eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Turek › ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W MIEŚCIE TUREKOgłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W MIEŚCIE TUREK

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA TUREK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019384

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: KALISKA 59

1.5.2.) Miejscowość: Turek

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@miastoturek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.miastoturek.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W MIEŚCIE TUREK

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c705aefa-586a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00407627

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00083076/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg w mieście Turek w sezonie zimowym 2023-2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/miasto_turek

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/miasto_turek

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu skrócenia czasu udzielenia
odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w
postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
- przesyłania odwołania/inne odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
h) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
i) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016, L 119/1), zwane w niniejszej SWZ jako „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Turku z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
2) wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania indywidulanych danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@miastoturek.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W MIEŚCIE TUREK” prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Ustawę Pzp, a także podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020, poz. 164 ze zm.);
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
UWAGA: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
UWAGA: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GIM.7021.25.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej poprzez posypywanie mieszaniną piasku z solą w sezonie zimowym nawierzchni ulic gminnych, wewnętrznych i chodników. Wykonawca zobowiązuje się także do wywozu śniegu w ilości i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.
2. Zimowe utrzymanie ulic gminnych, wewnętrznych i chodników zgodnie z załączonym zakresem i planem zimowego utrzymania (załącznik Nr 1 do umowy), które obejmuje:
a) I kolejność zimowego utrzymania – 4.737 mb
b) II kolejność zimowego utrzymania – 14.770 mb
c) III kolejność zimowego utrzymania – 28.402 mb
d) IV kolejność zimowego utrzymania – 6.535 mb
e) chodniki – 16.098,70 m2
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace polegające na:
a. mechaniczne odśnieżanie patrolowo - interwencyjne dróg na pełnej szerokości dwóch pasów ruchu pługiem,
b. likwidacja śliskości dróg na pełnej szerokości dwóch pasów ruchu, poprzez uszorstnianie mieszanką 30% soli z piaskiem w ilości 120 g/m²,
c. usuwanie zatorów śnieżnych przy użyciu pługa wirnikowego lub innego sprzętu technicznego umożliwiającego usuwanie zatorów śnieżnych o wydajności nie mniejszej jak pług wirnikowy,
d. gotowość do świadczenia usług, polegająca na zapewnieniu dyspozycyjności sprzętu i pracowników odpowiedzialnych za należyte wykonanie usług.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja stanowiąca załacznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Minimalny zakres zamówienia będzie wynosił 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) brutto w okresie trwania umowy o którym mowa w ust. 1.
2. Strony ustalają prawo opcji, przy czym Zamawiający uprawniony jest do żądania realizacji umowy w zakresie poszerzonym, a Wykonawca nie może żądać zlecenia mu prac w zakresie poszerzonym.
3. Prawem opcji objęty zostanie przedmiot zamówienia o szacowanej wartości 50% podstawowego zakresu zamówienia brutto, o którym mowa w §7 ust.1 pkt 1) umowy (zakres poszerzony).
4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w całości, to jest w zakresie podstawowym i poszerzonym (objętym opcją).
5. Zamawiający podejmie decyzję o skorzystaniu z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy określonym w ust.1. Po upływie tego terminu prawo opcji wygasa.
6. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w dowolnym momencie od podpisania umowy do terminu jej wygaśnięcia.
7. Wykonanie prawa opcji nastąpi poprzez pisemne oświadczenie woli Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji.
8. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie aniżeli określony w ust. 4, w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, co niniejszym akceptuje poprzez podpisanie niniejszej umowy.
9. W przypadku skorzystania z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest do jego wykonania na warunkach określonych w niniejszej umowie dla zamówienia podstawowego, w szczególności przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy.
10. Rozliczenie przedmiotu umowy objętych opcją nastąpi na podstawie ustaleń zawartych w §5 i § 7 Umowy.
11. Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zamawiającego o wyczerpaniu limitu zamówienia podstawowego, z miesięcznym wyprzedzeniem.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-01 do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać łącznie maksymalnie 100 pkt, przy przyjęciu zasad, że 1 % równa się 1 punkt.
15.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą łączną sumę punktów przyznaną na podstawie powyższych trzech kryteriów oceny ofert.
15.5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie uzyskanych w wyniku obliczeń wyników do dwóch miejsc po przecinku.
15.6. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podjęcia działania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada minimalne zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia, to znaczy:
a) co najmniej dwoma pługami odśnieżnymi, w tym co najmniej jednym typu średniego na samochodzie ciężarowym lub na ciągniku, przy czym co najmniej jeden z pojazdów wyposażonych w pług odśnieżny musi posiadać napęd na dwie osie.
b) co najmniej jedną piaskarką na samochodzie ciężarowym lub na ciągniku
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1A do SWZ, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert;
Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia z postępowania na dzień składania ofert;
2. Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załacznik nr 1B do SWZ, stanowiące dowód potwierdzający spełnanie warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom winien dołączyć do oferty oświadczenie o podwykonawcach – Załącznik nr 5 do SWZ;
4. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z formularzem ofertowym formularz cenowy (załącznik nr 1C do SWZ);
5.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy Pzp, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt 8.1 i 8.2., także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunku udziału w postępowaniu, w zakresie , w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – oświadczenie należy złożyć
według wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

8.3. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1. SWZ (Załącznik nr 1A do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środkac) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu
zakłócenie konkurencji;
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp. Oświadczenie należy złożyć według wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 3 do
SWZ
8.4. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Należy złożyć wypełniony i podpisany Załącznik nr 4 do SWZ wraz z dowodami

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcja, spółki cywilne), oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienie, wadium (w każdej z dopuszczonych Ustawą Pzp) może być wniesione przez jednego lub część lub wszystkich wykonawców, pod warunkiem, że łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej przez zamawiającego kwocie wadium. W taki przypadku wnosząc wadium należy wskazać w czyim imieniu i tytułem jakiego postępowania wadium jest wnoszone.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

19.2. Zmiany postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania możliwe są w trybie art. 455 Ustawy Pzp. Zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
19.3. Przesłanki i dopuszczalny zakres zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania wraz z określeniem rodzaju i zakresu zmian oraz warunków wprowadzenia zmian nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy zawarto w dokumentach zamówienia, to jest w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/miasto_turek, to jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
3) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Dorota Włodarczyk (tel. +48 632896172),Zbigniew Misiek lub Krzysztof Grzelka (tel. +48 632896117), e-mail: zamowienia@miastoturek.pl
Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.