eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Aktualizacja baz danych w zakresie monitorowania zmian w strukturze agrarnej oraz sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji.Ogłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Aktualizacja baz danych w zakresie monitorowania zmian w strukturze agrarnej oraz sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Opolskie

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412421

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piastowska 14

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-082

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 775416415

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@opolskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Aktualizacja baz danych w zakresie monitorowania zmian w strukturze agrarnej oraz sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d55aed3e-5922-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409253

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056725/50/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.40 AKTUALIZACJA BAZ DANYCH W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZMIAN W STRUKTURZE AGRARNEJ ORAZ SPOSOBIE UŻYTKOWANIA GRUNTÓW ORAZ ICH BONITACJI

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d55aed3e-5922-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl lub poczty elektronicznej
zamowieniapubliczne@opolskie.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-
Zamówienia): w pkt. 3.1.) niniejszego ogłoszenia.
Pozostałe informacje w SWZ i dokumentach zamówienia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Identyfikator (ID) postępowania "ocds
....." z Platformy e-Zamówienia UZP, znajduje się w pkt. 2.4.) pt. "Identyfikator postępowania", niniejszego ogłoszenia.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
4. Komunikacja w postępowaniu między Zamawiającym, a Wykonawcą, w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem przy
użyciu formularzy do komunikacji na Platformie e-Zamówienia, dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”)
lub poczty elektronicznej na adres: zamownieniapubliczne@opolskie.pl. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie
załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym , mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem
wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem
zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej
wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym
podpisem (typ wewnętrzny).
5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
6. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Zaleca się stosowanie aktualnie
wspieranych wersji oprogramowania.
9. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy
e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą
elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w kafelku „Moje zgłoszenia w
Centrum pomocy” – „Nowe zgłoszenie" lub w kafelku "FAQ" - "Nie znalazłem rozwiązania, chcę zgłosić problem".
Pozostałe informacje w SWZ i dokumentach zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w dokumentach zamówienia, w szczególności w Rozdziale XXXIX pt. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH I KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DOA-ZP.272.27.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Etap 1 - Utworzenie baz danych dla obszaru całego województwa opolskiego:
a) Struktury władania oraz struktury użytkowania na rok 2023,
b) Monitoringu struktury władania oraz monitoringu struktury użytkowania na rok 2023,
c) Referencyjnych baz stanowiących odniesienie dla baz struktury użytkowania i struktury władania: klas bonitacyjnych i użytków gruntowych (konturów klasyfikacyjnych) na rok 2023,
d) Referencyjnej bazy stanowiącej odniesienie dla baz struktury użytkowania i struktury władania: działek na rok 2023.
2. Etap 2 - Zasilenie bazy danych ORACLE, konfiguracja baz na geoserverze i ich publikacja:
a) Zasilenie Centralnej Bazy Danych ORACLE o bazy danych wymienione w punktach 1 a), 1 b), 1c) utworzone w ramach Etapu 1,
b) Skonfigurowanie baz opisanych w punkcie 2 a) na geoserverze,
c) Publikacja skonfigurowanych baz opisanych w punkcie 2.b na geoportalu www.mapy.opolskie.pl poprzez system ERGO z zachowaniem istniejącego zakresu publikacji i stylizacji.

Zasięg opracowania: Zasięg opracowania obejmuje obszar całego województwa opolskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
- Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
- Załącznik nr 2 do SWZ – PPU. W Projektowanych postanowieniach umowy (PPU) zawarte są elementy dotyczące przedmiotu i zasady realizacji zamówienia.

W odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp:
Efektem realizacji etapu 2 jest publikacja w formie graficznej treści, które wymagają dwuwymiarowego układu – mapy i diagramy oraz interfejsy, w których konieczne jest zachowanie pasków narzędzi w widoku podczas manipulacji treścią. Dopuszczalne jest zapewnienie przewijania dwuwymiarowego dla takich części treści. Kolor nie jest wykorzystywany jako jedyny wizualny sposób przekazywania informacji, informacja zawarta jest również w tzw. dymkach oraz prezentacji danych w postaci niezależnych warstw, które zawierają również opis warstw legendy oraz w aktywnym oknie atrybutów dostępnym po kliknięciu w wybrany fragment mapy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72320000-4 - Usługi bazy danych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72316000-3 - Usługi analizy danych

72310000-1 - Usługi przetwarzania danych

72314000-9 - Usługi gromadzenia oraz scalania danych

72330000-2 - Usługi w zakresie standaryzacji i klasyfikacji zawartości lub danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta zostanie oceniona w sposób i na zasadach określonych w w Rozdziale XVII SWZ - Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający stawia następujące warunki:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia, co najmniej 2 (dwoma) osobami spełniającymi łącznie poniższe wymagania:

