eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa w 2023 roku przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - piżama WDTT 701/MONOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa w 2023 roku przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - piżama WDTT 701/MON

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 3 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA W KRAKOWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121390415

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Montelupich 3

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-901

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mag.ptak@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://3rblog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa w 2023 roku przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - piżama WDTT 701/MON

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-767e77c4-587d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408504

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00119920/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.30 Części garderoby

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/3rblog/public/postepowanie?postepowanie=53623914

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami obywa się przy użyciu platformy zakupowej: https://portal.smartpzp.pl/3rblog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawcy zainteresowani udziałem w niniejszym postępowaniu są zobligowani do posiadania konta w systemie
https://portal.smartpzp.pl/3rblog
2. W sytuacjach awaryjnych, w szczególności w przypadku braku działania platformy zakupowej Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej (z zastrzeżeniem składania oferty, dla której jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przekazanie za pośrednictwem platformy zakupowej).
W takim przypadku komunikacja między wykonawcą a zamawiającym odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mag.ptak@ron.mil.pl
3. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy zakupowej znajdują się w „Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP” dostępnej na stronie internetowej
https://portal.smartpzp.pl/3rblog w zakładce „e-learning” w menu po lewej stronie. Dokumenty te są wiążące dla Wykonawcy.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania i przekazywania korespondencji elektronicznej (w tym przekazywania ofert) za pośrednictwem wskazanego w pkt. 1 środka komunikacji elektronicznej zostały opisane w „Regulaminie Portalu e-Usług”, oraz w „Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”, które znajdują się na stronie internetowej platformy w zakładce „e-learning" lub pod adresem
https://portal.smartpzp.pl/3rblog/elearning
5. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem systemu portal.smartpzp.pl/3rblog wynosi 100 MB.
W przypadku przekazywania wielu plików Zamawiający zaleca skompresowanie (spakowanie) ich do pojedynczego archiwum (np. ZIP) nie przekraczającego wielkości 100 MB.
6. Dokumenty elektroniczne przekazywane są przez wykonawcę za pośrednictwem platformy zakupowej (http://portal.smartpzp.pl/3rblog) jako załączniki.
7. Wszelkie informacje, w tym informacje o dokonanych zmianach treści SWZ, dokumenty zamówienia oraz inne dokumenty i informacje bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem zamieszczane będą wyłącznie na platformie zakupowej na stronie prowadzonego postępowania w zakładce „Dokumentacja postępowania”.
8. Wykonawcy zainteresowani udziałem w niniejszym postępowaniu mają obowiązek sprawdzania informacji zamieszczonych na http://portal.smartpzp.pl/3rblog na stronie danego postępowania.
9. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria portal.smartpzp.pl/3rblog, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp.
10. Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze platformy zakupowej. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu platformy zakupowej.
11. Informacje na temat kodowania i czasu przekazania i odbioru danych:
Oznaczenie czasu przekazania i odbioru danych przez System stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu złożenia oferty.
12. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem postępowania.
13. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje zasady i warunki korzystania z platformy zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/3rblog/elearning oraz uznaje go za wiążący.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): XXI. Klauzula informacyjna Pzp

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): XXI. Klauzula informacyjna Pzp

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 176/2023/D

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa piżam wzór WDTT 701/MON w ilości
1000 kompletów

4.2.6.) Główny kod CPV: 18318300-4 - Pidżamy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Piżama wzór WDTT 701/MON - do 500 kompletów

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-11

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w postępowaniu według kryterium oceny, którym w niniejszym postępowaniu jest:
Cena oferty [C] - 100%

Zasady oceny w kryterium „cena oferty” (C):
Do oceny Zamawiający przyjmie łączną cenę brutto oferty podaną przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do SWZ – druk OFERTA w pkt 1 (tabela). Cena brutto winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów (100). Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wynik traktowany będzie jako wartość punktowa oferty wg kryterium „cena oferty”.

C = Nc/Czoox100

C – cena oferty;
Nc – najniższa cena zaproponowana we wszystkich złożonych ofertach (spełniających wymagania Zamawiającego);
Czoo – cena z ocenianej oferty;
100 – waga kryterium oceny;
polega na podzieleniu wartości najniższej ceny zaproponowanej we wszystkich złożonych ofertach (spełniających wymagania Zamawiającego) przez wartość ceny w ofercie ocenianej i pomnożenie wyniku przez wagę nadaną kryterium oceny.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (W) wyliczoną wg. poniższego wzoru: W = C, w zakresie każdego
z zadań.

Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający poprawi w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa piżam wzór WDTT 701/MON w ilości
1000 kompletów

4.2.6.) Główny kod CPV: 18318300-4 - Pidżamy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Piżama wzór WDTT 701/MON - do 500 kompletów

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-11

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w postępowaniu według kryterium oceny, którym w niniejszym postępowaniu jest:
Cena oferty [C] - 100%

Zasady oceny w kryterium „cena oferty” (C):
Do oceny Zamawiający przyjmie łączną cenę brutto oferty podaną przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do SWZ – druk OFERTA w pkt 1 (tabela). Cena brutto winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów (100). Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wynik traktowany będzie jako wartość punktowa oferty wg kryterium „cena oferty”.

C = Nc/Czoox100

C – cena oferty;
Nc – najniższa cena zaproponowana we wszystkich złożonych ofertach (spełniających wymagania Zamawiającego);
Czoo – cena z ocenianej oferty;
100 – waga kryterium oceny;
polega na podzieleniu wartości najniższej ceny zaproponowanej we wszystkich złożonych ofertach (spełniających wymagania Zamawiającego) przez wartość ceny w ofercie ocenianej i pomnożenie wyniku przez wagę nadaną kryterium oceny.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (W) wyliczoną wg. poniższego wzoru: W = C, w zakresie każdego
z zadań.

Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający poprawi w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
- odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 1 lit. a) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawiony/-ne nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga przedłożenia podmiotowych środków dowodowych
w tym zakresie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w WDTT: 701/MON wymagane jest złożenie przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie niniejszego zamówienia, wraz z ofertą, niżej wymienionego przedmiotowego środka dowodowego:
- w zakresie zadania nr 1 i nr 2: zaświadczenie potwierdzające posiadanie przez potencjalnych Wykonawców wzorów zakładowych PUiW zgodnych z WDTT
i wzorem PUiW do produkcji seryjnej wydane dla: piżama – wzór 701/MON
z terminem wystawienia po 15.03.2016 roku.
2. Żądane w pkt 1 przedmiotowe środki dowodowe każdy Wykonawca ubiegający się o zamówienie składa wraz z ofertą. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej jeden z nich zobowiązany jest złożyć wymieniony w pkt 1 przedmiotowy środek dowodowy.
3. Jeśli Wykonawca zleci Podwykonawcy wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia wymóg przedstawienia Zamawiającemu dokumentów o których mowa powyżej dotyczy także tego podwykonawcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp. Ustanawiają wówczas pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego treści będzie wynikało umocowanie ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania każdego z tych wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są przekazać wraz z ofertą.
3. Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz sposób wykazania braku podstaw wykluczenia przez każdego z tych wykonawców regulują zapisy rozdz. VI i VII niniejszej SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z §16 Projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/3rblog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający 3 Regionalna Baza Logistyczna, 30-901 Kraków, ul. Montelupich 3 informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)
Zgodnie z art. 1 pkt 3 ww. ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 tej ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.).
W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu odrzuci ofertę Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.