eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja systemów monitoringu wizyjnego w 10 budynkach w Bielsku Białej, zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 3 części.Ogłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja systemów monitoringu wizyjnego w 10 budynkach w Bielsku Białej, zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 3 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070019077

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipnicka 26

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@zgm.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja systemów monitoringu wizyjnego w 10 budynkach w Bielsku Białej, zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 3 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-02311cdf-592c-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409363

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037710/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Dostawa, montaż i uruchomienie monitoringu wizyjnego w 10 budynkach stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 3 części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„„Nowe życie w starych-nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych ” etap I i II z dofinansowaniem w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Działanie 10.4. – Poprawa stanu środowiska miejskiego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-02311cdf-592c-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. platformy https://ezamowienia.gov.pl/pl/
2. poczty elektronicznej: przetargi@zgm.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:
1) przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/;
2) poczty elektronicznej pod adresem przetargi@zgm.eu
2. Składanie ofert odbywa się wyłącznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
4. Formy i sposoby komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami:
1) wszelkie pisma kierowane do Wykonawców, Zamawiający będzie przekazywał na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie Wykonawcy,
2) pisma Wykonawców kierowane do Zamawiającego, będą przekazywane Zamawiającemu w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej przetargi@zgm.eu
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy” platformy e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/ .
6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
7. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa „Regulamin Platformy e-Zamówienia”.
8. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. Zamawiający rekomenduje format .pdf lub .doc.
9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
10. Za datę przekazania oferty, oświadczenia o którym mowa w art. 125 ustaw Pzp, przedmiotowych środków dowodowych i innych oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą oraz podmiotowych środków dowodowych, innych informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w postepowaniu przyjmuje się datę ich wpływu na platformę e-Zamówienia lub na adres poczty elektronicznej Zamawiającego przetargi@zgm.eu (nie dotyczy składania ofert).
11. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”,
13. Dokumenty przekazywane w formie załączników, które zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone są kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu, dodaje się do przesłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGM/23/099/DS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja zgodnie z wymogami Zamawiającego, niezależnych systemów monitoringu wizyjnego w budynkach mieszkalnych oraz mieszkalno-usługowych w Bielsku-Białej, wraz z podłączeniem wykonanych instalacji do sieci Internet, zgodnie z założeniami określonymi w SWZ i Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji, zwanych dalej „przedmiotem zamówienia”,
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie niezależnych systemów monitoringu, w następujących lokalizacjach, :
1) Część 1 zamówienia obejmuje:
a) budynek przy ul. 11 Listopada 20, budynek o charakterze mieszkalnym (przewaga powierzchni lokali mieszkalnych);
b) budynek przy ul. 11 Listopada 22, budynek o charakterze mieszkalnym (przewaga powierzchni lokali mieszkalnych);
c) budynek przy ul. Wzgórze 11, budynek o charakterze użytkowym (przewaga powierzchni lokali użytkowych);
d) budynek przy ul. Rynek 32, budynek o charakterze mieszkalnym (przewaga powierzchni lokali mieszkalnych);
Wszystkie wymienione budynki znajdują się w opiece konserwatora zabytków.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32333100-7 - Rejestratory obrazu wideo

35125300-2 - Kamery bezpieczeństwa

32421000-0 - Okablowanie sieciowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na montaż urządzeń i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja zgodnie z wymogami Zamawiającego, niezależnych systemów monitoringu wizyjnego w budynkach mieszkalnych oraz mieszkalno-usługowych w Bielsku-Białej, wraz z podłączeniem wykonanych instalacji do sieci Internet, zgodnie z założeniami określonymi w SWZ i Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji, zwanych dalej „przedmiotem zamówienia”,
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie niezależnych systemów monitoringu, w następujących lokalizacjach, jak poniżej:
1) część II zamówienia obejmuje:
a) budynek przy ul. Pankiewicza 7, budynek o charakterze mieszkalnym (przewaga powierzchni lokali mieszkalnych);
b) budynek przy ul. Rynek 11, budynek o charakterze mieszkalnym (przewaga powierzchni lokali mieszkalnych);
c) budynek przy pl. Św. Mikołaja 7, budynek o charakterze mieszkalnym (przewaga powierzchni lokali mieszkalnych);
Wszystkie wymienione budynki znajdują się w opiece konserwatora zabytków.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32333100-7 - Rejestratory obrazu wideo

