ofercie w kryterium „Cena”,
CN - najniższa cena ofertowa (brutto) badanego zadania spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Co - cena oferty ocenianej (brutto).
II - Termin dostawy „D” (wyrażony w pełnych dniach kalendarzowych – liczbie całkowitej) - oceniane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w treści Formularza ofertowego „Terminu dostawy” dla zadania na które składana jest oferta. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Formularz ofertowy - odpowiednio wpisać do rubryki Formularza ofertowego <Termin dostawy> liczbę dni kalendarzowych, jednak nie dłużej niż 15 dni, w jakim Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy. Przy przyznawaniu i przeliczaniu punktów będą brane pod uwagę tylko te oferty w których zostanie zaproponowany termin dostawy krótszy niż 15 dni kalendarzowych.
Proponowane przyznawanie i przeliczanie punktów w ramach tego kryterium wyboru ofert:
- oferta zawierająca w przedziale 1 ÷ 6 dni kalendarzowych deklarowanego „Terminu dostawy” – 10 punktów;
- oferta zawierająca w przedziale 7 ÷ 11 dni kalendarzowych deklarowanego „Terminu dostawy” – 5 punktów;
- oferta zawierająca w przedziale 12 ÷ 14 dni kalendarzowych deklarowanego „Terminu dostawy” – 2 punkty;
- oferta zawierająca 15 dni kalendarzowych deklarowanego „Terminu dostawy” – 0 punktów.
Maksymalny Termin dostawy wynosi 15 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu zawarcia umowy.
W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje „Termin dostawy” dłuższy niż 15 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.
III. Okres udzielonej gwarancji „G” (wyrażony w pełnych miesiącach - liczbie całkowitej), powyżej minimalnych warunków (wymagane minimum 24 miesiące) - oceniany będzie zadeklarowany (tzn. wpisany w treści Formularza ofertowego) przez Wykonawcę czas obowiązywania gwarancji na dostarczone materiały. Minimalny wymagany „Okres udzielonej gwarancji” wynosi 24 miesiące, maksymalny 48 miesięcy, licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje „Okres udzielonej gwarancji” dłuższy niż 48 miesięcy, ocenie będzie podlegał okres 48 miesięcy. Natomiast w przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje „Okres udzielonej gwarancji” krótszy niż 24 miesięcy oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane za wydłużenie czasu obejmowania dostarczonych materiałów gwarancją powyżej 24 miesięcy od daty dostarczenia przedmiotu umowy potwierdzonej podpisanym bez zastrzeżeń protokołem odbioru przedmiotu zamówienia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do projektu umowy.
Punktacja Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio według poniższych wytycznych:
- oferta zawierająca deklarowany „Okres udzielonej gwarancji” - w przedziale ≥ 24≤ 35 miesięcy – 0 punktów;
- oferta zawierająca deklarowany „Okres udzielonej gwarancji” - w przedziale
≥ 36 ≤ 47 miesięcy – 15 punktów;
- oferta zawierająca deklarowany „Okres udzielonej gwarancji” - w przedziale
≥ 48 miesięcy – 30 punktów.
Zakres udzielonej gwarancji przez cały oferowany okres musi być tożsamy z zakresem wymaganej 24 miesięcznej gwarancji.
a) Łączna ilość punktów ocenianej oferty (łączna punktacja)
- Uzyskana w ten sposób wartość punktowa zostanie wykorzystana do wzoru łącznej wartości punktów ocenianej oferty.

W = C + D +G
gdzie:
W – łączna wartość punktowa przyznana ocenianej ofercie w ocenie końcowej
C – wartość punktowa za Cenę brutto oferty „C”
D – wartość punktowa za Termin dostawy „D”
G – wartość punktowa za Okres udzielonej gwarancji „G”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup wraz z dostarczeniem materiałów informatycznych dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego” - zgodnego z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 30234600-4 - Pamięć flash

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium I - Cena brutto oferty „C” - 60 %
Kryterium II - Termin dostawy „D”- 10 %
Kryterium III - Okres udzielonej gwarancji „G”- 30 %
I. Cena brutto oferty „C”:
C N
C = -------- x 60 pkt.
Co

