eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kościerzyna › Wykonanie robót budowlanych z zakresu konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kościerzyna w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych z zakresu konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kościerzyna w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kościerzyna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190036743

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marii Skłodowskiej-Curie 6

1.5.2.) Miejscowość: Kościerzyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-400

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: koscierzyna@gdansk.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscierzyna.gdansk.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo- gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych z zakresu konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kościerzyna w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d716397d-5797-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409687

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00073544/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie robót budowlanych z zakresu konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kościerzyna w roku 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_koscierzyna

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_koscierzyna

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według
czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
1) Zip,
2) 7Z.
Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kościerzyna
z siedzibą w (83-400) Kościerzynie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 6, tel. 58 689 28 69, e-mail: koscierzyna@gdansk.lasy.gov.pl;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego „Wykonanie robót budowlanych z zakresu konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kościerzyna w roku 2023” – znak sprawy: SA.270.6.4.2023, prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.),
dalej „ustawa Pzp”;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust.1-3 Rozporządzenia 2016/679 wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.6.42023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 565854,55 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 – konserwacja dróg leśnych przebiegających przez teren obrębu leśnego Kościerzyna w Nadleśnictwie Kościerzyna.

Zadanie obejmuje wykonanie profilowania równiarką, zagęszczanie walcem wibracyjnym samojezdnym lub ogumionym, wbudowanie i zagęszczenie ubytków w drogach.
Zamawiający przewiduje: (1) zakup, dostawę, wbudowanie, profilowanie i zagęszczenie ubytków w nawierzchni dróg leśnych kruszywem łamanym/tłuczniem o frakcji 31,5 mm oraz żwirem; (2) profilowanie i zagęszczanie nawierzchni.
Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w przedmiarze robót budowlanych stanowiącym załącznik nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ, w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik nr 13 do SWZ.
Miejsce realizacji zamówienia: teren administracyjny leśnictw: Lubań, Ludwikowo, Strzelnica, Wierzysko, Grzybowski Młyn.
Gwarancja jakości i rękojmia udzielone przez Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia winny wynosić co najmniej 3 miesiące i nie więcej niż 6 miesięcy. Zamawiający może wykorzystać niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, uprawnienia z rękojmi w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4.2.5.) Wartość części: 395442,94 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część oferty. Dodatkowy zakresy robót budowlanych, o czym mowa w zdaniu poprzednim, zwany będzie dalej Opcją. Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
2) Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 30 % wartości przedmiotu umowy określonej zgodnie z § 8 ust 1 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
3) Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
4) Wykonawca nie może odmówić przyjęcia zlecenia dotyczącego Opcji. Odmowa przyjęcia zlecenia Opcji będzie równoznaczna z odmową realizacji umowy.
5)Zlecenia będą wystawiane w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej lub w formie elektronicznej przez Zamawiającego i będą przekazywane Wykonawcy osobiście lub pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Wykonawcę w ofercie do korespondencji z Zamawiającym.
6) Skorzystanie z Opcji może nastąpić przez cały okres realizacji zamówienia publicznego. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku:
a) wystąpienia konieczności zwiększenia zakresu rzeczowego robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia w następstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych, przyczyn technicznych jak np. uszkodzenie dróg leśnych przez samochody wywożące drewno z lasu lub przez inne pojazdy lub wskutek innych czynników, które uszkodziły drogi leśne, co uniemożliwia ich eksploatację lub może doprowadzić do większych szkód tych dróg w związku z ich eksploatacją, bądź związanych z prawidłowym prowadzeniem gospodarki leśnej,
b) powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, dla wszystkich części zamówienia. Poniższe
postanowienia odnoszą się do każdej z części zamówienia.
2 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia
udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót
budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
3 Zakresem rzeczowym robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 2 objęte będą czynności
określone w załączonych do SWZ, przedmiarze robót, których opis technologii wykonania przedstawia specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz roboty budowlane podobne do nich.
4 Zakres rzeczowy robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 2 nie przekroczy wartości 50%
wartości niniejszego zamówienia.
5 Zamówienia, o których mowa w pkt 2 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
6 Zamówienia, o których mowa w pkt 2 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót,
stanowiących przedmiot zamówienia na skutek zaistnienia zmian w rozmiarze przedmiotowego zamówienia oraz wystąpienia
nowych zadań gospodarczych lub publicznych.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która otrzyma
najwyższa sumę punktów w niżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości i rękojmia za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2 – konserwacja dróg leśnych przebiegających przez teren obrębu leśnego Bąk w Nadleśnictwie Kościerzyna.

