eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa przeprowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz egzaminów teoretycznego i praktycznego pilotów szybowcowych w celu uzyskania uprawnienia TPR 2(S) lub TPR 3(S)Ogłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa przeprowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz egzaminów teoretycznego i praktycznego pilotów szybowcowych w celu uzyskania uprawnienia TPR 2(S) lub TPR 3(S)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Lotnictwa Cywilnego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015266812

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marcina Flisa 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-247

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ulc.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ulc.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia-ulc.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Nadzór nad lotnictwem cywilnym

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa przeprowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz egzaminów teoretycznego i praktycznego pilotów szybowcowych w celu uzyskania uprawnienia TPR 2(S) lub TPR 3(S)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f7ba12a-46b1-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408391

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045266/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz egzaminów teoretycznego i praktycznego pilotów szybowcowych do uprawnienia TPR 2(S) klasy drugiej oraz TPR 3(S) klasy trzeciej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00372654

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ULC-LTT-25-06/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz egzaminów teoretycznego i praktycznego pilotów szybowcowych w celu uzyskania uprawnienia TPR 2(S) lub TPR 3(S).
Łączna liczba godzin szkolenia dla wszystkich kandydatów nie może przekroczyć 585.
Wykonawca zrealizuje szkolenie zgodnie z obowiązującymi przepisami § 26 ust. 3 w zw. z § 28 ust. 1 pkt 1 lit. d oraz ust. 2 pkt 2 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1713) i na podstawie zatwierdzonych programów szkolenia odpowiednich do rodzaju i zakresu prowadzonego szkolenia.
Szkolenie teoretyczne, o którym mowa w ust. 1, w wymiarze ustalonym w zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego programach szkolenia, Wykonawca zrealizuje w formie stacjonarnej, w dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920), w terminie ustalonym za pośrednictwem poczty elektronicznej, z osobami, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1, przy czym maksymalna liczba godzin szkolenia dziennie wyniesie 8.
Szkolenie praktyczne w wymiarze łącznym 7 godzin prób w locie na każdego kandydata w miejscach wskazanych przez Wykonawcę i terminach uzgodnionych każdorazowo z kandydatem.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w niniejszej SWZ oraz w załącznikach do SWZ, a w szczególności w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ oraz w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80650000-5 - Szkolenie i symulacja w zakresie samolotów, rakiet (pocisków rakietowych) i statków kosmicznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 412425,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 412425,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 412425,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MIELECKIE ZAKŁADY LOTNICZE SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 521966340

7.3.4) Miejscowość: Mielec

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 412425,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-06-30

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

W zależności od warunków pogodowych, niezależnych od Stron, przedmiot Umowy zostanie wykonany nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r., przy czym minimum 93% łącznej liczby godzin szkolenia musi zostać wykonana nie później niż do dnia 8 grudnia 2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.