eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wysokie › Przygotowywanie i dostarczanie posiłków na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem w okresie 1.11.2022 r. - 22.06.2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-10-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przygotowywanie i dostarczanie posiłków na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem w okresie 1.11.2022 r. – 22.06.2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W WYSOKIEM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302680188

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 15

1.5.2.) Miejscowość: Wysokie

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-511

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spwysokie@kramsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spwysokie.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-kramsk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowywanie i dostarczanie posiłków na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem w okresie 1.11.2022 r. – 22.06.2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bfc13950-447f-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00408125

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00364624/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377820/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SPW.271.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczanie posiłków na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem w okresie 1.11.2022 r. – 22.06.2023
Wielkość przedmiotu zamówienia wynosi:
a) obiady dla dzieci z oddziałów przedszkolnych – 2740 porcji;
b) obiady dla uczniów klas I-VIII oraz pracowników – 5480 porcji;
Wielkość przedmiotu zamówienia jest szacunkowa, a Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia maksymalnie o 30% lub zwiększenia maksymalnie o 20% wielkości przedmiotu zamówienia, w tym poszczególnych posiłków a prawo to nie może stanowić podstawy do kierowania wobec Zamawiającego roszczeń, w tym finansowych ze strony Wykonawcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55521100-9 - Usługi rozwożenia posiłków

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 92460,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 92460,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 92460,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Spółdzielnia Socjalna "Razem do sukcesu"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6652988147

7.3.4) Miejscowość: Kramsk

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 924600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-11-01 do 2023-06-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.