eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Dostawa i montaż mebli do Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach w ramach projektu pt."Kształcimy profesjonalistów"Ogłoszenie z dnia 2022-10-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i montaż mebli do Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach w ramach projektu pt.”Kształcimy profesjonalistów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W SUWAŁKACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000333322

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sejneńska 14

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zs4.suwalki.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs4.suwalki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż mebli do Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach w ramach projektu pt.”Kształcimy profesjonalistów”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d65efbc-3f1d-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00408824

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00365404/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i montaż mebli do Zespółu Szkół nr 4 w Suwałkach w ramach projektu pt. ” Kształcimy profesjonalistów”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

nr RPPD.03.01.-IŻ.00-20-001/19 pt. „Kształcimy profesjonalistów”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371054/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZS4.261.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa i montaż mebli do Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach w ramach projektu pt.”Kształcimy profesjonalistów” w ramach projektu nr RPPD.03.01.-IŻ.00-20-001/19 pt. „Kształcimy profesjonalistów” w ramach Osi Priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020
2. Szczegółowy opis i wielkość zamówienia określony został w załączniku nr 4 do SWZ.
3. Wykonawca musi zapewnić na swój koszt załadunek, transport, rozładunek, montaż oraz uruchomienie dostarczonych mebli w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca po dostarczeniu elementów wyposażenia oraz po zakończeniu montażu zobowiązany jest do uporządkowania terenu dostaw i miejsca montażu.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 roku, nieużywane oraz nieeksponowane, kompletne, gotowe do użytku zgodnie z przeznaczeniem bezpośrednio po dostarczeniu do Zamawiającego, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów.
4. Przedmiot zamówienia powinien posiadać gwarancję (jeżeli dotyczy), niezbędne certyfikaty oraz winien spełniać wszelkie wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami dla takiego typu wyrobów i nie może być przedmiotem roszczeń osób trzecich.
5. Wykonawca przed montażem przedmiotu zamówienia jest zobowiązany złożyć do akceptacji dla Zamawiającego odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, zastosowanych materiałów i urządzeń oraz instrukcję użytkowania i konserwacji.
6. Wykonawca oświadcza, że dostarczone meble będą spełniały wszystkie warunki techniczno-eksploatacyjne określone przez Zamawiającego oraz wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
7. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z normami, z aktualnie obowiązującymi w danym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami BHP i Ppoż, normami, wiedzą i sztuka techniczną.
8. Przez montaż należy rozumieć instalację kompletnych i gotowych do użycia mebli z uwzględnieniem ich dostosowania do pomieszczeń, w których będą użytkowane oraz do elementów znajdujących się w tych pomieszczeniach. Montaż będzie poprzedzony dokonaniem odpowiednich pomiarów na koszt Wykonawcy i będzie polegał w szczególności na ustawieniu, powieszeniu lub wypoziomowaniu poszczególnych elementów składających się na Przedmiot Umowy
9. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis w celu określenia minimalnych parametrów, jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, a nie wskazanie na konkretny wyrób danego producenta. Zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, jednak pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę produkt równoważny będzie spełniał minimum wymogów tej samej klasy jakiej oczekuje Zamawiający, tzn. będzie odpowiadał wymaganiom opisanym przez Zamawiającego w SWZ. Asortyment zaproponowany jako równoważny nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych w SWZ parametry techniczne i jakościowe, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie aparatu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 101 ust. 5 ustawy Pzp). Ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych rozwiązań z rozwiązaniami opisanymi poprzez wskazanie przykładowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, spoczywa na Wykonawcy, składającym ofertę równoważną.
10. Dla wyspecyfikowanych mebli podane parametry są wartościami minimalnymi, każdy przedmiot umowy o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wszystkie meble powinny spełniać wszelkie przepisy dotyczące prawa dopuszczenia do użytkowania oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania.
11. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę na własny koszt oraz dostarczyć przedmiot zamówienia do lokalu Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach, ul. Sejneńska 14, 16-400 Suwałki. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 6

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 140122,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 373932,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 140122,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Cezas – Glob Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7390001518

7.3.3) Ulica: ul. Żelazna 2

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 10-419

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 140122,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.