eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Opracowanie dokumentacji oraz realizacja prac w zakresie rozbiórki i translokacji zabytkowej chałupy drewnianej na teren Parku Edukacyjnego "Branice"Ogłoszenie z dnia 2023-09-21

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Opracowanie dokumentacji oraz realizacja prac w zakresie rozbiórki i translokacji zabytkowej chałupy drewnianej na teren Parku Edukacyjnego „Branice”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 360968895

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Osiedle Willowe 30

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-902

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 12 348 01 55

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@knhp.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://knhp.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

70.22.Z, Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji oraz realizacja prac w zakresie rozbiórki i translokacji zabytkowej chałupy drewnianej na teren Parku Edukacyjnego „Branice”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26484af5-584a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00407893

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-26484af5-584a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. Konta uproszczonego na platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysyłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Komunikację szczegółowo opisano w części VII. SWZ.
5. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-26484af5-584a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
4. Dokumenty elektroniczne , o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 PZP, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
5. Informację, oświadczenia lub dokumenty , inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. Konta uproszczonego na platformie e-Zamówienia.
7. Wszystkie wysyłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
8. Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
10. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
11. Wymagania szczegółowo uregulowane w części VII. SWZ.
12. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne ustawą PZP lub rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych mogą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Kwestia podpisów została szczegółowo uregulowana w części VIII.
pkt 8 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w części III. pkt 1 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w części III. pkt 1 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZS.2621.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka i translokacja obiektu architektury drewnianej („Obiekt") zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 32/2, obręb. 8, jednostka ewidencyjna Krowodrza w Krakowie („Lokalizacja pierwotna”). Obiekt jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków pod numerem 4273.
2. Miejsce translokacji, budowy i montażu Obiektu stanowi działka o numerze ewidencyjnym nr 316/5, obręb 36, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, zlokalizowana przy ulicach Generała Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego i Tatarakowej, w Krakowie, na której jest realizowany Park Edukacyjny „Branice”. Lokalizacja Obiektu w miejscu docelowym została wskazana na mapie (Załącznik nr 2 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego; „PFU”), jako „Przybliżona lokalizacja dla translokacji Obiektu” .
3. Zamówienie jest realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
4. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 etapy:
1) Etap I - Przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, decyzji, warunków i pozwoleń, ostatecznych decyzji administracyjnych, umożliwiających wykonanie lub/i kontynuowanie robót (w tym pozwolenia na budowę, rozbiórkę, translokację, zgłoszenia robót). Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego do dokumentacji wytworzonej podczas trwania Umowy.
2) Etap II – Prace budowlane i konserwatorskie – rozbiórka, translokacja (w tym wykonanie zadaszenia na składowane wg oznaczeń elementy), konserwacja, budowa i montaż.
3) Etap III - Dokumentacja powykonawcza. Przeniesienie praw autorskich i majątkowych do dokumentacji powstałej w etapie
II. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
5. Szczegółowy zakres i opis wymaganych czynności dla poszczególnych części zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 2 do SWZ, tj. w PFU.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

03410000-7 - Drewno

22456000-1 - Pozwolenia

44232000-5 - Drewniane konstrukcje dachowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

45232460-4 - Roboty sanitarne

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45262210-6 - Fundamentowanie

45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynków

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45453100-8 - Roboty renowacyjne

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

63120000-6 - Usługi składowania i magazynowania

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71251000-2 - Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71355000-1 - Usługi pomiarowe

77220000-8 - Usługi impregnacji drewna

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

92522000-6 - Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika budowy (Dkb)

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia (T)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną minimum 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
2. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże że:
1) wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej:
a) jedną robotę budowlaną, polegającą na rozbiórce obiektu architektury drewnianej o powierzchni zabudowy min. 70 m2
i
jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie obiektu architektury drewnianej o powierzchni zabudowy min. 70 m2
i
jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej, na potrzeby rozbiórki, obiektu architektury drewnianej o powierzchni zabudowy min. 70 m2
i
jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej, związanej z budową obiektu architektury drewnianej o powierzchni zabudowy min. 70 m2;
lub
łącznie
b) jedno zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na rozbiórce i budowie obiektu architektury drewnianej o powierzchni zabudowy min. 70 m2.
2) dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia:
a) Kierownika budowy – jedną osobę; uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie przy kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy przy co najmniej jednym (1) zadaniu obejmujących rozbiórkę i/lub budowę obiektu architektury drewnianej ujętego w rejestrze zabytków lub ewidencji zabytków lub wpisanego do inwentarza muzeum o powierzchni zabudowy min. 70 m2;
b) Projektanta – jedną osobę; posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; posiadającą doświadczenie zawodowe w opracowaniu dokumentacji projektowych (jako projektant) obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454), dla co najmniej jednego (1) zadania inwestycyjnego obejmującego rozbiórkę i/lub budowę obiektu architektury drewnianej
powierzchni zabudowy min. 70 m2.
Warunki udziału szczegółowo uregulowani w części VI. pkt 2 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP (załącznik nr 3 do SWZ) w zakresie podstaw do wykluczenia z postępowania, według wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (odnośnie części VI. pkt 2.1.3.1. SWZ).
2. Wykazu robót budowlanych/usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są, referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 4 do SWZ) (odnośnie części VI. pkt 2.1.4.1. SWZ).
3. Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, projektantów, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SWZ) (odnośnie części VI. pkt 2.1.4.2. SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1497).
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia ww. powodów Wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
2. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo(a) - umocowanie do reprezentacji Wykonawcy w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej (przykładowo: KRS, CEIDG) dostępnego na stronach internetowych ogólnodostępnych baz danych.
3. Dowód wniesienia wadium - wymagania dotyczące sposobu złożenia określono w części VIII. SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 PZP wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 462).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą (zgodnie z art. 97 ust. 5 PZP), z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 6 ppkt 2 i 3 oraz pkt 7 poniżej.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem (zgodnie z art. 97 ust. 8 PZP) na rachunek bankowy o nr 03 1240 4650 1111 0010 6067 1928 prowadzony przez Bank Pekao S.A. dla Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Osiedle Willowe 30, 31-902 Kraków, z dopiskiem w tytule przelewu Wadium w postępowaniu nr BZS.2621.4.2023, Opracowanie dokumentacji oraz realizacja prac w zakresie rozbiórki i translokacji zabytkowej chałupy drewnianej na teren Parku Edukacyjnego „Branice”, a dokument potwierdzający dokonanie wpłaty przelewu wadium zostanie dołączony do oferty. Przed upływem terminu składania ofert wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuję Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej - wymagania dotyczące podpisania dokumentu elektronicznego i sposobu złożenia określono w części VIII. pkt 8 SWZ.
6. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z
okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą,
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
7. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) którego oferta została odrzucona,
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 7 powyżej, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX. PZP.
9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenie o zwolnieniu wadium.
11. Kwestię wnoszenia wadium szczegółowo uregulowano w części X. SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w powyższym oświadczeniu wykazują, który warunek udziału w postępowaniu spełniają.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego zapisów wynika odpowiednie pełnomocnictwo), chyba że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Dokument pełnomocnictwa musi być w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i potwierdzać przyjęcie pełnomocnictwa przez pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SWZ wzorach muszą być podpisane przez pełnomocnika. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być sformułowana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie z tą ofertą. Składając ofertę, w miejscu przeznaczonym na dane Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (a nie pełnomocnika). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z częścią XVI. SWZ oraz wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem platformy e-Zamówienia (zgodnie z wymogami zawartymi w części VIII. SWZ).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.