eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Sukcesywna dostawa mrożonych produktów spożywczych dla SPSK im prof. A. Grucy CMKP w OtwockuOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa mrożonych produktów spożywczych dla SPSK im prof. A. Grucy CMKP w Otwocku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ADAMA GRUCY CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290156

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konarskiego 13

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@spskgruca.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://spskgrucy.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa mrożonych produktów spożywczych dla SPSK im prof. A. Grucy CMKP w Otwocku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-39214cd9-5930-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409503

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://spskgrucy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://spskgruca.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej
lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy
2. System jest dostępny pod adresem: https://spskgruca.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca
winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa SPSK tel. +48 22 257 22 23 (infolinia
dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP, adres: ul.
Konarskiego 13, 05-400 Otwock
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@spskgruca.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy PZP
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.26.103.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

sukcesywna dostawa mrożonych produktów spożywczych

4.2.6.) Główny kod CPV: 15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15331170-9 - Warzywa mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

a) Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia na poziomie minimum 20% wartości umowy
b) Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie przedmiotu zamówienia opisanego w formularzu cenowym, poprzez zwiększenie każdej z pozycji o maksimum 50 %, z zastrzeżeniem, że łączna wartość umowy nie może zostać przekroczona.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Dla uznania, że Wykonawca spełnia powyższy warunek zobowiązany jest wykazać się posiadaniem aktualnej decyzji lub
zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów nadzorowanych przez właściwego inspektora sanitarnego potwierdzające
możliwość prowadzenia działalności w zakresie produkcji i/lub obrotu środkami spożywczymi i/lub materiałami do kontaktu z
żywnością.
b) zdolności technicznej lub zawodowej
Dla uznania, że Wykonawca spełnia powyższy warunek Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie
zrealizował min. jedno zamówienie obejmujące swym zakresem sukcesywną dostawy mrożonych produktów spożywczych:
przez okres co najmniej 6 miesięcy dla podmiotów leczniczych lub szkół i innych placówek oświatowych lub domów opieki
publicznych i niepublicznych lub uzdrowisk lub żłobków i innych placówek opiekuńczych.
2. Zamawiający, może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz.
VI.1.1a) niniejszej SWZ tj. warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej zostanie
spełniony wyłącznie, jeżeli:
a) przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie posiadał ww. uprawnienia.
Wykonawca który w ramach zawartego konsorcjum wykaże posiadanie stosownych uprawnień, musi realizować osobiście
tę część zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania wymaganych uprawnień.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz.
VI.1.1b) niniejszej SWZ tj. warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli:
a) w zakresie zdolności technicznej odnoszącej się do wiedzy i doświadczenia, minimum jeden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielnie zamówienia wykaże, że posiada wymagane zdolności w pełnym zakresie. Zamawiający żąda,
aby wykonawca , który w ramach wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia wykaże swoje doświadczenie, był
podmiotem realnie uczestniczącym w realizacji umowy.
5. Wykonawca może w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. VI.1.1) lit. b niniejszej
SWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków prawnych.
6. Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w rozdz. VI.5 niniejszej SWZ wystąpi wyłącznie w
przypadku, kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby udowodni zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz
z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 1, winno potwierdzać, że stosunek łączący
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w
szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
7) Zamawiający oceni, czy zasoby udostępniane wykonawcy przez inne podmioty, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. art. 108 ust. 1 ustawy PZP art. 109 ust. 1pkt. 4, 5, 6,7,8,9,10 ustawy PZP oraz art. 7 ust.
Ustawy sankcyjnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2.2. Podmiotowe środki
dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w pkt V SWZ
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00360435/01 z dnia 2023-08-21
2023-08-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
1) Zamawiający informuje, że potwierdzeniem wykazania braku podstaw do wykluczenia jest oświadczenie wykonawcy stanowiące
załącznik nr 2 do SWZ.
2.3. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w pkt V SWZ składane
przez Wykonawcę mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
1) Zamawiający informuje, że potwierdzeniem wykazania braku podstaw do wykluczenia jest oświadczenie wykonawcy stanowiące
załącznik nr 2 do SWZ.
3. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w art. 7 ust. 1 Ustawy
sankcyjnej
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowaniu -
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
4. Weryfikacja podstaw wykluczenia, o których mowa w 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej
1) Zbadanie istnienia podstaw wykluczenia nastąpi na podstawie art. 2 ) Ustawy sankcyjnej w oparciu o:
a) Rozporządzenie Rady UE nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r dotyczącego środków organizacyjnych w związku z sytuacja na
Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str 1 ze zm.)
b) Rozporządzenie Rady UE nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań
podważających integralność terytorialną , suwerenności niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014,
Listę osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 Ustawy sankcyjnej prowadzonej przez
ministra właściwego do spraw wewnętrznych publikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra
właściwego do spraw wewnętrznych
d) Oświadczenie własne wykonawcy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
2.1.1. W zakresie posiadania odpowiednich kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
1) Decyzja lub zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów nadzorowanych przez właściwego inspektora sanitarnego,
potwierdzające możliwość prowadzenia działalności w zakresie produkcji i/lub obrotu środkami spożywczymi i/lub materiałami do
kontaktu z żywnością.
2.1.2. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
1) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane - wzór
stanowi załącznik nr 4 do SWZ 2) Dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od siebie nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Karty produktów producenta lub dedykowanego dystrybutora lub zdjęcie etykiety – dokumenty jednoznacznie muszą
potwierdzać skład, zawartość alergenów, wartość odżywczą, wielkości opakowań oferowanych produktów.
2) Oświadczenie o wdrożeniu i stosowaniu HACCP oraz GHP i GMP treść oświadczenia zawarta w formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
3) Oświadczenie, że zakład produkcyjny został odebrany i jest kontrolowany przez właściwy organ Państwowej Inspekcji
Sanitarnej treść oświadczenia zawarta w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
4) Oświadczenie o posiadaniu aktualnych badań do celów sanitarno-epidemiologicznych u pracowników (wszyscy
pracownicy posiadają aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych) treść oświadczenia zawarta w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
5) Oświadczenie, że transport produktów żywnościowych będzie odbywał się przy zachowaniu odpowiednich reżimów
sanitarnych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(Dz.U. 2020 poz. 2021) oraz, że środki transportu zostały dopuszczone do przewozu żywności przez właściwy organ
Państwowej Inspekcji Sanitarnej treść oświadczenia zawarta w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
6) Oświadczenie, że środki spożywcze są zgodne z wymaganiami następujących przepisów prawnych:
• Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia*
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie higieny środków
spożywczych *
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014r w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków
spożywczych*
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r w sprawie
przekazywania konsumentom informacji na temat żywności*
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych*
• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących
środków spożywczych*
• Rozporządzenie Komisji (WE) 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006r ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych
zanieczyszczeń w środkach spożywczych*
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie dodatków do
żywności*
• Przepisów dot. Substancji i preparatów chemicznych**Przepisami dot. produktów biobójczych**
• Przepisami z obszaru BHP dot. Stosowania substancji i preparatów chemicznych**
• Przepisów dot. Materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.**
*oznacza aktualne wydanie normy lub przepisu prawnego
** oznacza aktualne przepisy prawne
(treść oświadczenia zawarta w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ)
2. Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. Oferty, które nie będą zawierały
przedmiotowych środków dowodowych zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 5 ustawy PZP - dotyczy oświadczeń
wymienionych w pkt 2-6
3. W sytuacji, gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe
środki dowodowe są niekompletne Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienie w wyznaczonym terminie. –
dotyczy kart produktów wymienionych w pkt 1