Zadanie obejmuje wykonanie wbudowanie i zagęszczenie ubytków w drogach.
Zamawiający przewiduje zakup, dostawę, wbudowanie i zagęszczenie ubytków w nawierzchni dróg leśnych kruszywem łamanym/tłuczniem o frakcji 0-63 mm.
Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w przedmiarze robót budowlanych stanowiącym załącznik nr 10 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ, w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik nr 13 do SWZ.
Miejsce realizacji zamówienia: teren administracyjny leśnictwa Nowa Kiszewa.
Gwarancja jakości i rękojmia udzielone przez Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia winny wynosić co najmniej 3 miesiące i nie więcej niż 6 miesięcy. Zamawiający może wykorzystać niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, uprawnienia z rękojmi w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4.2.5.) Wartość części: 83599,02 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część oferty. Dodatkowy zakresy robót budowlanych, o czym mowa w zdaniu poprzednim, zwany będzie dalej Opcją. Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
2) Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 30 % wartości przedmiotu umowy określonej zgodnie z § 8 ust 1 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
3) Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
4) Wykonawca nie może odmówić przyjęcia zlecenia dotyczącego Opcji. Odmowa przyjęcia zlecenia Opcji będzie równoznaczna z odmową realizacji umowy.
5)Zlecenia będą wystawiane w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej lub w formie elektronicznej przez Zamawiającego i będą przekazywane Wykonawcy osobiście lub pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Wykonawcę w ofercie do korespondencji z Zamawiającym.
6) Skorzystanie z Opcji może nastąpić przez cały okres realizacji zamówienia publicznego. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku:
a) wystąpienia konieczności zwiększenia zakresu rzeczowego robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia w następstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych, przyczyn technicznych jak np. uszkodzenie dróg leśnych przez samochody wywożące drewno z lasu lub przez inne pojazdy lub wskutek innych czynników, które uszkodziły drogi leśne, co uniemożliwia ich eksploatację lub może doprowadzić do większych szkód tych dróg w związku z ich eksploatacją, bądź związanych z prawidłowym prowadzeniem gospodarki leśnej,
b) powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, dla wszystkich części zamówienia. Poniższe
postanowienia odnoszą się do każdej z części zamówienia.
2 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia
udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót
budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
3 Zakresem rzeczowym robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 2 objęte będą czynności
określone w załączonych do SWZ, przedmiarze robót, których opis technologii wykonania przedstawia specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz roboty budowlane podobne do nich.
4 Zakres rzeczowy robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 2 nie przekroczy wartości 50%
wartości niniejszego zamówienia.
5 Zamówienia, o których mowa w pkt 2 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
6 Zamówienia, o których mowa w pkt 2 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót,
stanowiących przedmiot zamówienia na skutek zaistnienia zmian w rozmiarze przedmiotowego zamówienia oraz wystąpienia
nowych zadań gospodarczych lub publicznych.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która otrzyma
najwyższa sumę punktów w niżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości i rękojmia za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 3 – konserwacja szlaków zrywkowych przebiegających przez teren Nadleśnictwa Kościerzyna

Zadanie obejmuje wykonanie profilowania równiarką, zagęszczanie walcem wibracyjnym samojezdnym lub ogumionym, wbudowanie i zagęszczenie ubytków w drogach.
Zamawiający przewiduje: (1) zakup, dostawę, wbudowanie, profilowanie i zagęszczenie ubytków w nawierzchni dróg leśnych żwirem; (2) profilowanie i zagęszczanie nawierzchni.
Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w przedmiarze robót budowlanych stanowiącym załącznik nr 11 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ, w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik nr 13 do SWZ.
Miejsce realizacji zamówienia: teren administracyjny leśnictw: Ludwikowo, Strzelnica, Grzybowski Młyn, Nowa Kiszewa, Wdzydze.

