eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poniatowa › Przebudowa drogi powiatowej nr 2604L Wilków - Majdany - Zakrzów - Janiszów na odcinku od km 15+390 do km 17+870, dł. 2,480 kmOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 2604L Wilków - Majdany - Zakrzów - Janiszów na odcinku od km 15+390 do km 17+870, dł. 2,480 km

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OPOLU LUBELSKIM Z SIEDZIBĄ W PONIATOWEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431029613

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Młodzieżowa 6

1.5.2.) Miejscowość: Poniatowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-320

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdpsekretariat@opole.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdpopole.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2604L Wilków - Majdany - Zakrzów - Janiszów na odcinku od km 15+390 do km 17+870, dł. 2,480 km

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b388ed7d-5938-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409842

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00016022/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2604L Wilków - Majdany - Zakrzów - Janiszów na odcinku od km 15+390 do km 17+870, dł. 2,480 km

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://opole-lublin.ezamawiajacy.pl/pn/opole-lublin/demand/128344/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem
https://opole-lublin.ezamawiajacy.pl/pn/opole-lublin/demand/128344/notice/public/details
zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w Rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ.
Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej. Instrukcja została zamieszona bezpośrednio na ww. Platformie pod adresem:
https://opole-lublin.ezamawiajacy.pl/pn/opole-lublin/demand/128344/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1) W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.). Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wszelkich oświadczeń, wnioski, zawiadomień oraz informacji przekazywane będą za pośrednictwem Platformy zakupowej (on-line Marketplanet), dostępnej pod adresem https://opole-lublin.ezamawiajacy.pl/pn/opole-lublin/demand/128344/notice/public/details
2) W przypadku trudności technicznych związanych z korzystaniem z Platformy, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania informacji drogą elektroniczną (za wyjątkiem składania ofert) na adres e-mail:zdpsekretariat@opole.lublin.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DT.ZP.2720.09.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia stanowi: wykonanie robót budowlanych polegających na „Przebudowa drogi powiatowej nr 2604L Wilków – Majdany – Zakrzów – Janiszów, na odcinku od km 15+390 do km 17+870, dł. 2,480 km”
Całość robót drogowych zrealizowana zostanie bez zmian przebiegu po istniejącym śladzie drogi mineralno-bitumicznej. Zadanie polega na: poszerzeniu konstrukcji drogi, wzmocnieniu istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym, wykonaniu warstwy wiążącej oraz ścieralnej z betonu asfaltowego, uzupełnieniu pobocza kruszywem kamiennym, wykonaniu przepustów, oznakowania pionowego i poziomego, oczyszczeniu rowów , wykonaniu peronów przystankowych
2) Zakres robót obejmuje:
2).1. Roboty przygotowawcze
a) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,
b) Frezowanie korekcyjne nawierzchni gr. 0-4 cm na włączeniach,
2).2. Poszerzenia
a) Wykopy wykonane mechanicznie w gruncie kat.III-IV na gł. 60 cm, pod poszerzenie na szerokość śr. 40 cm z wykorzystaniem ziemi na uzupełnienie poboczy,
b) Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV,
c) Ulepszone podłoże z piasku stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa o grubości warstwy 15 cm po zagęszczeniu,
d) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm doziarnienie na poszerzeniu,
e) Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P ,grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm,
f) Ułożenie siatki przeciwspękaniowej ,siatka z włókien szklanych o wytrzymałości 120 KN/m na styku poszerzenia z istniejącą nawierzchnią o szer. 1 m,
2).3.Nawierzchnia
a) Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni min.-bitumicznej
a) Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową,
b) Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W warstwa wiążąca/wyrównawcza, gr. w-wy 6 cm,
c) Warstwa ścieralna konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm,
2).4.Roboty wykończeniowe
a) Wykonanie pobocza drogi wraz ze ścinaniem, zagospodarowaniem ścinki i profilowaniem pobocza drogi. Pobocza- w-wa kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm. Szerokość poboczy 1,00,
b) Uzupełnienie zaniżonych poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem na szerokość średnio 0,5 m i średniej grubości 10 cm, z wykorzystaniem ziemi z wykopów (powierzchnia poza poboczem z kruszywa łamanego, oporowanie kruszywa szer. 0,50 m ),
2).5.Przepust w km 15+447
a) Rozbiórka ścianek czołowych żelbetowych przepustu Ø 1500 mm,
b) Rozbiórka przepustu żelbetowego Ø 1500 mm (rozbiórka nawierzchni, rozbiórka podbudowy, wykop, umocnienie / zabezpieczenie wykopu, odwodnienie wykopu ),
c) Wykop wraz z ulepszeniem podłoża pod przepustem,
d) Wyk. podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm w materacu zamkniętym z geowłókniny PES 100 x100 kN
8
e) Wykonanie przepustu Ø1500 z PE długości 12,00m wraz zasypką pospółką 0/20 mm, U>5,
f) Umocnienie wlotu i wylotu kamieniem brukowym lub łamanym 100/200 mm na podbudowie z betony B-5 grubości 10 cm z wypełnieniem szczelin podsypką PCP 1:4
2).6.Przepust w km 15+866
g) Rozbiórka ścianek czołowych żelbetowych przepustu Ø 800 mm,
h) Rozbiórka przepustu żelbetowego Ø 800 mm (rozbiórka nawierzchni, rozbiórka podbudowy, wykop, umocnienie / zabezpieczenie wykopu, odwodnienie wykopu ),
i) Wykop wraz z ulepszeniem podłoża pod przepustem,
j) Wyk. podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm w materacu zamkniętym z geowłókniny PES 100 x100 kN
k) Wykonanie przepustu Ø800 z PE długości 12,00m wraz zasypką pospółką 0/20 mm, U>5,
l) Umocnienie wlotu i wylotu kamieniem brukowym lub łamanym 100/200 mm na podbudowie z betony B-5 grubości 10 cm z wypełnieniem szczelin podsypką PCP 1:4
2).7. Oczyszczenie rowów
a) Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30cm
2).8. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
a) Ustawienie słupków z rur stalowych Ø 70, L-5m dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów,
b) Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typu A,B,D ( S średni, folia II) ,
c) Przymocowanie tablic drogowskazowych, znaków kierujących typu E,
d) Przymocowanie do gotowych słupków znaków typu T,
e) Przymocowanie do gotowych słupków znaków typu U,
f) Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne),
2).6. Inne roboty
a) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
b) Perony przystankowe 8mx1,5=12 m2 (roboty ziemne-nasyp, obrzeże 6cm - 11mb,krawężnik 8 m, kostka 6 cm - 12 m2, roboty wykończeniowe, humusowanie za obrzeżem 0,5m - 7 m2
c) Ustawienie tablic pamiątkowych 0,80mx 1,2m,

