eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Odnowa i wykonanie nowego oznakowania poziomego w roku 2023 na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Białymstoku - Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach.Ogłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Odnowa i wykonanie nowego oznakowania poziomego w roku 2023 na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Białymstoku –
Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050667863

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Elewatorska 6

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-620

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 85 655 26 23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdw.si.zamowienia@pzdw.wrotapodlasia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pzdw.logintrade.net/zapytania_email,137103,5328434e8f0646c88df7926bd3257324.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie drogami wojewódzkimi.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odnowa i wykonanie nowego oznakowania poziomego w roku 2023 na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Białymstoku –
Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d93a108d-374b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409904

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004030/28/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.46 Odnowa i wykonanie nowego oznakowania poziomego w 2023 roku na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Białymstoku, Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00348981

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RDWSI.2512.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 331306,72 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odnowa i wykonanie nowego oznakowania poziomego w roku 2023 na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Białymstoku –
Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233221-4 - Malowanie nawierzchi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 7

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 229921,69 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 434453,22 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 229921,69 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe Drogownictwa Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5932221073

7.3.3) Ulica: m. Woskrzenice Duże 132

7.3.4) Miejscowość: Biała Podlaska

7.3.5) Kod pocztowy: 21-500

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 229921,69 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-26

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.