eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miedźno › Dostawa pelletu do Zespołów Szkolno-Przedszkolnych z terenu Gminy MiedźnoOgłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa pelletu do Zespołów Szkolno-Przedszkolnych z terenu Gminy Miedźno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miedźno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398327

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ułańska 25

1.5.2.) Miejscowość: Miedźno

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-120

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 317-80-10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.miedzno.akcessnet.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-391c6031-4e38-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pelletu do Zespołów Szkolno-Przedszkolnych z terenu Gminy Miedźno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-391c6031-4e38-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408292

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025472/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa pelletu do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie, Mokrej i w Ostrowach nad Okszą

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00389486

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RR.271.2.11.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 510000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pelletu drzewnego do Zespołów Szkolno-Przedszkolnych z terenu Gminy Miedźno .

Wymagania :
1) średnica wymiar 6 mm,
2) długość od 10 mm do 38 mm,
3) max. zawartość popiołu do 0,7%
4) wartość opałowa nie niższa niż 16,500 MJ/kg (4,6 kWh/kg)
5) wilgotność do 10%
6) zgodność z normą PN-EN 14961-2 Klasa A1 lub równoważną - wymagany certyfikat EN PLUS A1 lub równoważny,
7) 6 miesięczna gwarancja producenta
8) szacowana ilość 300 ton
9) dostawa w transzach po 15 ton (luzem) cysterną z opróżnieniem pneumatycznym:

a) do 2 zbiorników opału (objętość 1 składu: ok. 99 m3, objętość 2 składu: ok. 6 m3 ) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie;
b) do 1 składu opału (objętość ok. 57 m3) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mokrej;
c) do 1 składu opału (objętość ok. 63 m3) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą;
w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Termin dostawy transz określa Zamawiający: wynosi maksymalnie 7 dni od zgłoszenia zapotrzebowania przesłanego na adres e-mail Wykonawcy.
Zaoferowana przez Wykonawcę cena zawiera wszelkie koszty realizacji zamówienia w tym koszt załadunku, transportu i wyładunku gwarantowany przez Wykonawcę.

Odbiorca: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie, ul. Szkolna 1, 42-120 Miedźno w szacowanej ilości 120 ton;
Odbiorca: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej, Mokra 194, 42-120 Miedźno w szacowanej ilości 50 ton.
Odbiorca: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą, ul. Szkolna 6, 42-122 Ostrowy nad Okszą w szacowanej ilości 130 ton.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór/projekt umowy - stanowiący dodatek nr 6 do SWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wymagania jakościowe w związku z zastosowaniem kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione dnia 21-09-2023 r. na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ, nie sprecyzowano wymogu załączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych dot. oferowanego pelletu, co jest niezbędne do wyboru oferty najkorzystniejszej spełniającej wymagania Zamawiającego.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 457560,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 664200,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.