eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Zakup i montaż opraw oświetleniowych typu LED - Inspektorat w Brzegu i w NysieOgłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i montaż opraw oświetleniowych typu LED - Inspektorat w Brzegu i w Nysie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział w Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00001775600252

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wrocławska 24

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-701

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774511034

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ZAP_Opole@zus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

ubezpieczenia społeczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i montaż opraw oświetleniowych typu LED - Inspektorat w Brzegu i w Nysie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-664fe33d-5855-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00407846

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00409835/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup i montaż opraw oświetleniowych typu LED - Inspektorat w Brzegu i w Nysie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zus

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zus

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zostały określone w punkcie 1.5. SWZ
oraz pod adresem https://portal.smartpzp.pl/zus

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład
Ubezpieczeń Społecznych – Centrala: ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa. II.Pani/ Pana dane osobowe jako
•osoby reprezentującej Wykonawcę (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, umocowanie do reprezentowania), •osoby będącej
członkiem personelu Wykonawcy (imię i nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej).zostały nam przekazane przez
……….III.Pani/Pana dane osobowe jako osoby reprezentującej Wykonawcę są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów regulujących zasady reprezentacji (w szczególności ustawy z dnia
15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ), a także w związku z bieżącą
realizacją Umowy …. oraz w celu przeprowadzania czynności audytowych i kontrolnych.IV.Pani/Pana dane osobowe jako osoby
będącej członkiem personelu Wykonawcy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu spełnienia obowiązku
prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z bieżącą realizacją Umowy …. oraz nałożonymi na administratora obowiązkami
związanymi z weryfikacją niezbędnych uprawnień, kwalifikacji i innych okoliczności faktycznych związanych z postępowaniem,
którymi muszą wykazać się osoby fizyczne wskazane przez Wykonawcę oraz w celu przeprowadzania czynności audytowych i
kontrolnych. V.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, które w ramach sprawowania uprawnień
kontrolnych lub nadzoru nad Zamawiającym zażądają udostępniania Umowy wraz z załącznikami i którym Zamawiający będzie
zobowiązany do udostępnienia zawartej Umowy na podstawie przepisów prawa. VI.Dane osobowe mogą zostać udostępnione
kancelariom prawnym, firmom doradczym i dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje administrator.
VII.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 10 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następnego od daty
zakończenia realizacji Umowy, co jest związane z czasem w jakim Umowa podlega wykonaniu oraz obowiązkowi jej archiwizacji.
VIII.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 RODO. IX.Posiada Pani/Pan: 1)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2)na
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 3)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO**; 4)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; X.Nie przysługuje Pani/Panu: 1)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,
d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 2)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO; 3)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. XI.W sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym
można skontaktować się w następujący sposób: 1)listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, 2)przez e-mail: ODO@zus.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 240000.271.13.2023-ZAP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejących opraw oświetlenia elektrycznego na oprawy LED o wysokiej sprawności energetycznej i oświetleniowej (luminacji, natężenia oświetlenia) oraz trwałości nie mniejszej niż zastosowane wcześniej oprawy oświetleniowe, zainstalowane w budynkach Inspektoratów ZUS w Brzegu przy ul. Starobrzeskiej 28c.
Zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z dostawą i montażem opraw oświetlenia wewnętrznego w tym dostawę, demontaż istniejących i montaż nowych opraw, wraz z przygotowaniem i zabezpieczeniem miejsca pracy oraz wywiezieniem i utylizacją powstałych odpadów.
Wykonawca zrealizuje usługę wymiany opraw z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów określających parametry zastosowanego źródła oświetlenia elektrycznego, w tym doboru parametrów zastosowanego materiału.
2.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) zabezpieczenie wyposażenia pomieszczeń, w tym (jeśli wystąpi taka konieczność) przemieszczenie elementów wyposażenia do innej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego na czas robót,
2) demontaż istniejących opraw oświetleniowych,
3) utylizację zdemontowanych opraw oświetleniowych, w tym elementów osprzętu elektrycznego,
4) dostawę i montaż nowych opraw oświetleniowych typu LED; wykonanie usługi wymiany opraw nie uwzględnia rozbudowy lub modernizacji istniejących instalacji elektrycznych,
5) testowanie nowych opraw oświetleniowych,
6) wykonanie pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, parametrów fotometrycznych, instalacji oświetlenia podstawowego oraz mocy biernej,
7) wykonanie (po wymianie opraw) badań i pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy oraz dostarczenie oryginalnych protokołów z pomiarów (w 2 egzemplarzach) dla budynku Inspektoratu ZUS w Brzegu ,
8) wykonanie dokumentacji powykonawczej – w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami i polskimi normami; dokumentacja techniczna ma być dostarczona Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym pendrive (pliki muszą być zamieszczone w wersjach edytowalnych (np.: .doc; .xls) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf),
9) przywrócenie zagospodarowania pomieszczeń (rozmieszczenie wyposażenia, sprzątanie/odkurzanie pomieszczeń po zakończeniu robót).

