eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Długołęka › Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy DługołękaOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Długołęka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Długołęka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935017

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Robotnicza 12

1.5.2.) Miejscowość: Długołęka

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-095

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gmina.dlugoleka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dlugoleka.bip.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Długołęka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-30c49cf4-5919-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409634

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019252/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Długołęka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-30c49cf4-5919-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-30c49cf4-5919-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu, z
wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za
pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem
„Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie
odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj
załącznik”). 2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do
komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości
widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 3. Zamawiający może również komunikować
się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej - zgodnie z Rozdz. XI ust. 10 SWZ. 4. Dokumenty elektroniczne składane są
przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość
składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej na wskazany w Rozdz. XI ust. 10 SWZ adres e-mail.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.
U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdz. XXI SWZ oraz Projektem umowy (załącznik nr 1 do SWZ).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Rozdz. XXI SWZ oraz Projektem umowy (załącznik nr 1 do SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.59.2023.MB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Przedmiotem umowy są usługi odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych Gminy Długołęka wraz z drogami rowerowymi, chodnikami, parkingami, zatokami autobusowymi, przystankami autobusowymi oraz terenem dwóch cmentarzy komunalnych (w miejscowościach: Borowa i Łozina) – polegające na usuwaniu śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących oraz usługi likwidacji i zapobiegania powstawaniu śliskości zimowej występującej na drogach i obiektach towarzyszących wskutek tworzenia się na nich warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu, przy zastosowaniu materiałów chemicznych, uszorstniających lub usunięciu mechanicznym czy w części ręcznym (doczyszczenie), zwane dalej łącznie: usługi odśnieżania – w celu:
1) zapewnienia bezpieczeństwa i zwiększenia wygody ruchu – zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.);
2) utrzymania czystości i porządku w gminie – zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1469).
4. Przedmiot umowy obejmuje odśnieżanie – w standardzie III, IV i V (opisanym szczegółowo w załączniku nr 1 do umowy, tj. w „Standardach zimowego utrzymania dróg w Gminie Długołęka”) wszystkich dróg gminnych i wewnętrznych Gminy Długołęka wraz z drogami rowerowymi, chodnikami, parkingami, zatokami autobusowymi, przystankami autobusowymi oraz terenem dwóch cmentarzy komunalnych w miejscowościach Borowa i Łozina według następujących wytycznych:
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia na wszystkich drogach wskazanych w rozdz. I i II załącznika nr 2 do umowy (pn. Wykaz dróg gminnych i wewnętrznych wraz z obiektami towarzyszącymi, przewidzianych do odśnieżania) bez wezwania ze strony Zamawiającego do wykonania tych usług, kierując się zasadą utrzymania ciągów komunikacyjnych przejezdnych w tym samym czasie. Przedmiotowe odśnieżanie winno być uzależnione od aktualnych warunków pogodowych i udokumentowane w karcie drogowej (której wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy), przy czym:
1) drogi wskazane w rozdz. I załącznika nr 2 do umowy, jako drogi „I kolejności odśnieżania” Wykonawca zobowiązany jest odśnieżać według III standardu zimowego utrzymania dróg (opisanym szczegółowo w załączniku nr 1 do umowy, tj. w „Standardach zimowego utrzymania dróg w Gminie Długołęka”);
2) drogi wskazane w rozdz. II załącznika nr 2 do umowy, jako drogi „II kolejności odśnieżania” Wykonawca zobowiązany jest odśnieżać według IV standardu zimowego utrzymania dróg (opisanym szczegółowo w załączniku nr 1 do umowy, tj. w „Standardach zimowego utrzymania dróg w Gminie Długołęka”);
3) drogi, o których mowa w rozdz. III załącznika nr 2 do umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji w V standardzie zimowego utrzymania dróg (opisanym szczegółowo w załączniku nr 1 do umowy, tj. w „Standardach zimowego utrzymania dróg w Gminie Długołęka”) – na każde telefoniczne wezwanie ze strony Zamawiającego do wykonania zleceń jednostkowych (podyktowane aktualnym zapotrzebowaniem Zamawiającego), każdorazowo pisemnie potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego przesłaniem zlecenia jednostkowego (Zamawiający dopuszcza przekazywanie zleceń za pomocą e-maila) i udokumentowane w karcie drogowej.
5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że termin przystąpienia do wykonania „zlecenia jednostkowego'' określonego w ww. ust. 4 pkt 3, wynosi min. „natychmiast” po otrzymaniu zlecenia, max. do 10 godzin i zostanie każdorazowo określony przez Zamawiającego, w zależności od aktualnych potrzeb, w zleceniu jednostkowym.
6. Wykonanie przedmiotu umowy, określonego w ust. 3 polegać będzie na oczyszczaniu mechanicznym i ręcznym jezdni, poboczy oraz m.in. dróg rowerowych, chodników, parkingów i zatok autobusowych w okresie zimowym, wykonywanym według poniższych zasad:
1) oczyszczanie jezdni – obejmuje mechaniczne i uzupełniająco ręczne oczyszczanie zimowe i pozimowe;
