eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kęty › Zagospodarowanie w Instalacji Komunalnej odpadów zmieszanych i odpadów zbieranych selektywnie pochodzących z realizacji usług świadczonych przez SpółkęOgłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zagospodarowanie w Instalacji Komunalnej odpadów zmieszanych i odpadów zbieranych selektywnie pochodzących z realizacji usług świadczonych przez Spółkę

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "KOMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: KOMAX

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 071007834

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 8

1.5.2.) Miejscowość: Kęty

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-650

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: komax@komax.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.komax.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie w Instalacji Komunalnej odpadów zmieszanych i odpadów zbieranych selektywnie pochodzących z realizacji usług świadczonych przez Spółkę

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2ae767b9-5845-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00407947

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2ae767b9-5845-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-2ae767b9-5845-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami:
a) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/ odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym , mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu
(zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub
dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
b) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. poz. 2452), przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
- w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) i przekazuje się jako załącznik, lub
- jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”.
c) W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: komax@komax.pl (nie dotyczy składania ofert).
d) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
e) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności
tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
5. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym typ
wewnętrzny.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4.05.2016, informuje, że: Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator") jest PK KOMAX Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 8, 32-650 Kęty, e-mail: rodo@komax.pl tel.:+48338452770;Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych
osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@komax.pl.Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zam. publ. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oraz w przypadku wyboru Pana oferty w celu realizacji warunków zawieranych umów; wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych; dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy. Podstawą prawną ich przetwarzania są: art. 6 ust.1 lit.b ogólnego rozp o ochronie danych osobowych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”. Dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia i będą przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie w celu złożenia w/w oferty cenowej, w tym ewentualnego wykonania umowy, realizacji obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się z zawartą umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Obowiązek podania osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych mogą uniemożliwić wzięcie udziału w postępowaniu. Posiadacie Państwo: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane. Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy dopełnieniu obowiązków informacyjnych wynikających z art.13 i art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Pozostałe kwestie wskazane są w rozdziale 1.4 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PK/07/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Zagospodarowanie w Instalacji Komunalnej odpadów zmieszanych i odpadów zbieranych selektywnie pochodzących z realizacji usług świadczonych przez Spółkę”
Obejmuje przyjęcie iż zagospodarowanie 1.694 Mg odpadów.
Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z realizacji usług świadczonych przez Spółkę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kęty, Gminy Osiek i innych Gmin obsługiwanych przez Spółkę w zakresie odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych na instalację mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j.: Dz.U. z 2023r., poz. 1597 ze zm.). Zamówienie obejmuje zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, a także zagospodarowanie innych odpadów segregowanych, w tym odpadów wielkogabarytowych, odpadów remontowych, odpadów budowlanych i innych.
Odpady, które zamawiający będzie dostarczał do instalacji to odpady pochodzące z realizacji usługi związanej z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Kęty, Gminy Osiek i innych Gmin, obsługiwanych przez Spółkę w zakresie odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, z którymi Za-mawiający ma zawarte umowy cywilnoprawne.

Zagospodarowanie odpadów winno odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz.U. z 2023r. poz. 1469) oraz zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego.
Wykonawca (INSTALACJA KOMUNALNA) przedstawiał będzie Zamawiającemu do 21 dnia po każdym zakończonym półroczu kalendarzowym pisemną informację o osiągniętych poziomach odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu przekazanych przez Dostawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017r. poz. 2412).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Ogłoszenie postępowania na kolejny okres czasu.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający oświadcza, iż przewiduje udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia na dodatkowe usługi – zwiększenie ilości odpadów objętych przedmiotem zamówienia (do 20% wartości zamówienia podstawowego), polegające na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości, a informacja o ww. została umieszczona w ogłoszeniu o zamówieniu.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Funkcjonalność i koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do instalacji (odległość Zamawiającego od instalacji)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt środowiskowy pojazdów

