eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzcianka › Rozwój obszarów zieleni w Trzciance- prace pielęgnacyjne i nowe nasadzenia w systemie miejskich korytarzy ekologicznychOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Rozwój obszarów zieleni w Trzciance- prace pielęgnacyjne i nowe nasadzenia w systemie miejskich korytarzy ekologicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Trzcianka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791129

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sikorskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Trzcianka

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-980

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ratusz@trzcianka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozwój obszarów zieleni w Trzciance- prace pielęgnacyjne i nowe nasadzenia w systemie miejskich korytarzy ekologicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b960a9f6-5936-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409944

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/trzcianka/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/trzcianka/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8.18.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
8.18.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
8.18.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;
8.18.4. włączona obsługa JavaScript;
8.18.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
8.18.6. Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8;
8.18.7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8.19. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zostały zawarte w rozdziale nr 25 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące RODO zostały zawarte w rozdziale nr 25 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OŚ.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Utworzenie Paru Pokoleń na terenie działek ewidencyjnych nr 109, 110 oraz 111 znajdujących się w obrębie miasta Trzcianka
Wykonanie prac agrotechnicznych, pozbycie się części wierzchniej ziemi oraz wyrównanie terenu, nasadzenia drzew oraz krzewów zgodnie z załączonym projektem oraz zabezpieczenie i opalikowanie wykonanych nasadzeń.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-17

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na: wykonaniu niezbędnych prac ziemnych, usunięciu i utylizacji aktualnej roślinności oraz wykonaniu nowych nasadzeń zgodnych z projektem zagospodarowania ternu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-17

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na: wykonaniu wertykulacji oraz dosiewu trawy w Parku Grottgera znajdującego się na terenie działki ewidencyjnej nr 366 zlokalizowanej w obrębie miasta Trzcianka – w miejscu aktualnego boiska sportowego (powierzchnia ok. 1500m2)

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-17

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Kwalifikacje sprzętowe: Cz. I, II i III - dysponowanie odpowiednim sprzętem do wykonania zamówienia: co najmniej jeden ciągnik rolniczy, co najmniej jedna przyczepa rolnicza, co najmniej jeden pług rolniczy, co najmniej jeden WERTYKULATOR.
Kwalifikacje zawodowe: Cz. I, II i III - minimum dwóch pracowników posiadających co najmniej wykształcenie zawodowe ogrodnicze, rolne lub leśne bądź z zakresu urządzania terenów zieleni lub z minimum 2-letnimdoświadczeniem w pracy przy pielęgnacji zieleni miejskiej, min. Jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe na kierunku ogrodnictwo lub architektura krajobrazu lub kształtowanie zieleni, która będzie pełnić funkcję kierownika zagospodarowania terenów zieleni.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

7.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: cz. I – 834,00 zł (słownie złotych: osiemset trzydzieści cztery), część II – 447,00 zł (słownie złotych: czterysta czterdzieści siedem,) część III – 241,00 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści jeden)
7.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływy terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
7.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
7.3.1. pieniądzu;
7.3.2. gwarancjach bankowych;
7.3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
7.3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
7.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Trzcianki w PeKaO S.A. I Oddział w Trzciance NR 36-1240-3741-1111-0000-4456-5295. Na przelewie należy umieścić informację „wadium – OŚ.271.3.2023”.
7.5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń jest składane w postaci elektronicznej, w oryginale i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę gwarancji / poręczenia za pośrednictwem Platformy.
7.6. Z treści gwarancji lub poręczeń musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Utrzymanie zieleni na terenie miasta Trzcianka, ze wskazaniem części, której dotyczy.
7.7. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi wskazywać jako beneficjenta Gminę Trzcianka.
7.8. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi być nieodwołalne i gwarantować Zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium nie może być utrudnione. W szczególności termin do wniesienia żądania wypłaty wadium, który upływa z chwilą upływu terminu związania ofertą, i który jest ostatnim dniem do złożenia takiego żądania zostanie zachowany, jeśli uprawniony wyśle gwarantowi pisemne żądanie wypłaty w tym dniu, przy czym liczyć się będzie data wysłania żądania (data stempla pocztowego), a nie data jego doręczenia gwarantowi. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku braku takiego zapisu uzna gwarancję wadialną za wystarczającą, jeśli termin jej ważności będzie wydłużony o minimum 7 dni ponad termin związania ofertą.

7.9. Wadium, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, może być wniesione wspólnie przez te podmioty lub przez jednego z wykonawców, z tym że z treści dokumentu musi wynikać, że wadium dotyczy oferty składanej przez wszystkie podmioty występujące wspólnie.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/trzcianka/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-04 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.