eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1 W POZNANIUOgłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1 W POZNANIU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Poznań - Zespół Szkół Budownictwa nr 1

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 2090001440

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rybaki 17

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-883

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: +48 61 854 27 67

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsb1.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsb1.poznan.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-069ebb49-35c1-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1 W POZNANIU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-069ebb49-35c1-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408392

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00345192

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSB1.231.3P.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 310828,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wnętrz fragmentu kondygnacji parteru w północnej części budynku Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 położonego przy ul. Świętego Jerzego 6/10 w Poznaniu obejmująca:
1) zdemontowanie istniejącej posadzki wraz ze sceną i schodami;
2) zdemontowanie istniejących opraw oświetleniowych;
3) zdemontowanie okładzin ścian z płyt meblowych;
4) zdemontowanie drabinek sportowych;
5) zdemontowanie istniejącej wykładziny i oczyszczenie podłoża;
6) usunięcie z słupów farby zmywalnej;
7) usunięcie istniejących rolet okiennych;
8) oczyszczenie i naprawa (wykonanie niezbędnych uzupełnień) istniejących parapetów z lastryko, malowanie parapetów farbą odporną na ścieranie i szorowanie w odcieniu jasny popiel;
9) wykonanie nowych ścian działowych z płyty g-k wydzielających nowe pomieszczenia; pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny być wydzielone ścianami z płyty wodoodpornej;
10) wykonanie uzupełnień oraz napraw w ścianach i sufitach istniejących;
11) zabezpieczenie wszystkich podejść wodno-kanalizacyjnych w posadzkach folią w płynie;
12) wykonanie nowych poziomów posadzki w obrębie korytarza wraz z pochylniami oraz posadzką podniesioną w obrębie wejścia;
13) wykonanie nowych podejść wod-kan i CO zgodnie z projektem instalacji sanitarnych;
14) wykonanie wentylacji hybrydowej dla projektowanego węzła sanitarnego zgodnie z projektem instalacji sanitarnych;
15) rozmieszczenie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach zgodnie z zaplanowaną funkcją i z projektem instalacji elektrycznych;
16) gipsowanie i szpachlowanie nowych i istniejących ścian i sufitu;
17) malowanie wszystkich ścian i sufitów;
18) zamontowanie drzwi wewnętrznych;
19) wykładanie wykładziną PVC posadzki na korytarzu i w salach dydaktycznych;
20) zamontowanie wycieraczki wewnętrznej w korytarzu, w obrębie wejścia;
21) wykładanie posadzki płytkami ceramicznymi o minimalnych wymiarach 60x60cm;
22) wykładanie ścian płytkami ceramicznymi o min wymiarach 30x60 w toaletach, do wys. min 210cm od poziomu posadzki;
23) zamontowanie nowej ceramiki i armatury sanitarnej;
24) wykonanie cokołu z listwy systemowej dopasowującej się do krzywizn ścian, posiadającej miejsce na wklejenie pasa wykładziny: wys. cokołu: min 6cm;
25) zamontowanie osprzętu elektrycznego oraz opraw oświetleniowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45214220-8 - Roboty budowlane w zakresie szkół średnich

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 361012,22 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 484291,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 361012,22 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO OGÓLNOBUDOWLANE ARTBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365192057

7.3.3) Ulica: ul. Samuela Lindego 6

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-573

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 361012,22 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.