Gwarancja jakości i rękojmia udzielone przez Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia winny wynosić co najmniej 3 miesiące i nie więcej niż 6 miesięcy. Zamawiający może wykorzystać niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, uprawnienia z rękojmi w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4.2.5.) Wartość części: 65109,74 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część oferty. Dodatkowy zakresy robót budowlanych, o czym mowa w zdaniu poprzednim, zwany będzie dalej Opcją. Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
2) Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 30 % wartości przedmiotu umowy określonej zgodnie z § 8 ust 1 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
3) Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
4) Wykonawca nie może odmówić przyjęcia zlecenia dotyczącego Opcji. Odmowa przyjęcia zlecenia Opcji będzie równoznaczna z odmową realizacji umowy.
5)Zlecenia będą wystawiane w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej lub w formie elektronicznej przez Zamawiającego i będą przekazywane Wykonawcy osobiście lub pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Wykonawcę w ofercie do korespondencji z Zamawiającym.
6) Skorzystanie z Opcji może nastąpić przez cały okres realizacji zamówienia publicznego. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku:
a) wystąpienia konieczności zwiększenia zakresu rzeczowego robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia w następstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych, przyczyn technicznych jak np. uszkodzenie dróg leśnych przez samochody wywożące drewno z lasu lub przez inne pojazdy lub wskutek innych czynników, które uszkodziły drogi leśne, co uniemożliwia ich eksploatację lub może doprowadzić do większych szkód tych dróg w związku z ich eksploatacją, bądź związanych z prawidłowym prowadzeniem gospodarki leśnej,
b) powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, dla wszystkich części zamówienia. Poniższe
postanowienia odnoszą się do każdej z części zamówienia.
2 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia
udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót
budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
3 Zakresem rzeczowym robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 2 objęte będą czynności
określone w załączonych do SWZ, przedmiarze robót, których opis technologii wykonania przedstawia specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz roboty budowlane podobne do nich.
4 Zakres rzeczowy robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 2 nie przekroczy wartości 50%
wartości niniejszego zamówienia.
5 Zamówienia, o których mowa w pkt 2 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
6 Zamówienia, o których mowa w pkt 2 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót,
stanowiących przedmiot zamówienia na skutek zaistnienia zmian w rozmiarze przedmiotowego zamówienia oraz wystąpienia
nowych zadań gospodarczych lub publicznych.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która otrzyma
najwyższa sumę punktów w niżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości i rękojmia za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 4 – wykaszanie poboczy dróg leśnych przebiegających przez teren Nadleśnictwa Kościerzyna