35125300-2 - Kamery bezpieczeństwa

32421000-0 - Okablowanie sieciowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na montaż urządzeń i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja zgodnie z wymogami Zamawiającego, niezależnych systemów monitoringu wizyjnego w budynkach mieszkalnych oraz mieszkalno-usługowych w Bielsku-Białej, wraz z podłączeniem wykonanych instalacji do sieci Internet, zgodnie z założeniami określonymi w SWZ i Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji, zwanych dalej „przedmiotem zamówienia”,
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie niezależnych systemów monitoringu, w następujących lokalizacjach, jak poniżej:
1) część III zamówienia obejmuje:
a) budynek przy ul. Jana Sobieskiego 2-4, budynek o charakterze użytkowym (przewaga powierzchni lokali użytkowych);
b) budynek przy ul. Jana Sobieskiego 13, budynek o charakterze mieszkalnym (przewaga powierzchni lokali mieszkalnych),
c) budynek przy ul. Jana Sobieskiego 19, budynek o charakterze mieszkalnym (przewaga powierzchni lokali mieszkalnych)
Wszystkie wymienione budynki znajdują się w opiece konserwatora zabytków.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32333100-7 - Rejestratory obrazu wideo

35125300-2 - Kamery bezpieczeństwa

32421000-0 - Okablowanie sieciowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na montaż urządzeń i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy).
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, poprzez:
1) w zakresie części 1 zamówienia:
wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 dostawy, których przedmiotem była: dostawa sprzętu i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego wraz z montażem i uruchomieniem, o łącznej wartości dostaw nie niższej niż 70 000,00 zł brutto (łączna wartość brutto zawartych umów)
2) w zakresie części 2 zamówienia:
wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 dostawy, których przedmiotem była: dostawa sprzętu i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego wraz z montażem i uruchomieniem, o łącznej wartości dostaw nie niższej niż 50 000,00 zł brutto (łączna wartość brutto zawartych umów).
3) w zakresie części 3 zamówienia:
wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 dostawy, których przedmiotem była: dostawa sprzętu i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego wraz z montażem i uruchomieniem, o łącznej wartości dostaw nie niższej niż 50 000,00 zł brutto (łączna wartość brutto zawartych umów).
2. W przypadku gdy wyżej wymagany przez Zamawiającego zakres dostaw będzie stanowił część dostaw o szerszym zakresie, Wykonawca powinien w wykazie dostaw wyodrębnić dostawy, o których mowa w powyższym warunku;
3. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia:
1) w przypadku uznania jego oferty jako najkorzystniejszej w tych częściach, Wykonawca winien w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykazać dostawę dla każdej z części oddzielenie.
2) w przypadku uznania jego oferty jako najkorzystniejszej tylko w jednej części Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem odpowiednio dla danej części zamówienia na którą złożył ofertę.
4. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów warunek, o którym mowa w ust. 1 nie podlega sumowaniu pomiędzy członkami konsorcjum ani pomiędzy wykonawcą, a podmiotem na zasoby którego wykonawca się powołuje tzn. warunek ten musi spełniać co najmniej jeden z podmiotów samodzielnie i wykonać dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 po. 835),
2. Potwierdzeniem spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału i braku podstaw wykluczenia z postępowania jest oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy złożone na formularzu, o którym mowa w Rozdziale VI § 1 ust. 1 pkt 3 SWZ, stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w Rozdziale V § 2 ust. 1 SWZ, Wykonawca przedłoży:
1) sporządzony wg załącznika do Specyfikacji wykaz dostaw, o których mowa w Rozdziale V § 2 ust. 1 wraz z dowodami poświadczającymi ich należyte wykonanie, przy zachowaniu postanowień zawartych w Rozdziale V § 2 ust. 2-5 SWZ,
2) dowody poświadczające, że dostawy wskazane przez Wykonawcę w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informację o tym, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale III § 1 ust. 7, SWZ tj:
a) deklaracje producenta i/lub karty katalogowe i/lub deklaracje właściwości dla urządzeń wskazanych w Rozdziale VIII Opisu przedmiotu zamówienia,
wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski (jeśli dokument jest w języku obcym), potwierdzające spełnienie wymagań dla urządzeń, określonych w Opisie przedmiotu zamówienia,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) deklaracje producenta i/lub karty katalogowe i/lub deklaracje właściwości dla urządzeń wskazanych w Rozdziale VIII Opisu przedmiotu zamówienia,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać:
1) „Formularz ofertowy” – interaktywny formularz udostępniony przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia, sporządzony w sposób określony w Rozdziale IV § 1 Specyfikacji;
UWAGA: Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC
