eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników, absolwentów OHP oraz młodzieży spoza OHP w wieku 18 - 25 lat w 2023 r. - edycja dodatkowa.Ogłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników, absolwentów OHP oraz młodzieży spoza OHP w wieku 18 - 25 lat w 2023 r. – edycja dodatkowa.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001036827

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Słowackiego 44

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-018

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 126330706

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: malopolska@ohp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.malopolska.ohp.pl/pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników, absolwentów OHP oraz młodzieży spoza OHP w wieku 18 - 25 lat w 2023 r. – edycja dodatkowa.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-168b5a72-5924-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409134

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00146350/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników, absolwentów OHP oraz młodzieży spoza OHP w wieku 18 - 25 lat w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-168b5a72-5924-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego”
udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce
„Informacje podstawowe”. Wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. Komunikacja odbywać się będzie przez portal ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 13. Maksymalny łączny rozmiar plików
stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywny
95/460WE (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Wojewódzki Komendant Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie, Al. J. Słowackiego 44, tel.12
633 07 06, e-mail: malopolska@ohp.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Małopolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Krakowie – adres poczty
elektronicznej: dbmwk@ohp.pl
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie kursów
zawodowych dla uczestników, absolwentów OHP oraz młodzieży spoza OHP w wieku 18 - 25 lat w 2023 r. – II etap.
4. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
5. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Wojewódzkiego Komendanta OHP będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych.
6. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat licząc od pierwszego stycznia roku następnego, po roku w którym
zakończono sprawę.
7. Stosowanie do art. 22 RODO Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opierać się będzie wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
8. Posiada Pan/Pani :
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Panu/Pani:
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Jeżeli Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania
przekazanych informacji, jak również weryfikować je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MWK.DB.271.ZP18.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Miejsce szkolenia - Tarnów, nazwa szkolenia: Spawacz metodą MAG 135; liczba uczestników - 10, liczba godzin - 145,

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryterium cena waga 100
cena:
cena brutto najniższej złożonej oferty
C = -------------------------------------------------------------- x 100
cena brutto badanej oferty
gdzie, C oznacza ilość punktów w kryterium Cena
Maksymalnie można uzyskać 100 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Miejsce szkolenia - Limanowa, nazwa szkolenia - Spawacz metodą MAG 135, liczba uczestników - 7, liczba godzin - 145,

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryterium cena waga 100
cena:
cena brutto najniższej złożonej oferty
C = -------------------------------------------------------------- x 100
cena brutto badanej oferty
gdzie, C oznacza ilość punktów w kryterium Cena
Maksymalnie można uzyskać 100 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Miejsce szkolenia - Miechów, nazwa kursu - Operator wózka jezdniowego
z wymianą butli gazowej, ilość osób - 10, ilość godzin - 45

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryterium cena waga 100
cena:
cena brutto najniższej złożonej oferty
C = -------------------------------------------------------------- x 100
cena brutto badanej oferty
gdzie, C oznacza ilość punktów w kryterium Cena
Maksymalnie można uzyskać 100 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu:

1.1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie:
a) posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
b) sytuacji finansowej lub ekonomicznej.

1.2. Zdolność techniczna lub zawodowa

a) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 57 ustawy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: Posiadania kompetencji i uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie przedmiotowego zamówienia.

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

b) wiedza i doświadczenie
Opis spełnienia warunku:

Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 usługę przeprowadzenia szkolenia/kursu, odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi zamówienia.

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Warunek jest spełniony, jeżeli jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub podmiot, na potencjale którego polega wykonawca spełnia warunek samodzielnie (zakaz łączenia potencjałów).

c) dysponowanie osobami
Opis spełnienia warunku:
Wykonawca wykaże, że:
• dysponuje osobą/osobami, która będzie wykonywała zamówienie, posiadającą odpowiednie przygotowanie merytoryczne i praktyczne do prowadzenia zajęć, wykształcenie wyższe lub uprawnienia zawodowe adekwatne do tematyki kursu zawodowego lub certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie danego rodzaju kursu oraz minimalne 2-letnie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie.

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Warunek jest spełniony, jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie albo wykonawca (ew. wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie) wraz z podmiotem na potencjale, którego polega spełniają warunek łącznie (możliwość łączenia potencjałów).

• Zamawiający dopuszcza zmianę osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jedynie w wyniku zdarzeń losowych, których Wykonawca nie mógł wcześniej przewidzieć (np. choroba, wypadek).
• Zmiana specjalisty zostanie dokonana za pisemną zgodą Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, do którego należy dołączyć oświadczenie
o kwalifikacjach i doświadczeniu specjalisty wymaganych w SWZ oraz odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność dokonania powyższej zmiany.
• Zamawiający w uzasadnionych przypadkach ma prawo wystąpić do Wykonawcy
o wgląd do dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób skierowanych do realizacji zamówienia.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
4. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę
upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy lub Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019) dopuszczalna jest zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
a) Zmiany liczby uczestników z przyczyn niezależnych (np. jeśli przed rozpoczęciem zajęć zmniejszy się stan liczby
uczestników lub jeśli zrezygnują z udziału w trakcie trwania projektu); spowoduje to zmianę kwoty określonej w § 8 niniejszej
umowy. Powyższe zmiany nie wymagają zmiany umowy w formie aneksu.
b) Zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajk, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej
itp.) mającej wpływ na realizację umowy.
c) Wystąpienia niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć
przy zachowaniu należytej staranności, które mają wpływ na termin realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany jest złożyć
pisemne wyjaśnienia, w których szczegółowo opisze zaistniałą sytuację oraz poda przyczynę wystąpienia istotnych
okoliczności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przez portal ezamowienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.