Zadanie obejmuje wykonanie koszenie, dokaszania, wycinanie i wynoszenie roślinności na poboczach, rowach przydrożnych (na skarpach i przeciwskarpach), zjazdach, mijankach, na terenach przydrożnych pozbawionych poboczy i rowów.
Zamawiający przewiduje: (1) koszenie traw, chwastów oraz usuwanie samosiewów i odrostów drzew i krzewów w przypadku dróg leśnych z rowami: obustronnie poboczy, skarp i przeciwskarp rowów wraz z pasem gruntu o szerokości minimum 0,20 m za przeciwskarpami
rowów; (2) koszenie traw, chwastów oraz usuwanie samosiewów i odrostów drzew i krzewów w przypadku dróg z rowami i nie posiadającymi poboczy: skarp i przeciwskarp rowów wraz z pasem gruntu o szerokości minimum 0,20 m za przeciwskarpami rowów; (3) koszenie traw, chwastów oraz usuwanie samosiewów i odrostów drzew i krzewów w przypadku dróg bez rowów posiadającymi pobocza: obustronnie poboczy wraz z gruntem o szerokości do 1,00 m za poboczem; (4) koszenie traw, chwastów oraz usuwanie samosiewów i odrostów drzew i krzewów w przypadku dróg bez rowów i nie posiadającymi poboczy: w pasie drogowym wraz z gruntem o szerokości minimum 1,00 m od krawędzi jezdni; (5) koszenie traw, chwastów oraz usuwanie samosiewów i odrostów drzew i krzewów występujących na nawierzchni: jezdni, zjazdów i mijanek znajdujących się w pasach
dróg; (6) koszenie traw, chwastów oraz usuwanie samosiewów i odrostów drzew i krzewów w poboczach mijanek i zjazdów o szerokości do 1,00 m; (7) dokaszanie przy znakach drogowych, słupkach oddziałowych, słupach, drzewach, urządzeniach leśnych znajdujących się w pasach dróg; (8) wycięcie samosiewów i odrostów drzew i krzewów, zebranie i wyniesienie na odległość minimum 10,00 m poza pas drogowy i rozłożenie powierzchniowo z zachowaniem przepisów BHP.
Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w przedmiarze robót budowlanych stanowiącym załącznik nr 12 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ, w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik nr 13 do SWZ.
Miejsce realizacji zamówienia: teren administracyjny Nadleśnictwa Kościerzyna. Zamawiający wskaże Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie na tą część, dokładną lokalizację po przekazaniu terenu budowy.

Gwarancja jakości i rękojmia udzielone przez Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia winny wynosić co najmniej 3 miesiące i nie więcej niż 6 miesięcy. Zamawiający może wykorzystać niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, uprawnienia z rękojmi w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4.2.5.) Wartość części: 21702,85 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część oferty. Dodatkowy zakresy robót budowlanych, o czym mowa w zdaniu poprzednim, zwany będzie dalej Opcją. Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
2) Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 30 % wartości przedmiotu umowy określonej zgodnie z § 8 ust 1 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
3) Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
4) Wykonawca nie może odmówić przyjęcia zlecenia dotyczącego Opcji. Odmowa przyjęcia zlecenia Opcji będzie równoznaczna z odmową realizacji umowy.
5)Zlecenia będą wystawiane w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej lub w formie elektronicznej przez Zamawiającego i będą przekazywane Wykonawcy osobiście lub pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Wykonawcę w ofercie do korespondencji z Zamawiającym.
6) Skorzystanie z Opcji może nastąpić przez cały okres realizacji zamówienia publicznego. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku:
a) wystąpienia konieczności zwiększenia zakresu rzeczowego robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia w następstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych, przyczyn technicznych jak np. uszkodzenie dróg leśnych przez samochody wywożące drewno z lasu lub przez inne pojazdy lub wskutek innych czynników, które uszkodziły drogi leśne, co uniemożliwia ich eksploatację lub może doprowadzić do większych szkód tych dróg w związku z ich eksploatacją, bądź związanych z prawidłowym prowadzeniem gospodarki leśnej,
b) powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, dla wszystkich części zamówienia. Poniższe
postanowienia odnoszą się do każdej z części zamówienia.
2 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia
udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót
budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
3 Zakresem rzeczowym robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 2 objęte będą czynności
określone w załączonych do SWZ, przedmiarze robót, których opis technologii wykonania przedstawia specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz roboty budowlane podobne do nich.
4 Zakres rzeczowy robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 2 nie przekroczy wartości 50%
wartości niniejszego zamówienia.
5 Zamówienia, o których mowa w pkt 2 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
6 Zamówienia, o których mowa w pkt 2 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót,
stanowiących przedmiot zamówienia na skutek zaistnienia zmian w rozmiarze przedmiotowego zamówienia oraz wystąpienia
nowych zadań gospodarczych lub publicznych.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która otrzyma
najwyższa sumę punktów w niżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa


O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dla:

- CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 1: co najmniej 2 zadania o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000,00 zł każda, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonanie zadań obejmujących równanie i zagęszczanie dróg za pomocą równiarki, walca i uzupełnianie ubytków w drogach;

- CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 2: co najmniej 2 zadania o wartości brutto nie mniejszej niż 40.000,00 zł każda, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonanie zadań obejmujących zagęszczanie dróg za pomocą równiarki, walca i uzupełnianie ubytków w drogach;

- CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 3: co najmniej 2 zadania o wartości brutto nie mniejszej niż 30.000,00 zł każda, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonanie zadań obejmujących równanie i zagęszczanie dróg za pomocą równiarki, walca i uzupełnianie ubytków w drogach;

- CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 4: co najmniej 2 zadania o wartości brutto nie mniejszej niż 10.000,00 zł każda, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonanie zadań obejmujących koszenie, wycinanie i wynoszenie roślinności na poboczach i rowach przydrożnych.

UWAGA!!!

W przypadku Wykonawcy, który ubiega się o udzielenie więcej niż o jedną część zamówienia, Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca, w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, wykazał, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem będącą sumą warunków opisanych powyżej, na części, o które się ubiega. Na przykład: jeżeli Wykonawca ubiega się o część zamówienia nr 1-4, to Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej dwoma robotami budowlanymi (zadaniami), w ramach których wykonał prace będące sumą pod względem rzeczowym i wartościowym zakresu prac opisanych w powyższych czterech częściach zamówienia. Analogicznie, w przypadku dwóch części – Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej dwoma robotami budowlanymi (zadaniami), w ramach których wykonał prace będące sumą pod względem rzeczowym i wartościowym zakresu prac opisanych w powyższych dwóch częściach zamówienia (o które się ubiega). Niezależnie od liczby części zamówienia, o udzielenie ubiega się Wykonawca ubiega, Wykonawca musi wykazać wiedzę i doświadczenie, polegające na wykonaniu ci najmniej dwóch zadań.
W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca nie może sumować robót o mniejszym zakresie rzeczowo-wartościowym, w celu spełnienia warunku opisanego w ramach danej jednej części zamówienia.

b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże dysponowanie osobą skierowaną do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, czy też posiadającą odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

UWAGA!!!

Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na dwie, trzy lub cztery części zamówienia (zadania) może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazywać te same zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia oraz tę sama osobę skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, czy też posiadającą odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa w więcej niż jednej części zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1 Oświadczenie
Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2 Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat, wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę dokumentów
potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
3 Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy
Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia przez
Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat
tych należności.
4 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5 Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1 Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Zaświadczenia
właściwego naczelnika urzędu skarbowego" lub "Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS" składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że
Wykonawca nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2 Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji
z KRS lub CEIDG" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd,
nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Z załączonego wykazu ma wynikać, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponować osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, czy też posiadającą odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, niezależnie od liczby części zamówienia, na które składa ofertę.

2) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Z załączonego wykazu ma wynikać, że wykonawca wykonał dla:

- CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 1: co najmniej 2 zadania o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000,00 zł każda, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonanie zadań obejmujących równanie i zagęszczanie dróg za pomocą równiarki, walca i uzupełnianie ubytków w drogach;

- CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 2: co najmniej 2 zadania o wartości brutto nie mniejszej niż 40.000,00 zł każda, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonanie zadań obejmujących zagęszczanie dróg za pomocą równiarki, walca i uzupełnianie ubytków w drogach;

- CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 3: co najmniej 2 zadania o wartości brutto nie mniejszej niż 30.000,00 zł każda, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonanie zadań obejmujących równanie i zagęszczanie dróg za pomocą równiarki, walca i uzupełnianie ubytków w drogach;

- CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 4: co najmniej 2 zadania o wartości brutto nie mniejszej niż 10.000,00 zł każda, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonanie zadań obejmujących koszenie, wycinanie i wynoszenie roślinności na poboczach i rowach przydrożnych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1 Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ: Dokument sporządzony i wypełniony przez Wykonawcę według załącznika nr 1
do niniejszej SWZ.
2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału – Załącznik nr 2 SWZ: Aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia
3 Kosztorys ofertowy: Dokument sporządzony przez Wykonawcę metodą uproszczoną na podstawie przedmiaru robót, będącym załącznikiem nr 9, 10, 11 lub 12 do SWZ – w zależności, o udzielenie której części zamówienia Wykonawca się ubiega.
Wykonawca sporządza kosztorys na podstawie odpowiedniego dla danej części zamówienia przedmiaru robót, o której udzielenie się ubiega. W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca musi załączyć do oferty wszystkie odrębne kosztorysy ofertowe na części zamówienia, o które się ubiega.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1 Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
1) Dla części zamówienia nr 1 – 3.200,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące dwieście 00/100).
2) Dla części zamówienia nr 2 – 690,00,00 zł (słownie złotych: sześćset dziewięćdziesiąt 00/100).
3) Dla części zamówienia nr 3 – 540,00 zł (słownie złotych: pięćset czterdzieści 00/100).
4) Dla części zamówienia nr 4 – 180,00 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt 00/100).
2 Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 11 października 2023 do godziny 10:00,
według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 462 ).
3 Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 9 listopada 2023 roku.
4 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BNP PARIBAS
BANK POLSKA S.A. nr rachunku: 54 2030 0045 1110 0000 0040 3720 (w tytule przelewu zaleca się wpisać nazwę i
sygnaturę postępowania, ze wskazaniem części zamówienia). Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy
najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji oraz
powinno zawierać:
1) wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym musi być: Nadleśnictwo Kościerzyna, ul. Marii Skłodowskiej-
Curie 6, 83-400 Kościerzyna;
2) nazwę i adres siedziby Wykonawcy;
3) kwotę i termin ważności gwarancji/poręczenia;
4) bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy poręczenia lub gwarancji do zapłaty kwoty wadium, na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6 Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
7 W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia,
wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6
ustawy Pzp.
9 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby w treści
wadium wnoszonego w formach, o których mowa w pkt 2. ppkt 2)-3) SWZ zostali wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia albo powinno z niej wynikać, że Wykonawca, na którego gwarancja/poręczenie
zostały wystawione działa w imieniu innych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, bądź w ich
treści powinien zostać ujęty szerszy zakres odpowiedzialności gwaranta/poręczyciela niż tylko dotyczący działań/zaniechań
odnoszących się do Wykonawcy, na którego gwarancja/poręczenie to zostało wystawione (zob. wyrok Krajowej Izby
Odwoławczej z dnia 24 czerwca 2020 r. sygn. akt KIO 662/20; wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 czerwca 2020 r.,
sygn. akt KIO 970/20; wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2020 r., sygn. akt KIO 1183/20, uchwała Krajowej
Izby Odwoławczej z dnia 11 marca 2021 r., sygn. akt KIO/KD 6/21).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo wystawione przez osoby upoważnione. Przez Wykonawców wspólnie ubiegających się rozumie się również
spółki cywilne.
2 Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3 Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 Pzp, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W związku z powyższym zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek
dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego
oświadczenia został zawarty w Formularzu Oferty (stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ) i Zamawiający zaleca złożyć to
oświadczenie właśnie w tym formularzu. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp odnosi się
również do Wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.
4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument „Oświadczenia o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5 Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu
jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda w
wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów,
przy czym termin na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia oraz winna zawierać:
1) strony umowy z oznaczeniem pełnomocnika (lidera);
2) cel zawarcia umowy;
3) okres obowiązywania umowy konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji, rękojmi);
