eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa pieczywaOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa pieczywa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Zamówienia Publiczne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351564179

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Skarbowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-121

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@dietl.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zp.dietl.krakow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pieczywa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c6fcf8c-456f-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409003

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00008471/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Dostawa - pieczywo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/821750

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/821750

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Oferta musi być sporządzona w ogólnie dostępnych formatach danych i złożona za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Instrukcja składania ofert dostępna jest pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Zalecane przez zamawiającego formaty to: .pdf, .doc, .docx, .odt., .xls, .xlsx.
Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta wykonawcy), odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej formularz „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po
których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zp@dietl.krakow.pl. Szczegóły w Rozdziale XXIII, XXV, XXVI SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzonego postępowania jest Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków, tel. 12 68 76 330, e-mail: sekretariat@dietl.krakow.pl;
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iodo@dietl.krakow.pl
Pozostałe zapisy w rozdziale XXXV SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP/33/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa, zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 DO SWZ - FORMULARZ CENOWY WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15811400-0 - Bułeczki

15811100-7 - Chleb

15812000-3 - Wyroby ciastkarskie i ciasta

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W przypadku niewyczerpania w całości środków, o których mowa w §3 ust. 1 umowy, w okresie obowiązywania Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na wydłużeniu terminu wykonywania umowy o dodatkowe 6 miesięcy. Wykonawca nie może odmówić wykonania umowy w zakresie objętym opcją, o ile tylko Zamawiający złoży oświadczenie (pisemne albo w postaci elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności) o skorzystaniu z niej, na co najmniej 1 miesiąc przed upływem terminu obowiązywania umowy wskazanym w ust. 1

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie ze
wszystkich kryteriów i spełniająca pozostałe wymagania zamawiającego. Ocenę łączną oferty stanowi suma punktów uzyskanych w
ramach poszczególnych kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj. wykażą, że posiadają:
dokument (np. decyzja, wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności, opinia sanitarna) wydanego przez organ urzędowej kontroli żywności (zgodnie z właściwością określoną w art. 73 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia), dotyczącego spełnienia odpowiednich wymagań prawa żywnościowego dla danego zakresu działalności.
2) zdolności technicznej lub zawodowej tj. wykażą, że posiadają: dokument (np. decyzja, wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności, opinia sanitarna) wydanego przez organ urzędowej kontroli żywności (zgodnie z właściwością określoną w art. 73 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia), dotyczącego spełnienia odpowiednich wymagań prawa żywnościowego dla środka/środków transportu przystosowanego do realizacji dostaw przedmiotu zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów zamawiający żąda dokumentu (np. decyzja, wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności, opinia sanitarna) wydanego przez organ urzędowej kontroli żywności (zgodnie z właściwością określoną w art. 73 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia), dotyczącego spełnienia odpowiednich wymagań prawa żywnościowego dla danego zakresu działalności.
W celu potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda dokumentu (np. decyzja, wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności, opinia sanitarna) wydanego przez organ urzędowej kontroli żywności (zgodnie z właściwością określoną w art. 73 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia), dotyczącego spełnienia odpowiednich wymagań prawa żywnościowego dla środka/środków transportu przystosowanego do realizacji dostaw przedmiotu zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych:
- oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia – zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 4 do SWZ.
- oświadczenia Wykonawcy, że w Zakładzie Wykonawcy wdrożony jest system HACCP.
Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia – zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 4 do SWZ.
- oświadczenie Wykonawcy, że w Zakładzie Wykonawcy wdrożony jest system HACCP.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty każdy wykonawca dołącza:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 3 DO SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.;
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
3) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego będzie wynikać, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp
4) pełnomocnictwo
5) wypełniony formularz ofertowy, zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO SWZ,
6) wypełniony formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 DO SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga:
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców (w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu wypełnione w zakresie, w jakim wykonawca wykazuje ich spełnianie);
- oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego będzie wynikać, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp
- pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj, zakres oraz warunki wprowadzania zmian do umowy określono w załączniku nr 7 do SWZ- wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/821750

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.