eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kępno › Przebudowa fragmentu nawierzchni Rynku w Kępnie pod nasadzenia wraz posadzeniem drzew i krzewówOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa fragmentu nawierzchni Rynku w Kępnie pod nasadzenia wraz posadzeniem drzew i krzewów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kępno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854731

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Kępno

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 5909400

1.5.8.) Numer faksu: 5909402

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kepno@um.kepno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kepno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa fragmentu nawierzchni Rynku w Kępnie pod nasadzenia wraz posadzeniem drzew i krzewów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-675f5c66-5873-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408967

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024467/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Przebudowa fragmentu nawierzchni Rynku w Kępnie pod nasadzenia wraz z posadzeniem drzew i krzewów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w dokumencie SWZ. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy wynosi 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami przechowywane są na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kępno. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony powyżej. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego oraz art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że: udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie; udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia; w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WR.271.30.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 210144,84 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

"Nasadzenie drzew na terenie miasta Kępna jako element systemów miejskich korytarzy ekologicznych i przewietrzania miasta, a także przeciwdziałanie efektowi termicznemu": - "Przebudowa fragmentu nawierzchni Rynku w Kępnie pod nasadzenia wraz posadzeniem drzew i krzewów":
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. roboty demontażowe / rozbiórkowe
2. wysadzenie istniejących drzewek z istniejącego skwerku
3. wykopy pod nowe drzewa i ich wsadzenie
4. montaż obrzeży
5. uzupełnienie kostki
6. nasadzenia krzewów
7. wysypanie grysu
8. ustawienie donic i ławki.
II. Szczegółowy zakres umowy obejmuje wykonanie następujących prac:
1. Przygotowanie gruntu pod nasadzenia drzew i krzewów:
1) Prace rozbiórkowe / demontażowe
a) przestawienie donic i ławek - 5szt.
b) demontaż słupków ograniczających wjazd- 14szt. (materiał stanowi własność Zamawiającego)
c) demontaż kostki brukowej (materiał stanowi własność Zamawiającego)- 144 m2
d) rozbiórka podbudowy (prace z obrębie instalacji znajdujących się pod ziemia należy prowadzić ręcznie. W obszarze instalacji teletechnicznej należy pozostawić rurę arot o średnicy 100mm.
2) Prace montażowe:
a) wykonanie obrzeży granitowych, termin wykonania 15.12.2023r. - ok. 91mb;
b) ułożenie kostki brukowej ; termin wykonania 15.12.2023r. ok. 10m2
c) posadzenie drzew lipa drobnolistna - 7 szt. termin wykonania 24.11.2023r.
d) posadzenie krzewów - termin wykonania 15.12.2023r.
3. Prace wykończeniowe - termin wykonania 15.12.2023r.
3. Dostawę i nasadzenia drzew i krzewów:
1) Wymagania dotyczące materiału przeznaczonego do nasadzeń:
a) nasadzenie 7 drzew - lip drobnolistnych odmiany GREENSPIRE zgodnie z lokalizacją podaną w części graficznej opracowania. Wysokość drzew ok 5-6m, szerokości bryły korzeniowej min 1,0m, obwód pnia na wysokości 1m ok. 30cm.
b) nasadzenie krzewów - Berberys Thunberga RED CARPET. Aby osiągnąć efekt żywopłotu należy sadzić sadzonki w rozstawie 2-3szt na 1mb
c) nie dopuszcza się nasadzenia drzew i krzewów z odkrytym systemem korzeniowym;
d) materiał roślinny odznaczający się dobrą jakością, pączek szczytowy przewodnika wyraźnie uformowany i nieuszkodzony, przewodnik prosty;
e) pędy boczne korony drzewa równomiernie rozmieszczone, korona prawidłowo uformowana poprzez cięcie w szkółce - odpowiednio dla gatunku;
f) system korzeniowy roślin musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni do wieku rośliny i sposobu uprawy, z dużą ilością włośników, bez zmian chorobowych i śladów żerowania szkodników, z zabliźnionymi ranami po szkółkowaniu;
g) niedopuszczalne uszkodzenia mechaniczne kory i przesuszone korzenie;
h) wszystkie rośliny powinny być zdrowe, wolne od szkodników i chorób, zgodne w wyglądzie z odmianą, w dobrej kondycji;
i) z prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkości rośliny i odmiany;
j) sadzić krzewy uprawiane w pojemnikach, o pojemności przynajmniej 3-5 litrów (C3 C5), z równomiernie rozwiniętym systemem korzeniowym (bez korzeni spiralnych); krzewy liściaste muszą mieć min. 3 pędy z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami;
2) Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów:
a) posadzenie drzew i krzewów z dowiezieniem na wyznaczone miejsce sadzenia;
b) przy sadzeniu drzew aby zapobiec przerastaniu korzeni w górę i uniknąć wysadzania w przyszłości istniejącej kostki granitowej na Rynku, należy zastosować ekran korzeniowy, projektuje się użycie maty o grubości ścianki 1,5mm i wysokości 90cm
c) opis prac wsadzenia drzew:
Należy wykopać dołek zgodnie z rozmiarem systemu korzeniowego sadzonki, z marginesem dookoła. Umieścić ekran korzeniowy (najlepiej w odległości ok 50cm od bryły korzeniowej). Następnie wysypać gruz (kamyki, tłuczeń, łamana cegła) na dno wykopu, aby utworzyć warstwę drenażową - ok 10-15cm. Przykryć górę humusem zmieszanym z niewielką ilością superfosfatu (50-60g) i hydrożelu. Ustawić lipę na środku. Jeśli korzenie są owinięte w płótno, należy je zostawić - taki materiał z czasem gnije i nie będzie zakłócał wzrostu. Jeśli jest drut łączący korzenie musi on zostać usunięty. Wokół całej bryły korzeniowej należy spiralnie ułożyć rurę nawadniającą średnicy min 5cm. Górę rury wystawić na zewnątrz, aby można było dolewać wody zanim drzewo się przyjmie. Przykryć drzewo żyzną glebą (1 część darni, 2 części próchnicy i piasek). Optymalny poziom pH to 6,5-7,5. Podlewać obficie, podlewanie zrzutowe - mocno, ale co 2-3 dni. Przymocować pień do wbitych 3 palików za pomocą elastycznych opasek, aby usztywnić drzewo. Minimalna odległość między drzewami to 5m.