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt środowiskowy urządzeń

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. art. 108 ust 1 ustawy i art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7, 8, 10 ustawy, z zachowaniem przepisów art. 110 ust. 2 ustawy.
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Nie dotyczy – Zamawiający nie stawia w ww. punkcie wymagań.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
 jest zarejestrowany w Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) w szczególności w Dziale XI w zakresie przetwarzania odpadów i przekaże Zamawiającemu informację o nadanym numerze rejestrowym BDO;
 aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów (w ramach niniejszego punktu należy dołączyć pozwolenie zintegrowane lub/i sektorowe na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowanie odpadów, tj. składowanie, przetwarzanie w instalacji) na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz.U. z 2023r. poz. 1597 ze zm.)
 aktualną informację o statusie instalacji do przetwarzania odpadów jako instalacji komunalnej. Potwierdzeniem może być w szczególności odpowiedni akt prawa miejscowego wskazujący instalację do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz instalację do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jako instalację komunalną (status instalacji komunalnej przetwarzania odpadów komunalnych dla instalacji MBP, składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne).
 aktualną informację o statusie instalacji komunalnej - instalacji do składowania odpadów o kodzie 20 03 99 (status instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów komunalnych w tym zakresie).

c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku): W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są:
 posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP (tabela A) z dnia ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawca zobowiązany jest podać kurs przeliczeniowy.

d) Zdolności technicznej lub zawodowej:

d.1. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, następujących usług:
a) co najmniej jedną usługę zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w ilości co najmniej 1200 Mg,
b) co najmniej 1 usługa zagospodarowania odpadów komunalnych o kodach 20 01 02, 15 01 07, 20 01 01, 15 01 01, 15 01 04, 20 01 39, 15 01 02, 15 01 06, 15 01 07 w ilości co najmniej 90 Mg.
c) co najmniej jedną usługę odebrania do zagospodarowania segregowanych odpadów komunalnych wielkogabarytowych odebranych od właścicieli nieruchomości w ilości co najmniej 20 Mg.
d) co najmniej jedną usługę zagospodarowania odpadów remontowo-budowlanych pochodzących od właścicieli nieruchomości w ilości co najmniej 20 Mg (przedstawienie kart przekazania odpadu i faktur łącznie za zagospodarowanie odpowiedniego tonażu tych odpadów),
Zamawiający zastrzega, iż przez jedna usługę rozumie jedną wykonaną usługę w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
Uwagi:
1. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
2. Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres usług od wymaganych przez Zamawiającego.
3. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi postępowaniu publikacja przedmiotowego postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.

d.2. w zakresie dysponowania kadrą:

W zakresie zdolności technicznej i zawodowej (w zakresie dysponowania osobami):
Zamawiający wymaga, by Wykonawca w dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą co najmniej 5 -letnie doświadczenie w kierowaniu składowiskiem odpadów.

d.3. posiadania sprzętu:

