eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › Zakup pojazdu z hakiem o DMC 3,5 tonyOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup pojazdu z hakiem o DMC 3,5 tony

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ELBLĄGU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000662959

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mosir.elblag.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.elblag.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup pojazdu z hakiem o DMC 3,5 tony

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-644244f2-57ac-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409562

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00064138/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup pojazdu z hakiem o DMC 3,5 tony

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/821170

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/821170

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w zakresie:
1) przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
2) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
3) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, przedmiotowych środków dowodowych, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
4) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
5) przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
6) przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
7) przesyłania odwołania/inne
odbywała się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zamowienia@mosir.elblag.eu
Szczegóły w rozdz. XIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z rozdz. II SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z rozdz. II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.2610.5.2023.OS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup pojazdu typu furgon (brygadówka), o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu 3500 kg, wyposażonego w hak przystosowany do ciągnięcia przyczepy o DMC 3500 kg, na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu, według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Pojazd winien być bez wad i uszkodzeń oraz wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.
3. Wraz z pojazdem będącym przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w języku polskim dokumentację obejmującą:
1) komplet dokumentów: książkę gwarancyjną, instrukcję obsługi oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu, w tym dokumenty konieczne do rejestracji pojazdu.
2) wykaz autoryzowanych stacji obsługi na terenie Polski z adresami i numerami telefonów;
3) książkę gwarancyjną pojazdu;
4) warunki udzielonej gwarancji;
5) świadectwo homologacji;
6) książkę przeglądów serwisowych w formie papierowej (o ile producent taką wydał).
4. Pojazd stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne, w tym w szczególności musi posiadać homologację oraz spełniać wymogi w zakresie emisji spalin zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć szczegółowy opis techniczny i/lub funkcjonalny oferowanego pojazdu, pozwalający na ocenę zgodności oferowanego pojazdu oraz jego parametrów z wymaganiami SWZ, w tym czytelne zdjęcia oferowanego pojazdu, takie które, w jak najdokładniejszy sposób pozwolą ocenić Zamawiającemu choćby stan wizualny oferowanego pojazdu.
6. Zamawiający dokona odbioru pojazdu w siedzibie Wykonawcy na własny koszt i ryzyko, po uprzednim uzgodnieniu między Wykonawcą a Zamawiającym daty i godziny odbioru. Termin dostawy zostanie ustalony pisemnie lub e-mailem na co najmniej 2 dni robocze przed planowaną datą dostawy.
7. Zamawiający, po wyborze oferty, po podpisaniu umowy, przed podpisaniem protokołu odbioru zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin pojazdu oraz prawo do jazdy próbnej (brak zgody na realizację w/w warunku skutkować będzie prawem Zamawiającego do nie podpisania protokołu odbioru, z winy Wykonawcy). Wykonawca zobowiązany jest do zatankowania pojazdu paliwem w ilości umożliwiającej dokonanie jazdy próbnej, o której mowa powyżej,
8. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy wówczas, gdy:
1) stwierdzi wady przedmiotu umowy,
2) przedmiot umowy nie będzie odpowiadał warunkom określonym w SWZ lub w ofercie Wykonawcy.
9. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 8 Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu umowy zgodnego z SWZ i wolnego od wad, na jego koszt i ryzyko (nie krótszy niż 7 dni), co zostanie ujęte w protokole odbioru. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy w całości z winy Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34130000-7 - Pojazdy silnikowe do transportu towarów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-05

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba osób do przewozu

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji mechanicznej

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na podwozie i perforacje lakieru

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonywał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie 2 dostawy pojazdów do transportu towarów o wartości co najmniej 150 000,00 zł każda, z załączeniem dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: zgodnie z rozdz. X SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z rozdz. X SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 zł złotych (słownie: sześć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 462 ze zm).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
PKO BP SA 06 1020 1752 0000 0702 0231 1603
4. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
Plik (oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej) należy złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego dla niniejszego postępowania na stronie prowadzonego postępowania.
5. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 98 ustawy PZP.
6. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 98 ust.6 ustawy PZP

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z rozdz. XII SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-04 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/821170

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-04 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.