eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koło › Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 na terenie Powiatu Kolskiego z podziałem na 2 częściOgłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 na terenie Powiatu Kolskiego z podziałem na 2 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311022989

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Toruńska 200

1.5.2.) Miejscowość: Koło

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dt@pzdkolo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzdkolo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 na terenie Powiatu Kolskiego z podziałem na 2 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d06c6d7-5852-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00407702

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045014/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2023/2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1d06c6d7-5852-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https:/ezamowienia.gov.pl/pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ - rozdział 13

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z dokumentami SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z dokumentami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD.TPBN.25.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg zamiejskich i miejskich na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Kole w okresie od 15 października 2023r. do 31 marca 2024 r.
Zakres usług obejmuje :
• usuwanie (odśnieżanie) śniegu z jezdni dróg,
• zwalczanie śliskości materiałem zamawiającego (mieszanina piasku z solą),
• załadunek materiału na piaskarki,
• dyżur sprzętu w dyspozycji Zamawiającego po jego wezwaniu.
- część 1 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką PZD (nośnik samochodowy lub ciągnik z przyczepą) – rejon 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-15 do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) 2) Termin płatności faktury (T) – waga kryterium 40%;

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg zamiejskich i miejskich na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Kole w okresie od 15 października 2023r. do 31 marca 2024 r.
Zakres usług obejmuje :
• usuwanie (odśnieżanie) śniegu z jezdni dróg,
• zwalczanie śliskości materiałem zamawiającego (mieszanina piasku z solą),
• załadunek materiału na piaskarki,
• dyżur sprzętu w dyspozycji Zamawiającego po jego wezwaniu.
- część 2 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką samochodową lub ciągnikową – rejon 11

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-15 do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) 2) Termin płatności faktury (T) – waga kryterium 40%;

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 9 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi wykazać że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50 000,00 zł
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej 1 zadanie w zakresie świadczenia usług sprzętowo – transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych lub wojewódzkich przez co najmniej 1 sezon zimowy - załącznik nr 7 do SWZ
b) przez dysponowanie potencjałem technicznym do realizacji zamówienia Zamawiający rozumie dostęp lub że będzie dysponował sprzętem, zapleczem i urządzeniami technicznymi wymaganymi w ramach części zamówienia, na którą składa ofertę.
W ramach poszczególnych części wymagane będzie posiadanie lub dostęp do:
• zaplecza do dysponowania sprzętu;
• miejsca składowania (składowiska) materiałów do zimowego utrzymania i ich załadunku;
• nośników osprzętu do zimowego utrzymania – samochodów lub ciągników z napędem na 4 koła;
• co najmniej 1 szt. piaskarko-solarki;
• co najmniej 1 szt. piaskarki ciągnikowej min. ładowność 3 tony lub co najmniej 1 szt. piaskarki samochodowej min 6t ładowności;
• co najmniej 1 szt. pługa odśnieżnego min. szerokość 3 m;
• co najmniej 1 szt. ładowarki.

Wykaz sprzętu zgodny z treścią załącznik nr 6 do SWZ – „wykaz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia”
W sytuacji, gdy wykonawca przedkłada ofertę na więcej niż na jedno zadanie, musi wykazać iż posiada sprzęt techniczny oddzielnie dla każdego zadania.

c) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – potencjał kadrowy
przez dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający rozumie wykazanie się przez wykonawcę dostępem do potencjału kadrowego w postaci:
• kierowców;
• operatorów sprzętu;
• dyspozytorów – osób do kontaktu z dyżurnymi PZD dostępnymi w okresie obowiązywania umowy 24 godziny 7 dni w tygodniu (dotyczy to przypadku, w którym dany wykonawca obsadza więcej niż jeden rejon ZUD) – wg oświadczenia
Wykaz osób zgodny z treścią - załącznik nr 8 do SWZ - "Wykaz osób"
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca składa oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP – Załącznik nr 2a do SWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia, o którym mowa powyżej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej 1 zadanie w zakresie świadczenia usług sprzętowo – transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych lub wojewódzkich przez co najmniej 1 sezon zimowy, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 7 do SWZ;
2)Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie sprzętem, zapleczem i urządzeniami technicznymi wymaganymi w ramach części zamówienia, na którą składa ofertę, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 8 do SWZ;
3)Wykaz sprzętu oraz bazy magazynowej, którymi wykonawca będzie dysponował na czas realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 6 do SWZ
4) dokument potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określona przez Zamawiającego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości określonej dla danej części zamówienia:
Część 1 – Rejon 2 – 1 000,00 zł
Część 2 – Rejon 11 – 200,00 zł

2. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości stanowiącej sumę wadiów na poszczególne części zamówienia, na które składana jest oferta.
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwalnie do dnia upływu terminu wiązania z ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462 ze zm.).
6.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Santander Bank Polska S.A. 77 1090 1203 0000 0001 0967 1907
7.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt. 2–4, Ustawy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty i wskazywać: postępowanie którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólne o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres umocowania.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 10 ust. 2 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - załącznik nr 9 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres zmian określono w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 10 i 10a do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 09:05

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 3 i 3a do SWZ w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.pl/pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.