gdzie:
C – wartość punktowa przyznana ocenianej ofercie w kryterium „Cena”,
CN - najniższa cena ofertowa (brutto) badanego zadania spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Co - cena oferty ocenianej (brutto).
II - Termin dostawy „D” (wyrażony w pełnych dniach kalendarzowych – liczbie całkowitej) - oceniane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w treści Formularza ofertowego „Terminu dostawy” dla zadania na które składana jest oferta. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Formularz ofertowy - odpowiednio wpisać do rubryki Formularza ofertowego <Termin dostawy> liczbę dni kalendarzowych, jednak nie dłużej niż 15 dni, w jakim Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy. Przy przyznawaniu i przeliczaniu punktów będą brane pod uwagę tylko te oferty w których zostanie zaproponowany termin dostawy krótszy niż 15 dni kalendarzowych.
Proponowane przyznawanie i przeliczanie punktów w ramach tego kryterium wyboru ofert:
- oferta zawierająca w przedziale 1 ÷ 6 dni kalendarzowych deklarowanego „Terminu dostawy” – 10 punktów;
- oferta zawierająca w przedziale 7 ÷ 11 dni kalendarzowych deklarowanego „Terminu dostawy” – 5 punktów;
- oferta zawierająca w przedziale 12 ÷ 14 dni kalendarzowych deklarowanego „Terminu dostawy” – 2 punkty;
- oferta zawierająca 15 dni kalendarzowych deklarowanego „Terminu dostawy” – 0 punktów.
Maksymalny Termin dostawy wynosi 15 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu zawarcia umowy.
W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje „Termin dostawy” dłuższy niż 15 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.
III. Okres udzielonej gwarancji „G” (wyrażony w pełnych miesiącach - liczbie całkowitej), powyżej minimalnych warunków (wymagane minimum 24 miesiące) - oceniany będzie zadeklarowany (tzn. wpisany w treści Formularza ofertowego) przez Wykonawcę czas obowiązywania gwarancji na dostarczone materiały. Minimalny wymagany „Okres udzielonej gwarancji” wynosi 24 miesiące, maksymalny 48 miesięcy, licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje „Okres udzielonej gwarancji” dłuższy niż 48 miesięcy, ocenie będzie podlegał okres 48 miesięcy. Natomiast w przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje „Okres udzielonej gwarancji” krótszy niż 24 miesięcy oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane za wydłużenie czasu obejmowania dostarczonych materiałów gwarancją powyżej 24 miesięcy od daty dostarczenia przedmiotu umowy potwierdzonej podpisanym bez zastrzeżeń protokołem odbioru przedmiotu zamówienia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do projektu umowy.
Punktacja Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio według poniższych wytycznych:
- oferta zawierająca deklarowany „Okres udzielonej gwarancji” - w przedziale ≥ 24≤ 35 miesięcy – 0 punktów;
- oferta zawierająca deklarowany „Okres udzielonej gwarancji” - w przedziale
≥ 36 ≤ 47 miesięcy – 15 punktów;
- oferta zawierająca deklarowany „Okres udzielonej gwarancji” - w przedziale
≥ 48 miesięcy – 30 punktów.
Zakres udzielonej gwarancji przez cały oferowany okres musi być tożsamy z zakresem wymaganej 24 miesięcznej gwarancji.
a) Łączna ilość punktów ocenianej oferty (łączna punktacja)
- Uzyskana w ten sposób wartość punktowa zostanie wykorzystana do wzoru łącznej wartości punktów ocenianej oferty.

W = C + D +G
gdzie:
W – łączna wartość punktowa przyznana ocenianej ofercie w ocenie końcowej
C – wartość punktowa za Cenę brutto oferty „C”
D – wartość punktowa za Termin dostawy „D”
G – wartość punktowa za Okres udzielonej gwarancji „G”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane materiały w złożonej ofercie przetargowej są zgodne
z Opisem przedmiotu zamówienia i spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego w SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane materiały w złożonej ofercie przetargowej są zgodne
z Opisem przedmiotu zamówienia i spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego w SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) Formularz ofertowy/Opis Przedmiotu zamówienia,
2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych wspólnie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wkluczeniu z postępowania
5) Przedmiotowe środki dowodowe wymienione w Sekcji V pkt 5.8 Ogłoszenia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
2. Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców.
3. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy w zakresie cen jednostkowych oraz wartości Umowy o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia.
Każda zmiana Umowy pod rygorem nieważności nastąpi w formie pisemnego aneksu do Umowy po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku przez jedną ze stron. Wniosek winien zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy.
2. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy.
3. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (indywidualny identyfikator PEPPOL - GLN 5907714353659).
4. Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania, w przypadkach wskazanych w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( tj. Dz. U. z 2023r., poz. 129 z późn. zm. ).
5. Termin wykonania – dla zadania 1, 2 i 3 – max. 15 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu zawarcia umowy.
6. Zadanie nr 3 realizowane jest w ramach Projektu „Bezpieczeństwo w sieci – my to rozumiemy” w ramach środków pochodzących z Narodowego Banku Polskiego – Umowa nr NBP-DEW - WPE -PM-0662-0100-2023 z dnia 29.08.2023r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.