2) Formularza kalkulacji ceny dla części 1 i/lub części 2 i/lub części 3 sporządzonego na formularzach, stanowiących odpowiednio załączniki nr 2a i/lub 2b i/lub 2c do Specyfikacji z uwzględnieniem postanowień Rozdziału VIII,
W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą Formularza kalkulacji ceny, bądź nie będą wypełnione wszystkie pozycje w tabeli lub formularz kalkulacji ceny nie będzie podpisany, zgodnie wytycznymi zawartymi w Rozdziale II § 1 ust. 13 Specyfikacji, oferta w danej części zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako niezgodne z warunkami zamówienia.
3) 3) Wykaz oferowanych urządzeń, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr. 3 do Specyfikacji,
W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą Wykazu oferowanych urządzeń, bądź nie będą podane wszystkie wymagane informacje wskazane w tabeli lub Wykaz nie będzie podpisany, zgodnie wytycznymi zawartymi w Rozdziale II § 1 ust. 13 Specyfikacji, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako niezgodne z warunkami zamówienia.
4) oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji,
5) oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictw osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę,
6) Pełnomocnictwa dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
7) (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Przykładowy wzór zobowiązania został zawarty w załączniku nr 7 do Specyfikacji;
8) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale III § 1 ust. 7, tj: deklaracje producenta i/lub karty katalogowe i/lub deklaracje właściwości dla urządzeń wskazanych w Rozdziale VIII Opisu przedmiotu zamówienia, wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski (jeśli dokument jest w języku obcym),
2. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez konsorcjum lub spółka cywilna, każdy z członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej, indywidualnie składa oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.) składają wraz z ofertą „Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia” stanowiące załącznik nr 4 do Specyfikacji, w którym wskazują zakresy dostaw wykonywane przez poszczególnych Wykonawców.
4. Wykonawca, który powołuje się, na zasoby innego podmiotu, dla wykazania spełniania przez ten podmiot warunków udziału w postępowaniu oraz braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia załącza do oferty oświadczenie tego podmiotu oraz zobowiązanie tego podmiotu, sporządzone na formularzach stanowiących załączniki do Specyfikacji lub inny dokument potwierdzający dysponowanie przez Wykonawcę oddanymi mu zasobami w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, sporządzonego jako dokument w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale VI i VII Specyfikacji.
2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy i załączają do oferty pełnomocnictwo, które jednoznacznie wskazuje Pełnomocnika i zakres pełnomocnictwa a także podmioty reprezentowane przez wskazanego pełnomocnika występującego w imieniu Wykonawców wspólnie składających ofertę.
3. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez umocowanych przedstawicieli wszystkich udzielających go Wykonawców,
4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Wykonawcą występującym jako Pełnomocnik uprawniony do reprezentowania pozostałych wspólników spółki / partnerów konsorcjum,
5. W przypadku Wykonawców występujących w postepowaniu w formie spółki cywilnej, w celu wykazania sposobu reprezentacji spółki do oferty można załączyć umowę spółki cywilnej. W takim przypadku nie jest konieczne załączanie do oferty dodatkowego pełnomocnictwa,
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy stosowne porozumienie (np. umowę konsorcjum, umowę spółki) zawierające w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
1) skład konsorcjum nie może zostać zmieniony bez uprzedniej zgody Zamawiającego w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jak również przez cały okres wykonywania umowy,
2) Wykonawcy tworzący konsorcjum będą solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego zarówno co do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak i w zakresie wykonania umowy zawartej w postępowaniu,
3) wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarną, niczym nie ograniczoną odpowiedzialność prawną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa wraz z ofertą „Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia” stanowiące załącznik nr 4 do Specyfikacji, w którym wskazują zakresy dostaw wykonywane przez poszczególnych Wykonawców.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oddzielnie składają wraz z ofertą Oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.
9. Zamawiający określa szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu warunek określony w § 2 ust. 1 niniejszego rozdziału będzie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże posiadanie łącznego doświadczenia określonego w tym warunku (tj. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania doświadczenia Wykonawców) i wykona dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane,

