eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kłodzko › Wycinka i pielęgnacja drzew rosnących przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w KłodzkuOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wycinka i pielęgnacja drzew rosnących przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890723858

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wyspiańskiego 2k

1.5.2.) Miejscowość: Kłodzko

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 74/868 01 80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdp.klodzko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zdp.bip.klodzko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wycinka i pielęgnacja drzew rosnących przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-776af866-590d-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408586

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036821/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Wycinka drzew rosnących przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_klodzko

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_klodzko

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem: platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_klodzko. 2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce "Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 3. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę n platformazakupowa.pl tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, 4) wyłączona obsługa JavaScrip, 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. Czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 8) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 9)akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 10) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. Wszystkie niezbędne informacje zawarte zostały w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w rozdziale I pkt. 5.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zebranych przez Zamawiającego w toku postępowania zostały zawarte w rozdziale I ust. 18

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zebranych przez Zamawiającego w toku postępowania zostały zawarte w rozdziale I ust. 18

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.241.AZ.27.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 66610,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zadania nadana przez zamawiającego: „Wycinka i pielęgnacja drzew rosnących przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku”
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego są: usługi
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: wycinkę i pielęgnację drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych powiatu kłodzkiego zgodnie z posiadanymi zezwoleniami oraz wskazaniami Zamawiającego wraz z karczowaniem lub frezowaniem pni i wywozem drewna na teren bazy Obwodu Drogowego na którym wykonywana była wycinka. Zamówienie obejmuje również:
- uprzątnięcie ściętych drzew i gałęzi,
- uprzątnięcie terenu w obrębie frezowanego pnia z materiału drzewnego, który Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie,
- wyprofilowanie powierzchni gruntu w miejscu frezowanego pnia równo z poziomem istniejącego terenu,
- w trakcie frezowania należy zabezpieczyć jezdnię, w taki sposób aby zapobiec wyrzuceniu odprysków biomasy na jezdnię.
4. Szczegółowych informacji dotyczących dokładnej lokalizacji drzew udzieli pracownik merytoryczny odpowiedzialny za realizację zamówienia a także Kierownicy Obwodów Drogowych na terenie których prowadzone będą prace.
5. Wymagania i obowiązki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace zgodnie z zakresem zawartym w materiałach przetargowych (SWZ i załącznikach);
2) pracownicy i sprzęt muszą być wyposażeni w stosowne oznakowanie umożliwiające identyfikację w czasie prowadzonych prac;
3) Wykonawca na bieżąco usuwa odpady i porządkuje teren po wykonanych pracach, a także wywozi wszelkie pozostałości z terenu prowadzonych prac przed dniami wolnymi od pracy tj. przed niedzielami i świętami;
4) Wykonawca w okresie obowiązywania niniejszej umowy przejmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane swoim działaniem i zaniechaniem przy wykonywaniu zadań objętych niniejszą umową w stosunku do osób trzecich i Zamawiającego;
5) w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, Wykonawca zapewnia dodatkowy sprzęt;
6) usługa będzie wykonywana zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i sztuki w zakresie usuwania drzew, zasadami i wymogami BHP oraz p-poż. a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji przedmiotu umowy norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie Wykonawca;
7) Wykonawca zapewnia, że realizacja zamówienia będzie przebiegała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy udziale osób o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, a także posiadających wymagane prawem uprawnienia;
8) Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu prowadzonych prac, strzec mienia znajdującego się na terenie prac, utrzymać jezdnie wraz z dojazdami do posesji w czystości w czasie prowadzenia prac;
9) przed przystąpieniem do prac strony dokonują protokolarnego przekazania pasa drogowego;
10) Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z właścicielami linii napowietrznych ich ewentualne wyłączenia, zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem podczas prowadzonych prac;
11) Wykonawca wykona i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie prac i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji przedmiotu umowy na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzonych prac w sposób widoczny podczas wykonywania prac związanych z wycinką drzew i utrzymanie ich w należytym stanie przez cały okres ich trwania;
12) bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikających z konieczności zapobieżenia awarii;
13) Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac w taki sposób aby nie stwarzać zagrożenia na drodze
6. Wykonawca prac jest wytwórcą odpadów w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Obowiązek postępowania z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów i ich transportem należy do Wykonawcy usług, zgodnie z ustawa o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726). Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument lub dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów zgodnie z ww. ustawą.
7. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu wykonywanych prac z m.in.: trocin, gałęzi, resztek drewna itp.
8. Roślinność istniejąca w bezpośrednim sąsiedztwie prac, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem (np. deskami amortyzującymi ewentualne uderzenia, wiązanymi do drzewa). Nie dopuszcza się:
1) składowania materiałów w obrębie systemu korzeniowego,
2) wbijania jakichkolwiek elementów (drutów, żerdzi, haków itp.) w pnie.
Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę w trakcie prowadzonych prac, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie organy.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
1) kosztorys ofertowy - załącznik nr 2 do SWZ;
2) zestawienie drzew - załącznik nr 13 do SWZ;
10. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, oznacza to, że zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”, z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, urządzenia) będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego i nie będą powodować konieczności przeprojektowania dokumentacji projektowej. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na wykonawcy, który jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym m.in. proponowane materiały, urządzenia) spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
11. Szczegółowe warunki wykonania robót określa: Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowiąca załącznik nr 12 do SWZ.
12. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca SPEŁNI WARUNEK ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ jeżeli wykaże że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonywał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej JEDNĄ usługę (zadanie) odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem przedmiotu, wartości, daty i miejsca wykonania oraz nazwy zleceniodawcy. Przez usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia należy rozumieć wykonanie lub wykonywanie usługi (zadania) polegającego na wycince drzew o wartości usługi równej co najmniej 30.000,00 zł netto.
2) dysponuje lub będzie dysponował (posiadanie, dzierżawa, wynajem, umowa kupna lub w inny sposób) następującym potencjałem technicznym:
a) frezarką do pni - 1 szt. o następujących parametrach technicznych: duża, hydrauliczna, szerokość frezowania 90 cm, głębokość do 45 cm;
b) podnośnikiem koszowym - 1 szt. o następujących parametrach technicznych: wysokość min. 27 m;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Zakres przedstawionych dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiedniego warunku określonego w rozdziale II pkt 5.2.1) niniejszej SWZ. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ - „Wykaz robót budowlanych”. Dowodami o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku, gdy zamawiający (Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku) jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w „Wykazie robót budowlanych” zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających czy roboty te zostały wykonane należycie. b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zakres przedstawionych dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiedniego warunku określonego w rozdziale II pkt 5.2.2) niniejszej SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ;
2) wypełniony kosztorys ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzorów stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ;
3) wypełnione oświadczenie własne wykonawcy (w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, również oświadczenia tych podmiotów) z wykorzystaniem wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ;
4) wypełnione oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ;
5) wypełnione oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną na Ukrainie na ZAŁĄCZNIKU NR 10 DO SWZ (składa: Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby).
6) pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;
7) pełnomocnictwo, o ile ofertę składa pełnomocnik;
8) w przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie muszą przedstawiać osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, jeżeli uprawnienie do reprezentacji spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki cywilnej lub uchwały wspólników podjętej w trybie art. 866 k.c.;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy lub w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Szczegółowy zakres zmian umowy zawarty został w § 15 ust. 2 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 11 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-03 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_klodzko

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-03 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w: 1) art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 2) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Ponadto Zamawiający, w ramach weryfikacji przesłanek wykluczenia, o których mowa powyżej, zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.