4) solidarną odpowiedzialność każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia za wykonanie
umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
5) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia do czasu wykonania przedmiotu zamówienia;
6) zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody Zamawiającego.
6 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 1.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewidział zmiany umowy w następujących przypadkach:
1) terminu realizacji niniejszego zamówienia publicznego – to znaczy zmianę daty końca realizacji robót budowlanych na
termin późniejszy, w przypadku:
a) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych w trakcie prowadzenia robót (np. długotrwałe opady deszczu,
opady śniegu, niskie temperatury, nadmierne zawilgocenie podłoża i materiałów.
b) wystąpienia okoliczności polegających na braku dostępności przez Wykonawcę na rynku materiałów budowlanych , co
uniemożliwia wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym terminie.
c) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji budowlanej warunków geologicznych, w szczególności odmienne
kategorie gruntu, wystąpienie utworów słabonośnych, kurzawki itp.,
d) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji budowlanej warunków terenowych, w szczególności istnienie
podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastruktury, obiektów archeologicznych, konieczności prowadzenia prac
wykopaliskowych itp.,
e) wstrzymania robót przez Zamawiającego,
f) konieczności usunięcia błędów lub (i) wprowadzenia zmian w dokumentacji budowlanej,
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1) lit. a) – h) termin umowy może być
wydłużony, o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty poprzez usunięcie lub ustąpienie
okoliczności powodującej brak możliwości realizacji przedmiotu umowy. Z powyższego uprawnienia Zamawiający będzie
mógł skorzystać w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z wyżej określonych okoliczności.
2) sposobu wykonania części przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia
zaistnieją okoliczności, takie jak:
a) pojawienie się nowych materiałów lub technologii,
b) konieczność zastosowania innych rozwiązań technicznych lub (i) technologicznych niż przewidzianych w umowie o
zamówienie publiczne, w tym w dokumentacji budowlanej, w sytuacji, gdy zastosowanie ich grozi niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamówienia publicznego (przedmiotu umowy).
c) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji budowlanej warunków geologicznych, w szczególności odmienne
kategorie gruntu, wystąpienie utworów słabonośnych, kurzawki itp., skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu
zamówienia przy dotychczasowych założeniach technicznych lub (i) technologicznych.
d) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji budowlanej warunków terenowych, w szczególności istnienie
podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastruktury, obiektów archeologicznych, konieczności prowadzenia prac
wykopaliskowych itp.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 2) lit. a) – d), Strony określą ilości i wartość niezbędnych do wykonania prac. W takich sytuacjach, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania kosztorysów robót
dodatkowych lub (i) robót zamiennych lub (i) robót zaniechanych na podstawie protokołu konieczności, spisanego przez
strony i zatwierdzonego przez Zamawiającego przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników, zawartych w
kosztorysie ofertowym z oferty Wykonawcy, a jeżeli nie będzie to możliwe – ustalenie nowych cen jednostkowych w toku
negocjacji warunków umowy.
3) stawki podatku od towarów i usług (podatku VAT) – to znaczy, ceny netto określone w umowie/ofercie pozostają
niezmienione przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki
podatku od towarów i usług, od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez
konieczności zmiany umowy w drodze aneksu
4) zmiany podwykonawcy albo dalszego podwykonawcy robót.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_koscierzyna

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-11 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-09

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji do trzech
Wykonawców, którzy uzyskali najwyższą punktację w zastosowanych w niniejszym postępowaniu kryteriach oceny ofert.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający określa dodatkowa podstawę wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy
wykluczenia określone w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz.
835).
Zamawiający oceni brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania odnośnie powyższej przesłanki na podstawie
oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy, a także w pkt. 5.5.) ogłoszenia o zamówieniu oraz w pkt. 5.11.) ppkt.
2 ogłoszenia o zamówieniu.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00429612/01 z dnia 2022-11-08
2022-

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.