eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipsko › Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Leszczyny, Huta, Maziarze gm. LipskoOgłoszenie z dnia 2022-10-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Leszczyny, Huta, Maziarze gm. Lipsko

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Lipsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223340

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 2

1.5.2.) Miejscowość: Lipsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@lipsko.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipsko.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

pzp.lipsko.eu

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Leszczyny, Huta, Maziarze gm. Lipsko

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b6b53b8b-8352-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00409684

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021188/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Leszczyny, Huta, Maziarze

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00066069/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1502075,06 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Leszczyny, Huta, Maziarze gm. Lipsko i obejmuje wykonanie następujących prac:
- roboty przygotowawcze,
- budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 5027,7 m z rur:
a) PCV o średnicy 225 mm o długości 1962,5 m, PE o średnicy 225 mm o długości 775,5 m
b) PCV o średnicy 160 mm o długości 1712,2 m, PE o średnicy 160 mm o długości 359,0 m
c) PCV o średnicy 110 mm o długości 171,5 m, PE o średnicy 110 mm o długości 47,0 m
- budowa przyłączy wodociągowych w ilości 83 szt. o łącznej długości 1120,0 m z rur:
a) PE o średnicy 40 i długości 1051,0 m
b) PE o średnicy 50 i długości 26,0 m
c) PE o średnicy 75 i długości 43,0 m
- montaż hydrantów nadziemnych -27 szt.,
- montaż studzienek wodomierzowych- 74 szt.,
- badania i pomiary,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- dokumentacja powykonawcza
- uzyskanie od zarządcy drogi powiatowej zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym i poniesienie opłaty z tego tytułu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1864138,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3431700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2223094,63 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Instalacji WOD-KAN DYGAS Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 140000916

7.3.3) Ulica: Malczewskiego 8

7.3.4) Miejscowość: Ciepielów

7.3.5) Kod pocztowy: 27-310

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2223094,63 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.