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Karty produktów producenta lub dedykowanego dystrybutora lub zdjęcie etykiety – dokumenty jednoznacznie muszą
potwierdzać skład, zawartość alergenów, wartość odżywczą, wielkości opakowań oferowanych produktów

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
a) art. 108 ust. 1 ustawy PZP
b) art. 109 ust. 1pkt. 4, 5, 6,7,8,9,10 ustawy PZP: c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zw. Ustawą sankcyjną
(W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi wykazać brak
podstaw do wykluczenia)
2) Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1,2, i 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 7-10 ustawy
PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki
a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim
nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
b) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym
postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w
tym organami ścigania, lub zamawiającym;
c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom,
wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
􀀁􀀁􀀁􀀁 zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie
wykonawcy,
􀀁􀀁􀀁􀀁 zreorganizował personel,
􀀁􀀁􀀁􀀁 wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
􀀁􀀁􀀁􀀁 utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub
standardów,
􀀁􀀁􀀁􀀁 wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów.
3) Zamawiający dokona oceny, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wy-starczające do
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez
wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wykluczy
wykonawcę z postępowania.
4) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualne oświadczenia lub dokumenty, potwierdzające okoliczności, o których
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, na zasadach określonych w rozdziale VII, XII SWZ.
5) Wykluczenie, o którym mowa w pkt V.1.1) c) SWZ następuje na okres trwania okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1
Ustawy sankcyjnej
6) W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej Zamawiający odrzuci ofertę takiego
wykonawcy art. podstawie art. 226 pkt 2 lit. a) ustawy PZP

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. 2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z
umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-03 09:45

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy dostępnej pod adresem https://spskgruca.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-03 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.