eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dęblin › Sukcesywne dostawy jaj spożywczychOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy jaj spożywczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Lotnicza Akademia Wojskowa

1.3.) Oddział zamawiającego: Lotnicza Akademia Wojskowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060059216

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dywizjonu 303 nr 35

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.pajurek@law.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wojsko-polskie.pl/law/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy jaj spożywczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0b24ff9f-5925-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409128

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00299131/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.27 Dostawa jaj spożywczych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

zamowienia.law.mil.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: zamowienia.law.mil.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z punktem 6 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z załacznikiem nr 10 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z załacznikiem nr 10 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Zp/tp/120/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostawy jaj spożywczych świeżych klasy pierwszej A, kategoria wagowa L - dla stołówki (część A) oraz dla bufetu (część B), przy czym części nie są odrębnymi zadaniami.
Wykonawca dowiezie towar do magazynu Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

1. Zamawiający, po zakończeniu terminu realizacji umowy, o którym mowa w 3 ust. 1, przewiduje możliwość jednokrotnego wznowienia zamówienia określonego w art. 35 ust 1 ustawy Pzp.
2. Realizacja wznowienia przedmiotu zamówienia obowiązywać będzie na kolejne 12 miesięcy, na zasadach określonych w niniejszej umowie, pod warunkiem należytego wykonywania dostaw,
o których mowa w § 7.
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej o wznowieniu zamówienia na
adres elektroniczny wskazany w § 13, na co najmniej 3 miesiące przed końcem obowiązywania niniejszej umowy. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia o wznowieniu zwrócić się do Zamawiającego
o wyrażenie zgody na rezygnację z realizacji wznawianego zamówienia. Powyższe terminy są zachowane, jeśli w ostatnim dniu strona wyśle pismo listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego), a druga strona go otrzymała.
4. Uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 2 zaistnieją w sytuacji, gdy Wykonawca, pomimo dołożenia należytej staranności, nie będzie w stanie wykonywać wznawianego zamówienia,
a przyczyny tego stanu będą obiektywne. Ocena uzasadnienia przedstawionego przez Wykonawcę
zostanie dokonana przez Zamawiającego. W sytuacji, gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na rezygnację z realizacji wznawianego zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do dalszej realizacji zamówienia, zgodnie z umową.
5. Do wznowionego zamówienia mają zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszej umowy.
6. W przypadku wznowienia zamówienia, Wykonawca będzie otrzymywał z tytułu świadczonych dostaw wynagrodzenie w wysokości określonej w § 2 ust. 1, z zastrzeżeniem możliwości dokonania zmiany wynagrodzenia, o których mowa w § 12.
7. W przypadku nie skorzystania ze wznowienia, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
8. Zamawiający określa warunki realizacji wznowienia zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności:
a) dopuszcza się zmiany w ilościach produktów określonych w formularzu cenowym, przy zachowaniu następujących warunków:
- zmiana wynika z potrzeb Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- zmiana co do ilości poszczególnych produktów, jeżeli zmiana nie powoduje przekroczenia maksymalnej wartości umowy w całości.
9. Realizacja wznowienia umowy uzależniona będzie od faktycznych, bieżących potrzeb Zamawiającego, w tym od liczby uprawnionych do żywienia.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: : Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryteriach (zgodnie z SWZ).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:
- aktualną decyzję administracyjną właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania albo przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego

lub

- aktualną decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

lub

- zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej - jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Zdolność techniczna lub zawodowa.
Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę jaj na łączną kwotę minimum 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jedno zamówienie oznacza dostawę wykonaną/wykonywaną na podstawie jednej umowy;

2) Posiada samochody (minimum dwa) dopuszczone przez Państwową Inspekcję Sanitarną /Weterynaryjną do transportu żywności wymagającej warunków chłodniczych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualne decyzje administracyjnych lub zaświadczenia, o których mowa w pkt 13.2 ppkt 2 (tabela)
wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę jaj na łączną kwotę minimum 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jedno zamówienie oznacza dostawę wykonaną/wykonywaną na podstawie jednej umowy. (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ
decyzja/zaświadczenie/opinia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej/Weterynaryjnej dotycząca/e spełnienia przez środki transportu (minimum dwa) wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi w zakresie przystosowania do przewozu produktów wymagających chłodzenia (jaja spożywcze).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
dokument potwierdzający stosowanie wdrożonego systemu HACCP:
– certyfikat HACCP, wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą
lub
zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP
lub
protokół kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej/Weterynaryjnej, jako organ urzędowej kontroli żywności, w skład którego wchodzi punkt zawierający pozytywną ocenę opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu HACCP.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
dokument potwierdzający stosowanie wdrożonego systemu HACCP:
– certyfikat HACCP, wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą
lub
zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP
lub
protokół kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej/Weterynaryjnej, jako organ urzędowej kontroli żywności, w skład którego wchodzi punkt zawierający pozytywną ocenę opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu HACCP.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z punktem 17 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z paragrafem 12 wzoru umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: zamowienia.law.mil.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.