d) wywiezienie pozostałej po wykopach ziemi wraz z uporządkowaniem terenu po przeprowadzonych pracach;
e) krzewy - należy posadzić w formie żywopłotu; dookoła obrzeży po wewnętrznej stronie proponuje się posadzenie krzewów, analogicznie do istniejących na rynku, czyli berberysów. Projektuje się odmianę czerwoną Berberys Thunberga RED CARPET
f) Należy wykopać dołki na taką głębokość, żeby roślina rosła na takiej samej wysokości co w pojemniku, opcjonalnie 3-5cm niżej powierzchni gruntu. Aby osiągnąć efekt żywopłotu należy sadzić sadzonki w rozstawie 2-3szt na 1mb. Podlać obficie. W razie potrzeby uzupełnić żyzną glebą, uważając żeby nie uszkodzić systemu korzeniowego; niezwłocznie obficie podlać.
m) po posadzeniu drzew i krzewów należy zastosować ściółkowanie korą/zrębkami liściastymi na grubość 5cm, wyłącznie w miejscu sadzenia; ściółkowanie krzewów w promieniu 25cm wokół sadzonki, a drzew 50 cm.
g) Nowoprojektowane skwerki na całej powierzchni należy przed wysypaniem grysu pokryć agrowłókniną czarną o gramaturze 100g
h) Nowoprojektowane tereny biologicznie czynne wewnątrz skwerków należy po wykonaniu wszystkich prac pokryć grysem granitowym w kolorze jasnym szarym frakcji 16-32mm, grubość warstwy min. 6cm.
Ilość grysu granitowego szarego frakcji 16-32mm - ok 7m3
3. Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:
1) ustawy Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.),
2) ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587),
3) ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1336).
4. Pielęgnację roślin w okresie gwarancji.
Gwarancja obowiązuje przez 1 rok dla posadzonych i przesadzonych drzew i krzewów od daty dokonania odbioru sadzenia drzew i krzewów.
Wykonawca jest zobligowany dokonać uzupełnienia braków ilościowych spowodowanych ewentualnym uschnięciem.
W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest do pielęgnowania nasadzeń między innymi poprzez:
1) w okresie marzec - sierpień - jedno nawiezienie roślin wieloskładnikowym, granulowanym długo działającym nawozem przeznaczonym dla drzew i krzewów liściastych;
2) kontrolę stabilizacji posadzonych drzew;
3) bieżący monitoring stanu drzew i krzewów, w tym na obecność patogenów - w przypadku ich stwierdzenia wykonanie oprysku;
4) podlewanie ręczne drzew i krzewów do czasu pełnego ukorzenienia się; w okresach suszy podlewanie co 2-3 dni, ilość wody w zależności od wielkości, cech gatunkowych roślin i warunków atmosferycznych, głębokość nawodnienia gleby ma wynosić ok. 30cm;
Zamówieniem objęte są również:
- wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia prac oraz jego realizacji,
- wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte przetargowym przedmiarze robót,
- pełna obsługa geodezyjna budowy: wytyczenie, ewentualne wskazanie granic,
- wszelkie naprawy urządzeń nad i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,
- przeprowadzenie wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia i przekazaniem go do eksploatacji, itp.
- zabezpieczenie bezpieczeństwa na placu budowy i wokół niego oraz ubezpieczenie budowy,
- inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia.
Wykonawca zamówienia winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zalecane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Zalecane jest wcześniejsze zapoznanie przez Wykonawcę się z terenem, na którym będą realizowane roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia oraz elementami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na terenie realizacji robót i jego sąsiedztwie, obiektami funkcjonującymi na terenie prowadzanej inwestycji. Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu nieuwzględnienia okoliczności w/w, a okoliczności te nie będą mogły stanowić także wystarczającego powodu dla Wykonawcy, aby nie mógł rozpocząć robót w wyznaczonym terminie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

44912400-0 - Kamienie krawężnikowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną dotyczącą budowy lub przebudowy nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej, lub kamienia polnego, lub płyt kamiennych o wartości minimum 50.000,00 złotych brutto
b) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi, polegające na nasadzeniach drzew o wysokości minimum 6m.
c) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności drogowej bez ograniczeń. Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych w specjalności drogowej wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, przynależącą do właściwej izby samorządu
zawodowego, Zamawiający określając ww. wymogi dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65),

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.;
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenianiezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6);
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; (załącznik nr 7)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub
CEIDG" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie
otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie
zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego
działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej
tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed ich złożeniem.;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 500.00 PLN

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie postępowania udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalność i zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia określa załacznik nr 4 - umowa

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.