eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bojszowy › Zakup oleju nap璠owego do cel闚 opa這wych (grzewczych) dla ogrzewania budynku Szko造 Podstawowej w Bojszowach, Gminnej Szko造 Podstawowej z Oddzia豉mi Integracyjnymi w 安ierczy鎍u.Og這szenie z dnia 2023-09-22


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Zakup oleju nap璠owego do cel闚 opa這wych (grzewczych) dla ogrzewania budynku Szko造 Podstawowej w Bojszowach, Gminnej Szko造 Podstawowej z Oddzia豉mi Integracyjnymi w 安ierczy鎍u.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: SZKOx PODSTAWOWA IM.WILHELMA GAWLIKOWICZA W BOJSZOWACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000725915

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. 安i皻ego Jana 33

1.5.2.) Miejscowo嗆: Bojszowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-220

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp_bojszowy@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.spbojszowy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Zakup oleju nap璠owego do cel闚 opa這wych (grzewczych) dla ogrzewania budynku Szko造 Podstawowej w Bojszowach, Gminnej Szko造 Podstawowej z Oddzia豉mi Integracyjnymi w 安ierczy鎍u.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-8e49c764-508b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00408795

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-09-22

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8e49c764-508b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a wykonawcami odbywa si przy u篡ciu: Platformy e-Zam闚ienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Szczeg馧y zawarte zosta造 w SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiaj帷y informuje, 瞠:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Szko豉 Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach reprezentowana przez Dyrektora Szko造, 43-220 Bojszowy, ul. 安. Jana 33, sp_bojszowy@poczta.onet.pl , tel. (32) 218 91 22 .
2. W sprawach zwi您anych z danymi osobowymi mo積a skontaktowa si z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@sp_bojszowy.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego okre郵onego w niniejszej SWZ;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
6. Obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
9. Nie przys逝guje Pani/Panu:
− w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia s sukcesywne dostawy oleju opa這wego lekkiego, o 陰cznej szacunkowej ilo軼i 160 m3, do ni瞠j wymienionych Odbiorc闚 ko鎍owych:
Lp. Nazwa plac闚ki
(odbiorca ko鎍owy) Adres plac闚ki Przewidywane zapotrzebowanie na olej
1. Szko豉 Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach ul. 安i皻ego Jana 33
43-220 Bojszowy do 90 m3
2. Gminna Szko豉 Podstawowa z Oddzia豉mi Integracyjnymi im. Ks. Jerzego Popie逝szki w 安ierczy鎍u ul. Sierpowa 38
43-220 安ierczyniec do 70 m3

2. Zakres us逝g, poszczeg鏊ne ilo軼i oraz ich opis znajduje si SWZ oraz za陰cznikach do SWZ tj.: szczeg馧owym opisie przedmiotu zam闚ienia (SOPZ), wzorze formularza ofertowego oraz
w projektowanych postanowieniach umowy.
3. Stosownie do tre軼i art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo zam闚ie publicznych Zamawiaj帷y informuje, 瞠:
nie stawia wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawc lub Podwykonawc na podstawie stosunku pracy os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i w zakresie realizacji zam闚ienia polegaj帷e na wykonaniu pracy w spos鏏 okre郵ony art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465).
4. Zamawiaj帷y nie dopuszcza mo磧iwo軼i z這瞠nia oferty cz窷ciowej jak r闚nie oferty wariantowej.
W ocenie Zamawiaj帷ego brak podzia逝 zam闚ienia na cz窷ci nie ogranicza na p豉szczy幡ie ilo軼iowej jak r闚nie jako軼iowej mo磧iwo軼i udzia逝 wykonawc闚 Ma造ch i 字ednich Przedsi瑿iorstw oraz zapewnia stosowanie jednakowego standardu 鈍iadczenia us逝gi dla obu jednostek o鈍iatowych.
5. Zamawiaj帷y nie dopuszcza mo磧iwo軼i z這瞠nia oferty wariantowej.
6. Zamawiaj帷y nie zastrzega obowi您ku osobistego wykonania przez Wykonawc kluczowych cz窷ci zam闚ienia.
7. Zamawiaj帷y nie okre郵i w opisie przedmiotu zam闚ienia wymaga zwi您anych z realizacj zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 96 ustawy.
8. Zamawiaj帷y nie przewiduje zastrze瞠nia mo磧iwo軼i ubiegania si o udzielenie zam闚ienia wy陰cznie przez wykonawc闚, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy.
9. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 udzielenia zam闚ie uzupe軟iaj帷ych (dotychczasowemu wykonawcy zam闚ienia podstawowego), o kt鏎ych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8).
10. Zamawiaj帷y nie przewiduje organizowania dla Wykonawc闚 wizji lokalnej oraz nie wymaga z這瞠nia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokument闚, o kt鏎ych mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.
11. Rozliczenia pomi璠zy Zamawiaj帷ym a przysz造mi Wykonawcami zam闚ienia odbywa si b璠 w z這tych polskich. Zamawiaj帷y nie przewiduje rozlicze w walutach obcych.
12. Zamawiaj帷y nie przewiduje zwrotu koszt闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
13. Zamawiaj帷y nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14. Zamawiaj帷y nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakup闚.
15. Zamawiaj帷y nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
16. Zamawiaj帷y nie przewiduje z這瞠nia oferty w postaci katalog闚 elektronicznych.
17. Zamawiaj帷y nie stawia wymaga w zakresie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.
18. Kod CPV dotycz帷y przedmiotu zm闚ienia:
G堯wny kod: 09135100-5 – olej opa這wy.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty.
2. W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane, je瞠li zosta造 okre郵one odr瑿nie dla wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
3. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia sk豉daj o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy.
4. O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y zgodnie z art. 455 ustawy Pzp przewiduje mo磧iwo嗆 wprowadzenia zamian do tre軼i zawartej umowy. Szczeg馧y zawiera za陰cznik do SWZ_Projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-10-02 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 09:15

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-10-31

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.