1) 1 osoba, która w ciągu ostatnich 6 (sześciu) lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowała:
a) co najmniej 1 (jedną) zakończoną usługę polegającą na opracowaniu lub aktualizacji baz danych w zakresie monitorowania zmian w strukturze agrarnej oraz sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji
lub
b) co najmniej 1 (jedną) zakończoną usługę polegającą na wykonywaniu czynności w zakresie integracji i przetwarzania baz danych ewidencji gruntów i budynków (minimum: działek, użytków gruntowych i klas bonitacyjnych) dla co najmniej dwóch obrębów ewidencyjnych)

2) 1 osoba, która posiada uprawnienia zawodowe z zakresu - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne (o których mowa w art. 43 ptk.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752)
3) 1 osoba, która posiada doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 6 (sześciu) latach przed upływem terminu składania ofert w realizacji prac opartych na danych gromadzonych w relacyjnych bazach danych, konfiguracji i wdrożeniu usług sieciowych, np. (WMS).
4) 1 osoba, która będzie wykonywać czynności na podstawie umowy o pracę tj.:
wykonywać będzie bazy danych opisane w załączniku „OPZ” w zakresie: referencyjnych baz stanowiących odniesienie dla baz struktury użytkowania i struktury władania- klas bonitacyjnych i użytków gruntowych (konturów klasyfikacyjnych) na rok 2023 oraz referencyjnej bazy stanowiącej odniesienie dla baz struktury użytkowania i struktury władania - działek na rok 2023.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku należy wypełnić: Załącznik do oferty pt.: „Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego” - składany na wezwanie Zamawiającego.

Kompletne informacje znajdują się w SWZ i dokumentach zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
stanowiące dowód, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe – zgodnie z
Załącznikiem nr 4 do SWZ.

- Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik
do SWZ (składany na wezwanie Zamawiającego).

-Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 7 oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
(Dz.U. 2020 poz. 2415); w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może żądać oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

Pozostałe informacje znajdują się w SWZ i dokumentach zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu (art. 125 Pzp), stanowiące dowód, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający - żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

Wykazu osób.

Załącznik do oferty pt.: „Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego” - składany na wezwanie Zamawiającego (Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.) tj.:

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg formularza opracowanego przez Zamawiającego - Tabela do wypełnienia (załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz osób).

Kompletne informacje znajdują się w SWZ i dokumentach zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wszelkie wymagane do złożenia dokumenty opisano w SWZ:

Oferta musi składać się z:
a) formularza ofertowego udostępnionego przez Zamawiającego stanowiącego – Załącznik nr 3 do SWZ.
W formularzu ofertowym należy wypełnić wskazane lub wykropkowane miejsca, w tym:
Cenę ofertową w zł oraz okres gwarancji w miesiącach (zgodnie z wymaganiami pkt XVI pt. „SPOSÓB OBLICZENIA CENY” oraz pkt. XVII SWZ pt. „OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT”)

b) oświadczenia, o którym mowa w rozdz. XXII SWZ;
c) zobowiązania innego podmiotu, o którym mowa w Rozdz. XXII SWZ (jeżeli dotyczy)
d) wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie Rozdz. XIII pkt II (jeżeli dotyczy);
e) dokumentu/-ów, z których wynika prawo do podpisania Oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przekazuje się w
postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
– Załącznik nr 9 do SWZ.
- Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz
z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w
jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – Załącznik nr 10 do SWZ.

Pozostałe informacje znajdują się w SWZ i dokumentach zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do Oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale
XXII pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp w przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3 przepisu Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy
(jeżeli dotyczy) – Załącznik nr 8 do SWZ.

Pozostałe informacje znajdują się w SWZ i dokumentach zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich prowadzenia znajdują się w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiących załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w SWZ oraz:
- Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),
- Załącznik nr 2 do SWZ – PPU z załącznikiem nr 2 (dokument gwarancyjny).

W Projektowanych postanowieniach umowy (PPU) zawarte są elementy dotyczące przedmiotu i zasady realizacji zamówienia.

PPU:
"§ 3. TERMIN WYKONANIA

1. Wykonawca wykona i dostarczy do odbioru przedmiot umowy :
1) Etap 1 - do 30 dni od dnia podpisania przez Strony umowy,
2) Etap 2 – do 10 dni od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu 1 bez uwag. (...)"

Okres archiwizacji dokumentacji z postępowania o udzielenie wnioskowanego zamówienia wynikający z Jednolitego rzeczowego wykazu akt wynosi: 10 lat.

Ogłoszenie nie zawiera kompletnych informacji dotyczących zamówienia. Kompletne informacje zawarte są w SWZ i dokumentach zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.