2) mechaniczne oczyszczanie jezdni w technologii zimowej – polega na usuwaniu śniegu poprzez mechaniczne rozgarnięcie pokrywy śnieżnej; oczyszczanie stosuje się do całej szerokości jezdni oraz skrzyżowań; rejon skrzyżowania to 15,0 m wlotu drogi poprzecznej, nieobjętej oczyszczaniem, licząc od krawędzi jezdni oczyszczonej;
3) zabezpieczenie jezdni przed śliskością zimową – polega na pokryciu nawierzchni jezdni, przed wystąpieniem zjawiska śliskości, środkami chemicznymi takimi jak sól wilgotna lub solanka;
4) likwidowanie śliskości zimowej – polega na usuwaniu gołoledzi, lodowicy i zlodowacenia za pomocą topiących środków chemicznych, takich jak solanka, sól, mieszanka piasku i soli itp. lub na stosowaniu środków zwiększających szorstkość, takich jak piasek, przy użyciu sprzętu specjalistycznego;
5) oczyszczanie ciągów pieszo-jezdnych w technologii zimowej – polega na mechanicznym lub ręcznym usuwaniu śniegu, mechanicznym lub ręcznym zabezpieczaniu przed śliskością zimową, likwidowaniu śliskości zimowej oraz usuwaniu pryzmowanego na chodnikach śniegu; do mechanicznego usuwania śniegu stosuje się specjalistyczne pojazdy a do ręcznego – zgarniacze, szufle i siekacze.
7. Technologię zimową Wykonawca będzie stosował w dniach kiedy choć jeden z poniższych warunków jest spełniony, tj.:
1) temperatura poniżej +2°C;
2) opady śniegu;
3) zalegająca warstwa śniegu;
4) gołoledź lub lodowica.
8. Wykonawca ma obowiązek, mając na uwadze codzienną, aktualną prognozę pogody oraz w zależności od warunków pogodowych, przystąpić odpowiednio wcześniej – tak, by zapewnić stałe bezpieczeństwo ruchu – do:
1) zraszania jezdni solanką lub użycia soli wilgotnej, po upewnieniu się – na podstawie prognozy pogody – o mającej wystąpić śliskości lub oblodzeniu;
2) posypywania jezdni mieszanką piasku i soli, tuż przed opadami śniegu, których termin ustala na podstawie prognozy pogody, w celu zwalczania śliskości pośniegowej i niedopuszczenia do przymarzania śniegu do jezdni.
9. Wykonawca przed upływem terminu zakończenia umowy zobowiązany jest dokonać oczyszczenia pozimowego wszystkich dróg utwardzonych objętych oczyszczaniem zimowym według stawki jak za oczyszczanie zimowe. Zamawiający informuje, iż oczyszczanie pozimowe polega na usunięciu piasku stosowanego w akcji zimowej i innych bieżących zanieczyszczeń oraz oczyszczaniu krat ściekowych i wodościeków.
10. Oczyszczanie pozimowe, o którym mowa w ust. 9 powinno być wykonane po zakończeniu sezonu zimowego (w sporadycznym przypadku, gdy wymagać tego będzie Zamawiający, również w trakcie sezonu), nie później jednak niż do 30 kwietnia 2024 r. – ostateczny termin wykonania tych robót zostanie pisemnie uzgodniony z Zamawiającym.
11. Wykonawca z uwagi na duży zakres przedmiotu umowy, zobowiązuje się do dysponowania odpowiednią bazą sprzętową, pozwalającą utrzymać drogi w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ruchu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp tj. na podobne usługi do wysokości 60% wartości zamówienia podstawowego. Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu podobnych usług jak w zadaniu podstawowym i będzie obejmował w szczególności usługi, o których mowa w Rozdz. III ust. 3 oraz w projekcie umowy (Załącznik nr 1 do SWZ). Zamówienia te realizowane będą na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty ocenianie będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. O wyborze najkorzystniejszej oferty
zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty
niepodlegające odrzuceniu. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdz. VII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdz. VI SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunki jeśli wykaże, że:
a) wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – również wykonuje) należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi, z których każda polegała na odśnieżeniu w sezonie od 1 października do 31 maja co najmniej 3000 km dróg i była o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto.
b) dysponuje lub będzie dysponował narzędziami i urządzeniami technicznymi:
i. min. 4 szt. nośników wraz z piaskarkami o ładowności min. 6 Mg, wyposażonych w sterownik regulujący szerokość rozsypywania i ilościowe podawanie mieszanki do posypywania dróg, w komplecie z pługiem średnim z regulacją szerokości odśnieżania od 2,5m do 3m.- (wymagamy zamontowania na każdym sprzęcie odśnieżającym, realizującym przedmiot umowy, urządzenie GPS umożliwiające ciągłe świadczenie usługi monitoringu pojazdów z wykorzystaniem systemu satelitarnego GPS),
ii. min. 1 szt. pługu wirnikowego,
iii. min. 1 szt. pługo-piaskarki.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeżeli w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp Wykonawca nie wskazał danych umożliwiających dostęp do tych środków podmiotowych, o których mowa w poniższym ust. 5 – 6 SWZ).
4) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,
o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 Pzp – zgodnie
z załącznikiem nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.
2) wykazu narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania niniejszego zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowania i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia, których wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ww. ust. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ, z którego wynika, które usługi lub dostawy (jeżeli dotyczy) wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania wskazane w Rozdz. VIII ust. 3 pkt 3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących zamówień usługi.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 Pzp oraz wskazanym w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-04 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zamówienie w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania maksymalnej wartości środków finansowych z umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2024 r., w zależności która okoliczność nastąpi wcześniej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.