W zakresie zdolności technicznej i zawodowej (w zakresie urządzeń i wyposażenia zakładu) wykaże, że dysponuje następującymi urządzeniami i wyposażeniem zakładu w celu wykonania zamówienia:
Wykażą prawo do dysponowania potencjałem technicznym w zakresie posiadania sprzętu i urządzeń technicznych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.:
1) instalacją komunalną do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP), w skład której wchodzi:
a) linia sortownicza odpadów zbieranych „u źródła”, przenośniki taśmowe, kabiny sortownicze, separator magnetyczny, separator optyczny (zamawiający nie precyzuje warunku co do ich ilości),
b) tunelowe urządzenie belujące o nacisku co najmniej 70 Mg,
c) samochody hakowe lub bramowe do transportu wewnętrznego spełniające normę co najmniej EURO 4 (co najmniej 2 szt.),
d) wózek widłowy spełniający normę WE 2006/42/WE,
e) ładowarka kołowa spełniająca normę WE 2006/42/WE,
f) separatorem magnetycznym i przenośnikami taśmowymi, kabiną sortowniczą, o przepustowości co najmniej odpowiadającej ilości odpadów zamawiającego prze-widzianych do zagospodarowania,
2) instalacją komunalną do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów zbieranych „u źródła” wyposażoną w:
a) co najmniej 1 komorę składowania zabezpieczoną geomembraną, z opomiarowaniem i odprowadzeniem odcieków zgodnie z decyzją wodno-prawną, wyposażoną w stud-nie odgazowujące,
b) kompaktor spełniający normę WE 2006/42/WE (co najmniej 1szt.),
c) ładowarkę spełniającą normę WE 2006/42/WE (co najmniej 1 szt.),
d) wagą samochodową – co najmniej 1szt.,
e) wózkiem widłowym – co najmniej 1szt.,
f) automatyczną myjką do kół i podwozi samochodowych – co najmniej 1szt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia:
1) Oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1.2 do SWZ.
2) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r., poz. 107 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1.6 do SWZ.
3) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku, gdy odpis jest dostępny bezpłatnie w publicznej bazie danych zamawiający nie wymaga złożenia odpisu.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) Odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokumenty lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie za-rządza likwidator lub sąd, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w tym punkcie, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienie pkt. 2) stosuje się.
3. Jeżeli Wykonawca podlega wykluczeniu ze względu na zajście okoliczności wskazanych w przepisach znajdujących zastosowanie w postępowaniu – Wykonawca przedkłada dowody wskazujące na spełnienie przesłanek określonych w art. 110 ust.2 ustawy Pzp. (samooczyszczenie).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia:
1) dokumentu potwierdzającego rejestrację w Rejestrze BDO z podaniem jego numeru, w zakresie przetwarzania odpadów objętych przedmiotem zamówienia.
2) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów (w ramach niniejszego punktu należy dołączyć pozwolenie zintegrowane lub/i sektorowe na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowanie odpadów, tj. składowanie, przetwarzanie w instalacji) na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz.U. z 2023r. poz. 1547 ze zm.)
3) aktualną informację o statusie instalacji do przetwarzania odpadów jako instalacji komunalnej. Potwierdzeniem może być w szczególności odpowiedni akt prawa miejscowego wskazujący instalację do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz instalację do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jako instalację komunalną (status instalacji komunalnej przetwarzania odpadów komunalnych dla instalacji MBP, składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne),
4) aktualną informację o statusie instalacji komunalnej - instalacji do składowania odpadów o kodzie 20 03 99 (status instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów komunalnych w tym zakresie),
5) Wykazu urządzeń lub wyposażenia zakładu dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, wzór wykazu stanowi załącznik nr 1.7 do swz.
6) Wykazu zrealizowanych usług wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, zgodnie z wzorem wykazu stanowiącym załącznik nr 1.3 do swz.
7) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym również jednej osoby posiadającej doświadczenie w kierowaniu składowiskiem odpadów), - według zał. nr 1.8 do swz.
8) Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Określone w rozdz. 6.3 swz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do złożenia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),
Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
Szczegółowe kwestie związane z wadium znajdują się w rozdziale 20 swz.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka
korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa wyżej w niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i wykona elementy przedmiotu zamówienia, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają elementy przedmiotu zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadkach, o których mowa wyżej w pkt. 4 i 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy jest dopuszczalna wyłącznie w drodze obustronnie podpisanego pisemnego aneksu i tylko w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
1) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (ceny jednostkowej podanej w ofercie) może nastąpić w związku ze zmianą obowiązującej stawki podatku VAT, jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmiany kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia o kwotę równa różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,
2) Zmiana innych parametrów i warunków wykonania umowy:
a) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych w swz rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia,
b) zmiany w obowiązujących przepisach prawnych – w tym przepisach prawa miejscowego, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
c) Ograniczenia zakresu usług objętych przedmiotem zamówienia,
d) Zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmniejszenia ilości i wielkości zamówienia przez Zamawiającego z powodu zdarzeń losowych oraz innych okoliczności niezawinionych przez Zamawiającego.
e) zmiany w zakresie ilości odpadów komunalnych zmieszanych i innych objętych przedmiotem zamówienia odbieranych z nieruchomości niezamieszkałych oraz zmiany realizacji kontraktów dotyczących realizacji obowiązku zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych odebranych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
f) Zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zmiana zasad płatności tego wynagrodzenia w sytuacji, kiedy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub te są korzystne dla Zamawiającego, w szczególności w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, zmiany decyzji środowiskowych dotyczących sposobu realizacji przedmiotu zamówienia itp.
g) Zmiana podwykonawcy.
W razie zmiany przepisów prawa dot. utrzymania czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach i aktów pochodnych ww. ustawom, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostosuje systemy przyjęcia i zagospodarowania odpadów (po uzgodnieniu z Zamawiającym) do tych zmian. Zmiany te nie wymagają aneksu do umowy. System rozliczania przyjętych i zagospodarowanych odpadów nie ulega zmianie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 07:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przez platformę e-zamówienia. Szczegóły zawiera swz, rozdz. 13 swz.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 08:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający uwzględnił w podstawach wykluczenia Wykonawców tzw. przesłanki sankcyjne.

W zakres zamówienia wchodzi zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów poprzez: sortowanie, kompostowanie i składowanie odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów zbieranych
w sposób selektywny (odpady szkła, papieru i tworzyw sztucznych, zmieszane odpady opakowaniowe). Odpady pochodzą od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kęty, Gminy Osiek i innych Gmin obsługiwanych przez Spółkę.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: 12 miesięcy jednak nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2024r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.