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W oparciu o postanowienia art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian umowy bez konieczności przeprowadzenia nowego postępowania:
1) w zakresie wysokości określonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia,
2) w zakresie zmiany maksymalnego terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1,
3) zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
4) zmiany osób wskazanych w § 3 umowy,
5) rezygnacji z dotychczasowego podwykonawcy lub wskazania nowego podwykonawcy bądź zmiany wskazanych w § 9 podwykonawców lub zakresu dostaw wykonywanych przez aktualnych podwykonawców,
6) możliwość zgłoszenia przez Wykonawcę, po zawarciu umowy, zlecenia części dostaw podwykonawcy, nie wskazanemu wcześniej przez Wykonawcę
7) gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty wykonywania albo skróci czas wykonania systemu monitoringu wizyjnego),
8) gdy zmiana spowodowana jest zmianą obowiązujących przepisów mających wpływ na wykonywanie przedmiotu umowy, w szczególności zmiany norm technicznych lub technologicznych, przepisów dotyczących ochrony środowiska, czy przepisów przeciwpożarowych,
9) gdy zmiana jest spowodowana decyzjami właściwych organów administracji publicznej, w tym administracji zespolonej, w szczególności organów nadzoru budowlanego czy służb ochrony zabytków.
10) Zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy w takcie realizacji zamówienia.
11) inne zmiany spowodowane przyczynami zewnętrznymi, niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy .
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ust. 1 pkt 3 powyżej, jeśli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie może przekroczyć 20% wartości pierwotnie ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, niezwłocznie po wystąpieniu ww. okoliczności.
5. W oparciu o postanowienia art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy bez konieczności przeprowadzenia nowego postępowania, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność wykonania robót niemożliwych wcześniej do przewidzenia i jednocześnie niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, czyli okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, tj. okoliczności o których mowa w art. 445 ust. 1 pkt 4 ustawy, zamówienie na te roboty zostanie udzielone Wykonawcy w trybie aneksu do umowy, o ile wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości wynagrodzenia określonego § 10 ust. 1.
6. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem art. 454 i 455 podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu, zgodnie z postanowieniami art. 458 ustawy.
8. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności formy pisemnej.
9. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
10. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, w przypadku:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana dokumentów potwierdzających wykonanie usług),
2) zmiany danych teleadresowych,
3) zmiany osób, o których mowa w § 3. Zmiana zostaje dokonana na podstawie pisemnej informacji przekazanej przez Zamawiającego i Wykonawcę.
Pełna treść rodzaju i zakresu zmian została zawarta w §17 umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-03 11:10

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-03 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.