eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pelplin › "Budowa Wiślanej Trasy Rowerowe (R-9) na terenie Gminy Pelplin w ramach projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Miasta Tczewa"Ogłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa Wiślanej Trasy Rowerowe (R-9) na terenie Gminy Pelplin w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pelplin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675333

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Grunwaldzki 4

1.5.2.) Miejscowość: Pelplin

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-130

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@pelplin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pelplin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa Wiślanej Trasy Rowerowe (R-9) na terenie Gminy Pelplin w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9cf55308-5921-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408992

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00014576/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej w Gminie Pelplin

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pelplin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pelplin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania zostały opisane w SWZ, ze
względu na określoną ilość znaków w danym polu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP.271.1.18.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa Wiślanej Trasy Rowerowe (R-9) na terenie Gminy Pelplin w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa”
1.1. Przedmiotem zamówienia wykonanie kompleksowych robót budowlanych dla zadania „Budowa Wiślanej Trasy Rowerowe (R-9) na terenie Gminy Pelplin w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa”.
Roboty mają polegać na zagospodarowaniu rowerowych miejsc postojowych zlokalizowanych w ciągu trasy rowerowej o znaczeniu międzynarodowym – Wiślana Trasa Rowerowa (R-9), na terenie gminy Pelplin.
Roboty budowlane wykonane mają zostać w oparciu o opracowaną i załączoną do SWZ dokumentację projektową oraz uzyskane pozwolenie na budowę i dotyczyć mają w szczególności:
a) wykonania rowerowego miejsca postojowego w miejscowości Międzyłęż, dz. nr 104/11, wyposażonego w niezbędną infrastrukturę rowerową oraz elementy małej architektury;
b) wykonania rowerowego miejsca postojowego w miejscowości Małe Walichnowy, dz. nr 83/1, wyposażonego w niezbędną infrastrukturę rowerową oraz elementy małej architektury;
c) w ramach zadania wykonać należy również oznakowanie trasy rowerowej R-9 na całym odcinku zlokalizowanym na terenie Gminy Pelplin na podstawie dokumentacji projektowej i załączonego do niej projektu oznakowania.
Niniejsze zamówienie na roboty nie obejmuje wykonania drogi rowerowej na wale przeciwpowodziowym oraz wiaty, w której znajduje się węzeł sanitarny (w obszarze miejsca postojowego w Małych Walichnowach) o których mowa w załączonej dokumentacji projektowej.
Do złożenia oferty należy nie uwzględniać zapisów oraz rysunków dotyczących drogi rowerowej na wale oraz wiaty, w której znajduje się węzeł sanitarny w Małych Walichnowach wraz z jego komponentami (tj. wyposażeniem, przyłączem wod. – kan., przyłączem energetycznym).
W załączeniu zamieszczono przedmiary robót, które dotyczą prac przeznaczonych do wykonania w ramach zamówienia.
1.2. Wykaz dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, która jest załącznikiem do SWZ.
- pozwolenie na budowę;
- dokumentacja techniczna w skład której wchodzą: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany, projekt wykonawczy projekt stałej organizacji ruchu, opinia geotechniczna, specyfikacje techniczne, przedmiar robót.

1.3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również:
a) Zapewnienie obsługi geodezyjnej całego procesu budowlanego;
b) Zabezpieczenie robót w okresie trwania budowy.
c) Przygotowanie i realizacja projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, a następnie uzyskanie jego zatwierdzenia przez odpowiedni zarząd drogi oraz organ zarządzający ruchem;
d) Należyte zabezpieczenie terenu budowy wraz z dostarczeniem i obsługą wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: zapory, bariery, światła ostrzegawcze, poręcze, ogrodzenia itp., zapewniając tym samym bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
e) Po zakończeniu robót uporządkowanie terenu, naprawa zaistniałych szkód i ewentualna wypłata właścicielom stosownego odszkodowania za niemożność użytkowania bądź inne trwałe szkody. Naprawa i wypłata odszkodowania powinny być potwierdzone protokołem stwierdzającym iż właściciel nie rości już żadnych pretensji do Wykonawcy.
f) Przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonanie dokumentacji fotograficznej budynków oraz innych obiektów budowlanych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji w celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli nieruchomości.
g) Przed rozpoczęciem robót sporządzenie dokumentacji stanu technicznego istniejących dróg znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie inwestycji oraz w dalszej odległości, które będą wykorzystywane do ciężkiego transportu przez Wykonawcę. Nieodłączną częścią dokumentacji będą zdjęcia skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu który dokumentują.
h) Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt.
1.4. Zamawiający informuje, że części składowe opisu przedmiotu zamówienia stanowią: projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWiORB, przedmiary robót oraz pozostałe. Wszystkie elementy składowe SWZ traktować należy równoważnie. W celu złożenia prawidłowej oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie dane zawarte w SWZ.
1.5. Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia odpowiednio wykwalifikowany zespół, legitymujący się odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami umożliwiającymi i zezwalającymi na realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i pozwoleniem na budowę.
1.6. Wykonawca w ciągu 14 dni od podpisania umowy przedłoży kosztorys ofertowy (w oparciu o załączony do SWZ przedmiar robót). Kosztorys ten używany będzie w celach rozliczeniowych. Cena wynikająca z kosztorysu musi być tożsama z ceną ofertową podaną w formularzu oferty.
1.7. Wykonawca w ciągi 14 dni od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu harmonogram wykonania robót.
1.8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez inspektora nadzoru najpóźniej w dniu złożenia pisma stwierdzającego gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy i wniosku o dokonanie odbioru końcowego;
1.9. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową/powykonawczą zaakceptowaną i podpisaną przez Inspektora nadzoru najpóźniej w dniu złożenia pisma stwierdzającego gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy i wniosku o dokonanie odbioru końcowego.
1.10. Rozwiązania równoważne
W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, można je zastąpić równoważnymi.
Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych.
Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową.
Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.
Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

45212100-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane tj. 1 (jedną) robotę budowlaną polegająca na ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 50 m2.
Dla powyższego należy załączyć dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie Załącznikiem nr 9 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych - w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane tj. 1 (jedną) robotę budowlaną polegająca na ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 50 m2 - zgodnie Załącznikiem nr 10 do SWZ;
2) załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały przewidziane w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pelplin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-10 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że od 15 kwietnia 2022 r. obowiązuje obligatoryjna przesłanka wykluczenia Wykonawców na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
W związku z tym do oferty należy złożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SWZ. W sytuacji braku złożenia
oświadczenia warz z ofertą, wówczas wykonawca zostanie zobowiązany do złożenia tego oświadczenia w trakcie badania
oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.