4.2.6.) Główny kod CPV: 31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena [K1] – 60 %
Okres gwarancji [K2] – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejących opraw oświetlenia elektrycznego na oprawy LED o wysokiej sprawności
energetycznej i oświetleniowej (luminacji, natężenia oświetlenia) oraz trwałości nie mniejszej niż zastosowane wcześniej
oprawy oświetleniowe, zainstalowane w budynkach Inspektoratów ZUS w Nysie przy ul. Armii Krajowej nr 3.
Zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z dostawą i montażem opraw oświetlenia
wewnętrznego w tym dostawę, demontaż istniejących i montaż nowych opraw, wraz z przygotowaniem i zabezpieczeniem
miejsca pracy oraz wywiezieniem i utylizacją powstałych odpadów.
Wykonawca zrealizuje usługę wymiany opraw z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów określających parametry
zastosowanego źródła oświetlenia elektrycznego, w tym doboru parametrów zastosowanego materiału.
2.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) zabezpieczenie wyposażenia pomieszczeń, w tym (jeśli wystąpi taka konieczność) przemieszczenie elementów
wyposażenia do innej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego na czas robót,
2) demontaż istniejących opraw oświetleniowych,
3) utylizację zdemontowanych opraw oświetleniowych, w tym elementów osprzętu elektrycznego,
4) dostawę i montaż nowych opraw oświetleniowych typu LED; wykonanie usługi wymiany opraw nie uwzględnia rozbudowy
lub modernizacji istniejących instalacji elektrycznych,
5) testowanie nowych opraw oświetleniowych,
6) wykonanie pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, parametrów fotometrycznych,
instalacji oświetlenia podstawowego oraz mocy biernej,
7) wykonanie (po wymianie opraw) badań i pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach i na
stanowiskach pracy oraz dostarczenie oryginalnych protokołów z pomiarów (w 2 egzemplarzach) dla budynku Inspektoratu
ZUS w Nysie ,
8) wykonanie dokumentacji powykonawczej – w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami i polskimi normami;
dokumentacja techniczna ma być dostarczona Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nośniku
elektronicznym pendrive (pliki muszą być zamieszczone w wersjach edytowalnych (np.: .doc; .xls) oraz w formacie
nieedytowalnym (.pdf),
9) przywrócenie zagospodarowania pomieszczeń (rozmieszczenie wyposażenia, sprzątanie/odkurzanie pomieszczeń po
zakończeniu robót).

4.2.6.) Główny kod CPV: 31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena [K1] – 60 %
Okres gwarancji [K2] – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedną pracę których zakres obejmował montaż opraw oświetleniowych o wartości:
Część 1 – Zakup i montaż opraw oświetleniowych LED I/Brzeg – minimum 10 000,00 zł każda, Część 2 – Zakup i montaż opraw oświetleniowych LED I/Nysa – minimum 40 000,00 zł każda , z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone. U Wykonawcy składającego ofertę na więcej niż jedną część Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: minimum jedną robotę, której zakres obejmował montaż opraw oświetleniowych o wartości minimalnej równej sumie wartości wskazanych dla części na które składa ofertę. Dysponuje osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia i będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, mogą polegać na zdolnościach technicznych tych z Wykonawców, którzy wykonają prace, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ). Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania robót wykonywanych w ramach różnych umów w celu osiągnięcia wymaganej wartości. UWAGA nr 1: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli zostanie on spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców. UWAGA nr 2: W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ). Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: zgodnie z pkt. 4.4 SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z pkt. 4.4 SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Dokumenty potwierdzające parametry techniczno-użytkowe opraw oświetleniowych, zgodnie z punktem 3.3 OPZ, który stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

zgodnie z SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 455 ustawy, w sposób i na
warunkach szczegółowo opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy - zał. nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zus

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.