eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ciasna › Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Wolności poświęconego bohaterom Powstań Śląskich w GlinicyOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Wolności poświęconego bohaterom Powstań Śląskich w Glinicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CIASNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398416

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nowa 1a

1.5.2.) Miejscowość: Ciasna

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-793

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@ciasna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ciasna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Wolności poświęconego bohaterom Powstań Śląskich w Glinicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-814ebbd8-593a-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409856

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://josephine.proebiz.com

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Art. 68. Przekazywanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, wniosków, o których mowa w art. 371 ust. 3, oraz prac konkursowych odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach wymiany i przechowywania informacji, w tym zapewniających możliwość zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie terminu na ich składanie.1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcą.1.1 JOSEPHINE to aplikacja internetowa znajdująca się na domenie https://josephine.proebiz.com, która jest przeznaczona do elektronicznej komunikacji między zamawiającym a wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022 poz. 1710 z późniejszymi zmianami).1.2 Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami za pośrednictwem modułu komunikacyjnego systemu JOSEPHINE. Złożenie oferty, złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału, złożenie wniosku o wyjaśnienie dokumentacji przetargowej, uzupełnienie kwalifikacji, wyjaśnienie ofert, zgłaszanie sprzeciwu, nastąpi pomiędzy zainteresowaną stroną (zwana dalej „wykonawcą”) i zamawiającym wyłącznie drogą elektroniczną w języku polskim oraz w sposób gwarantujący kompletność danych zawartych we wszystkich dokumentach, w tym ochronę danych poufnych i osobowych. Ta metoda komunikacji dotyczy wszelkiej komunikacji elektronicznej między zamawiającym a wykonawcą, w tym komunikacji w dynamicznym systemie zakupów (zwanym dalej „DSZ”).1.3 Aby bezproblemowo korzystać z systemu JOSEPHINE, konieczne jest korzystanie z komputera podłączonego do internetu i przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych znajdują się pod adresem https://store.proebiz.com/docs/josephine/pl/Wymagania_techniczne_sw_JOSEPHINE.pdf
Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wszystkie oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą muszą być sporządzone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (formie elektronicznej) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.Uszczegółowienie i pozostałe ustalenia odnośnie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarte są w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późniejszymi zmianami), dalej „RODO”, informuję, że:
- W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w trakcie trwania postępowania czy realizacji umowy na: Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Wolności poświęconego bohaterom Powstań Śląskich w Glinicy. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa Pani/Pan dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą profilowane.
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Ciasna
 w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia składania ofert a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą ww przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGK.ID.271.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót obejmuje zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Wolności poświęconego bohaterom Powstań Śląskich w Glinicy polegającego na wykonaniu obejścia wokół pomnika z niezbędnymi elementami wyposażenia tj.: oświetleniem, monitoringiem, ławką, stojakiem na rowery w zakresie zgodnym z koncepcyjną oraz przedmiarami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami:

1) cena waga ( Kc ): 60%
2) termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane waga ( Kg ): 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym oraz uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający opisuje warunku udziału.

2) Zdolność techniczna lub zawodowa
a) Wiedza i doświadczenie.

Zamawiający nie dokonuje określenia sposobu spełniania warunku.

2) Zdolność techniczna lub zawodowa – cd.
b) Warunek dysponowania osobami – minimalny zakres kwalifikacji i doświadczenia wymagany od osób skierowanych do realizacji zamówienia.

Wykonawca musi wykazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował osobami podając podstawę do dysponowania tymi osobami. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

- Kierownik robót - minimum 1 osoba na stanowisku kierownika robót, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2351 z późn. zm.), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).

Na wezwanie zamawiającego (art. 274 ust. 1), po terminie składania ofert wykonawca, którego oferta zostanie oceniona zostanie wezwany do złożenia wykazu potwierdzającego spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu – wg Załącznika nr 7 SWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek ten musi spełnić co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

2) Zdolność techniczna lub zawodowa – cd.
c) Wykonawca musi dysponować przez cały okres realizacji zamówienia następującym potencjałem
technicznym:
Zamawiający nie dokonuje określenia sposobu spełniania warunku.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że :
a) --
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00 PLN.
Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych wzorów. Dokumenty składane w zależności od rodzaju składanego dokumentu (dokumentów). Dopuszczalne jest sumowanie i łączenie przez wykonawcę / wykonawców składających ofertę wspólną czy podmiot udostępniający zasoby.

