eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębno › Remont kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Sarbinowie- Gmina DębnoOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Sarbinowie- Gmina Dębno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DĘBNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966993

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Dębno

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 95 760 31 56

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: okis@debno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.debno.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Sarbinowie- Gmina Dębno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a218e2e2-5911-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408663

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00067179/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Remont kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Sarbinowie.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

platformazakupowa.pl/pn/um_debno/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platformazakupowa.pl/pn/um_debno/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ( w rozumieniu zaawansowanego podpisu elektronicznego), przez osobę upoważnioną. Zaleca się składanie podpisu bezpośrednio na każdym dokumencie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OKiS.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest REMONT KOTŁOWNI OLEJOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SARBINOWIE – GMINA DĘBNO, dostarczającej ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do budynku Szkoły Podstawowej w Sarbinowie 80, 74-404 Cychry na działce nr ew. 518.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót - składające się na dokumentację OPZ stanowiącą załącznik nr 5 i 6 do SWZ. Wszystkie roboty muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz na zasadach ustalonych w projekcie umowy.
3. 3.5. Szczegółowy zakres robót do wykonania określony jest w dołączonej do niniejszej SWZ dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót , a także w wytycznych do wyceny .

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Zamawiający wybierze na realizatora zamówienia tego Wykonawcę, którego oferta będzie zgodna
z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ oraz uzyska najwyższą ilość punktów wg kryteriów:
1) „cena za wykonanie” – 60 % skali ocen, Zamawiający przyzna punkty według wzoru: (najniższa cena spośród badanych ważnych ofert: cena badanej oferty) x 60;
2) „termin wykonania” – 20 % skali ocen, Zamawiający przyzna następującą liczbę punktów:
 termin wykonania do 60 dni – 20 pkt
 termin wykonania od 61 do 80 dni – 10 pkt,
 termin wykonania od 81 do 100 dni – 0 pkt;
3) „gwarancja” – 20% skali ocen, Zamawiający przyzna następującą liczbę punktów:
 okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące – 0 pkt,
 okres gwarancji co najmniej 24 miesięcy, krótszy niż 36 miesięcy – 10 pkt,
 okres gwarancji 36 miesięcy – 20 pkt.
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
3. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę
z najniższą ceną. Jeżeli w ten sposób nie można dokonać wyboru oferty, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez Wykonawców oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa):
1) Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł,
2) Wykonawca posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł.
3. Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową, tj.:
1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie wykonał osobiście przynajmniej jedną w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończył roboty budowlane odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia;
2) narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne, jakie muszą być dostępne Wykonawcy
w celu wykonania zamówienia: m.in. 1 (jeden) samochód dostawczy oraz inne narzędzia umożliwiające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia;
3) wykształcenie i kwalifikacja zawodowa: osoby wykonujące przedmiot zamówienia posiadają m.in. wymagane uprawnienia, przeszkolenie i doświadczenie np. do obsługi maszyn i sprzętu;
4) osoba do nadzoru: Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, tj. uprawnieniami budowlanymi w specjalności montażowej, konstrukcyjno-budowlanej w zakresie pełnym;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu wg zał.nr 2e do SWZ, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
 sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych) z adnotacją „Przetarg na remont kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Sarbinowie” do upływu terminu składania ofert .

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (wymienionych w pkt 5.3.3.) mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W związku z tym dołączają do oferty także oświadczenie, z którego wynika, które roboty montażowe, remontowe i budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
2) Ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w danym postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i składają wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo. Wymóg powyższy nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie do występowania
w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę i załączą do oferty umowę spółki cywilnej.
3) Oświadczenie wg zał. nr 2a do SWZ składa każdy z Wykonawców w takim zakresie, w jakim spełnia poszczególne warunki, przy czym doświadczenie wymagane w pkt 5.3.3 ppkt 1) w pełnym zakresie musi posiadać przynajmniej jeden z Wykonawców. Oświadczenie wg zał. nr 2b do SWZ każdy
z Wykonawców składa odrębnie wykazując brak podstaw wykluczenia z postępowania w pełnym zakresie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1Termin wykonania robót objętych niniejszą umową ulegnie zmianie w przypadku:
1) opóźnień, przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
2) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowej),
3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie reżimów technologicznych oraz uniemożliwiających prowadzenie robót,
4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
5) zlecenia robót zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, unie¬możliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,
6) opóźnienia spowodowanego przez dostawcę materiałów instalacyjnych lub budowlanych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl/pn/um_debno/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw podwykonawców. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
2. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące prace budowlane (roboty budowlane, roboty montażowe i instalacyjne oraz obsługujące sprzęt budowlany). Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę (podwykonawcę) wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, a także sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy – załączniku nr 4 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.