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-24

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca który wykaże:
1) Warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. dysponuje minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – w specjalności drogowej, oraz aktualne na dzień podpisania umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i wymagane ubezpieczenie OC. Dodatkowe informacje:
a) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków w zakresie kardy/personelu może wskazać osobę która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r., poz. 334 ze zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz.551 ze zm.),
b) przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r, poz. 682 ze zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania. Na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane, osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie:
c) wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie technologii budowlanej we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.
2) Warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy, tj. należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej o długości minimum 1500 mb,
a) w niniejszej SWZ definicje budowy lub przebudowy należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12),
g) w przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednej umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia, powinien on wyodrębnić i podać parametry robót budowlanych, na podstawie których będzie można ocenić spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ppkt2),
h) Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić zakres robót (w tym długość, powierzchnię oraz rodzaj nawierzchni), aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 25 000,00 zł
2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
3) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr Bank Pekao S.A., numer rachunku 81 1240 5497 1111 0010 4156 4009 z dopiskiem „ Wadium dot. postępowania znak: DT.ZP.2720.09.2023”. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia
okoliczności siły wyższej (po podpisaniu niniejszej umowy), przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze
stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny,
akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, trwającej co najmniej 7 dni, przy czym
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły
wyższej;
2) Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku skierowania przez
Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia
lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji
publicznej lub gestorów infrastruktury (sieci), o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni,
odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót
budowlanych;
3) Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z
sieciami nieujawnionymi w dokumentacji technicznej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy
czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami
nieujawnionymi w dokumentacji technicznej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o
ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji;
4) Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia
warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących
konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych
rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do
wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem;
5) Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku stwierdzenia
występowania obiektów archeologicznych, nawarstwień kulturowych, reliktów zabudowy i zabytków ruchomych, na okres
wstrzymania prac i przeprowadzenia badań wykopaliskowych;
6) Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia
konieczności wprowadzenia w dokumentacji technicznej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę
dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z
właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, z zastrzeżeniem
że wprowadzenie w dokumentacji technicznej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1;
7) Przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Pzp;
8) Zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić w
przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na termin
realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub sposób jej wykonywania.
Pozostałe informacje dotyczące zmiany umowy określone zostały we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://opole-lublin.ezamawiajacy.pl/pn/opole-lublin/demand/128344/notice/public/details

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.