Na wezwanie zamawiającego (art. 274 ust. 1), po terminie składania ofert wykonawca, którego oferta zostanie oceniona zostanie wezwany do złożenia wykazu potwierdzającego spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) -------
2) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ppkt 1) lub ppkt 2), wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

Pozostałe ustalenia dot. warunków udziału w postępowaniu zawarte są w rozdziale V SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2.1. W zakresie nie podlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu:
1) Aktualizującego oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp – wg Załącznika nr 8 SWZ.
2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat – także dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem – także dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
W przypadku złożenia oferty wspólnej dokumenty z podpunktów 1-4 składa każdy z wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W trakcie procedury badania i oceny ofert na podstawie art. 274 ust 1 ustawy pzp Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona, jako najkorzystniejsza), zostanie wezwany przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni terminie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):

2.2. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) ---------------------

2) Wykazu osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – na potwierdzenie spełnienia warunku udziału wskazanego w SWZ:
Załącznik nr 7 SWZ (wykaz osób, kwalifikacje).

Ponadto Wykonawca zostanie wezwany do uzupełnienia dokumentacji o kosztorys ofertowy z pozycjami zgodnymi z przedmiarem robót stanowiącym część składową załącznika nr 10 SWZ.

Na wezwanie zamawiającego (art. 274 ust. 1), po terminie składania ofert wykonawca, którego oferta zostanie oceniona zostanie wezwany do złożenia wykazu potwierdzającego spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) ----------------
2) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ppkt 1) lub ppkt 2), wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu (rozdział V ust. 1 niniejszej SWZ) – SKŁADANE DO OFERTY:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodne z załączonymi wzorami.
Załącznik nr 3 SWZ
Załącznik nr 3a SWZ
Załącznik nr 4 SWZ

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w art. 118 ust 3 i ust. 4 ustawy pzp – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
Załącznik nr 5 SWZ
Załącznik nr 5a SWZ

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia (Załącznik nr 3 i 3a) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oświadczenie składa ten wykonawca, który spełnia warunek lub łącznie razem.

4) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5) Pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby czy złożeniu oferty wspólnej.
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (formularz oferty Załącznik nr 1 SWZ). Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Powyższe stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

6) Wycenioną tabelę elementów rozliczeniowych, o treści zgodnej z załączonym wzorem – wg Załącznika nr 2 SWZ.

Ponadto Wykonawca zostanie wezwany do uzupełnienia dokumentacji o kosztorys ofertowy z pozycjami zgodnymi z przedmiarem robót stanowiącym część składową załącznika nr 10 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Żądanie wadium, jego wysokość oraz formy wniesienia – art. 97 ustawy Pzp
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego :
Nr 97 8457 0008 2012 0300 0231 0002 BS Gliwice O/Ciasna
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, gdy wpływ środków na rachunek zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert
2)gwarancjach bankowych;
3)gwarancjach ubezpieczeniowych;
4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium wnoszone w formach określonych w pkt 2, 3, 4 musi być bezwarunkowe i tożsame z wadium wnoszonym w pieniądzu a oryginał gwarancji lub poręczenia przekazuje się zamawiającemu w postaci elektronicznej.
5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp..
7. Wadium, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie, może być wniesione wspólnie przez te podmioty lub przez jednego z Wykonawców, z tym że z treści dokumentu musi wynikać, że wadium Dotyczy oferty składanej przez wszystkie podmioty występujące wspólnie.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany postanowień Umowy
1. Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 455 ustawy Pzp, przewiduje w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia .
2. Zmiany w umowie mogą dotyczyć:
1) zmiany terminu wykonania zamówienia,
2) zmiany w zakresie zmian technologicznych,
3) zmiany na polecenie Zamawiającego,
4) zmiany w zakresie personelu Wykonawcy, na zasadach szczegółowo opisanych w § 10 Umowy,
5) zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczegółowo opisana w § 12 Umowy,
Uszczegółowienie zapisów dotyczących zakresu zmian w umowie są zawarte w paragrafie 17 załącznika nr 11 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.