eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Rozbudowa ul. Wiśniowej na odcinku od ul. Krzyskiej w kierunku zachodnim"Ogłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Wiśniowej na odcinku od ul. Krzyskiej w kierunku zachodnim”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 122680121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bernardyńska 24

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 146883100

1.5.8.) Numer faksu: +48 146883100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.wrona@zdik.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdik.tarnow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Wiśniowej na odcinku od ul. Krzyskiej w kierunku zachodnim”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5df99fc-5876-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409409

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053352/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.27 Rozbudowa ulicy Wiśniowej na odcinku od ulicy Krzyskiej w kierunku zachodnim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d5df99fc-5876-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d5df99fc-5876-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Z zastrzeżeniem postanowień
zawartych w pkt 2 i 4 oraz w ust. 11 SWZ, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj.:
a) poczty elektronicznej – adres e-mail: a.wrona@zdik.tarnow.pl,
b) Platformy e-Zamówienia - https://ezamowienia.gov.pl/pl/.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem wykonawcy:
a) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – wyłącznie poprzez Platformę e-Zamówienia.
3. Zamawiający lub wykonawca, przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, mogą zażądać od
drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy
e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo
przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
6. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie
pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa
w art. 117 ust. 4 Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, zwane dalej
„zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1
Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej
„RODO”, zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie (ZDiK w Tarnowie).
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w ZDiK w Tarnowie pod adresem: iod@zdik.tarnow.pl, telefon: 14 6883100.
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia niniejszego postępowania.
4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Pzp.
5) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt
oraz instrukcji
w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
6) Obowiązek podania danych osobowych osoby, której dane dotyczą bezpośrednio przez tą osobę jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Osoby, której dane dotyczą posiadają:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich
dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDiK.DZ.271.53.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania aktualną mapę z projektem podziału oraz aktualną mapę do celów projektowych dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Wiśniowej na odcinku od ul. Krzyskiej w kierunku zachodnim”.
2. Zakres zamówienia obejmuje wszystkie czynności techniczne i formalno – prawne niezbędne do sporządzenia podziału oraz wszystkie dokumenty geodezyjno - prawne w celu wykonania:
1) aktualnej mapy z projektem podziału nieruchomości,
2) aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500.
3. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
1) wszystkie czynności techniczne i formalno – prawne niezbędne do sporządzenia podziału oraz wszystkie dokumenty geodezyjno - prawne w celu wykonania aktualnej mapy
z projektem podziału nieruchomości,
2) wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 wraz
z wymaganą klauzulą z Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (GODGiK). Zakres mapy powinien obejmować obszar objęty projektem zagospodarowania terenu, który stanowi załącznik do SWZ.
Pełny zakres zamówienia został określony w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 2 do SWZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z art. 223 ust. 1 Pzp, w toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od
wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 223 ust. 2 Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego
oferta zostanie poprawiona.
Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 226 ust. 1
Pzp.
Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie najwyżej oceniona
(uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SWZ). Zamawiający nie
przewiduje prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert.
UWAGA: Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów stosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rozszerzenie okresu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie zawodowe geodety

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 Pzp, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponował: przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą doświadczenie zawodowe geodezyjne, polegające na opracowaniu co najmniej 2 map do celów projektowych – osoba ta będzie pełniła funkcję geodety.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunek zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w następujący sposób: wykonawcy mogą wspólnie spełnić warunek.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający odstępuje od
wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny braku podstaw wykluczenia z
postępowania na podstawie oświadczenia z art. 125 ust. 1 Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia
warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia z art. 125 ust. 1 Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający odstępuje od wymagania przedmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia
publicznego – przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym; w przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej; poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci
papierowej może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz;
2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile wykonawca korzysta ze zdolności
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Pzp) – wg załącznika nr 6 do SWZ; zobowiązanie lub inny
podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; w przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy
środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej; poświadczenia
zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać podmiot udostępniający zasoby
lub notariusz;
3. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy
występujący wspólnie (dot. również spółki cywilnej) – wg załącznika nr 7 do SWZ, oświadczenie składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
4. Dokumenty, o których mowa ust. 15 pkt 4 SWZ (jeżeli dotyczy);
5. Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego (nie dotyczy spółki cywilnej,
o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź
wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne
pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 11 pkt 5 lit. d SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do
występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej
do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać
albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie
(przez każdego z wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art.
125 ust. 1 Pzp (ust. 11 pkt 5 lit. a SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw
wykluczenia – każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Oznacza to, iż
a) oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia;
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w
postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie
o spełnianiu warunków złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez
pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 Pzp (ust. 11 pkt 5 lit. f SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.
7) Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, z poniższym zastrzeżeniem.
W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość
zaspokojenia interesów zamawiającego, co oznacza że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować
wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp, tj.: działania lub
zaniechania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (w zakresie określonym w art. 455 Pzp) w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 2 do
SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d5df99fc-5876-11ee-9aa3-96d3b4440790

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 3 lat rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, licząc od dnia podpisania
protokołu odbioru (zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy – załącznik nr 2 do SWZ), z zastrzeżeniem
zapisu w ust. 17 pkt 8 SWZ. Na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań, wykonawca składa w ofercie oświadczenie
o czasie udzielonej rękojmi za wady przedmiotu zamówienia.
2. Ilekroć w ogłoszeniu użyto skrótu "SWZ", należy przez to rozumieć Specyfikację warunków zamówienia.
3. Ilekroć w ogłoszeniu użyto skrótu "Pzp", należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający nadmienia, iż z uwagi na techniczny brak możliwości wskazania w treści ogłoszenia wszystkich informacji
na temat zamówienia (zbyt mała liczba znaków możliwych do wpisania) – w ogłoszeniu zostały zawarte odniesienia do treści
SWZ zamieszczonej na stronie: (https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d5df99fc-5876-11ee-9aa3-96d3b4440790),
na której znajduje się komplet niezbędnych informacji w tym
przedmiocie.
5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z
2022 r. poz. 835) – zwanej dalej ustawą sankcyjną, w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na
Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy
sankcyjnej, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego na podstawie Pzp. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, z postępowania wyklucza się:
a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.
Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy wykluczonego na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.