eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Sukcesywna dostawa oleju napędowego do dwóch zbiornikówOgłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa oleju napędowego do dwóch zbiorników

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000080217

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Władysława Węgorka 20

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-318

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: +48 61 864 90 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@iorpib.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ior.poznan.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność naukowo-badawcza w zakresie ochrony roślin

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa oleju napędowego do dwóch zbiorników

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-57ae5e75-5796-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00407556

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-57ae5e75-5796-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Szczegółowe zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia(w tym minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia) określa Regulamin dostępny na stronie internetowej pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6. Wymagania co do formatu danych, w jakim przekazywane są dokumenty:
• Ofertę, oświadczenie wstępne, podmiotowe środki dowodowe, oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe oraz pełnomocnictwo sporządza się jako załączniki, w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j.),
• W zakresie kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych zamawiający dopuszcza poza formatami danych wymienionymi w rozporządzeniu w sprawie KRI również zastosowanie archiwum RAR (Roshal archive).
• Inne dokumenty, informacje lub oświadczenia mogą zostać również sporządzone, jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości i przekazane przy użyciu jednego ze wskazanych w treści SWZ środków komunikacji elektronicznej.
• Komunikacja w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” (z wyjątkiem złożenia oferty), na Platformie e-zamówienia. System umożliwia dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości poprzez użycie przycisku „dodaj załącznik”.
• Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Formularzy do komunikacji” wynosi do 150 MB (rozmiar ten dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
• W przypadku załączników, które są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, może być zastosowany podpis typu zewnętrznego (wraz z wygenerowanym plikiem podpisu) lub typu wewnętrznego.
• Korzystanie z funkcjonalności Formularzy do komunikacji w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
• Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do składania wniosków dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
• Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania, w zakładce „Komunikacja”.
• W przypadku występowania problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej, w zakładce „Zgłoś problem”: https://ezamowienia.gov.pl/soz/latest-faq
Cd. informacji: pkt X SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Instytut Ochrony Roślin-PIB informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Ochrony Roślin-PIB, ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań
• w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pocztą elektroniczną
na adres e-mail: iod@iorpib.poznan.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowegopostępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania
jest obowiązek
prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy Pzp a także art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• Posiada Pan/Pani:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z
prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia.
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Cd. informacji-zał. nr 4 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IORPIB/ZP/D/PaliwoWG/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa oleju napędowego do dwóch zbiorników (Zbiornik A: Rolniczego Zakładu Doświadczalnego IOR-PIB- pojemność zbiornika 5000 l, Zbiornik B: Polowej Stacji Doświadczalnej IOR-PIB– pojemność zbiornika 1200 l) należących do jednostek organizacyjnych Zamawiającego zlokalizowanych w Winnej Górze k. Środy Wlkp. (Winna Góra 13, 63-013 Szlachcin).
Jakość dostarczonego oleju napędowego musi być zgodna z PN-EN 590 lub normą równoważną.
Szacunkowa ilość oleju napędowego wynosi: 62000 l, w tym: 48000 l-Zbiornik A, 14000 l-Zbiornik B)
Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia paliwa odpowiedniego dla warunków atmosferycznych panujących w chwili jego dostawy.

Paliwo zamawiane będzie telefonicznie, w zamówieniu Zamawiający zobowiązany jest określić ilość zamawianego paliwa. Każde zamówienie Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić faksem lub mailem z określeniem ilości i terminu dostawy.
Wykonawca dostarczy zamawiany olej napędowy własnym transportem na swój koszt i ryzyko.
Olej napędowy przyjmowany będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7-14.
Dostawy oleju napędowego będą dokonywane auto cysterną wyposażoną w pompę lub dystrybutor, spełniający wszelkie wymagania obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 11 .05. 2001 r. prawo o miarach (t.j. w Dz. U. z 2022 r. poz. 2063). i aktów wykonawczych do ustawy w zakresie auto cystern (pojazdów do transportu paliw ciekłych). Pojazd, którym realizowane będą dostawy paliw, winien być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika magazynowego.
Na wniosek Zamawiającego przy dostawie oleju napędowego do zbiorników Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo jakości paliwa potwierdzające spełnienie wymogów PN-EN 590 lub obowiązujące w dniu tankowania oraz list przewozowy wydany przez magazyn zawierający datę i godzinę załadunku, nr rej. cysterny dostarczającej paliwo oraz nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny. Dostawa paliwa nie może odbyć się później niż 24 godziny od momentu załadunku cysterny na magazynie.
Dostawca realizujący dostawy zobowiązany jest dostarczyć paliwo w ilości zgodnie z otrzymanym zamówieniem i zgodnie z procedurami.
Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę, do zbiorników paliwa oleju napędowego zostanie każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ podpisany przez osoby uprawnione przez Zamawiającego.
Na fakturze umieszczona będzie rzeczywista ilość dostarczonego paliwa.
Załadunek zbiorników paliwa nastąpi każdorazowo w obecności uprawnionego pracownika Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zobowiązuje się do zakupu w trakcie umowy min. 50% liczby paliwa określonej w ust. 1.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: najniższa cena realizacji zamówienia. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spośród tych niepodlegających odrzuceniu.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
6. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
7. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 6, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy mający uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub
zawodowej- t.j.
posiadający aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetycznie (t.j. w Dz. U. z 2022 r. poz. 1385).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wstępnego
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
• Aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia wstępnego o braku podstaw wykluczenia w przedmiotowym postępowaniu, na
podstawie art.108 ust. 1 pzp oraz art. 7 ust. 1 pkt ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: kopia
aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetycznie (t.j. w Dz. U.
z 2022 r. poz. 1385). Kopię koncesji należy złożyć na wezwanie Zamawiającego, dot. to wykonawcy, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust.1
pzp składa każdy z Wykonawców (w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania).
Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty
jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa może ulec zmianie w następujących przypadkach:
a. zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w rejestrach publicznych,
b. zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,
c. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia
lub świadczenia stron - w szczególności zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT),
d. zaistnienie po zawarciu umowy przypadku siły wyższej (w szczególności: powódź, pożar inne klęski żywiołowe,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie, skażenie, pandemia) uniemożliwiającego wykonawcy realizację zamówienia
w terminie.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane w postaci pisemnych aneksów, podpisanych przez obie strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Na Platformie e-zamówienia: adres: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-57ae5e75-5796-11ee-a60c-9ec5599dddc1

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.