eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wyszków › Dostawa instalacja i wdrożenie systemów teleinformatycznych celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa IT SzpitalaOgłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa instalacja i wdrożenie systemów teleinformatycznych celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa IT Szpitala

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308726

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Komisji Edukacji Narodowej 1

1.5.2.) Miejscowość: Wyszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29-743-76-11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@szpitalwyszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpitalwyszkow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa instalacja i wdrożenie systemów teleinformatycznych celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa IT Szpitala

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fcdeaeb8-5864-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00407462

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034804/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.25 Dostawa, instalacja i wdrożenie systemów teleinformatycznych celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa IT Szpitala

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fcdeaeb8-5864-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej: zp@szpitalwyszkow.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.
6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
8. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego.
9. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z
wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument
z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
10. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
11. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia
(dotyczy w szczególności SWZ) wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na platformie e-Zamówienia.
12. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki jednego formularza).
14. Sposób składania ofert został opisany w Rozdziale XVII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje nt. RODO znajdują się w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje nt. RODO znajdują się w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DEZ/Z/341/ZP-32/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa, instalacja i wdrożenie systemów teleinformatycznych celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa IT Szpitala "
2. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 OPZ- oraz Załączniku nr 5 Wzór umowy.
3. Wymagane terminy: gwarancja minimum 12 miesięcy.
4. Termin realizacji – maksymalnie 16.10.2023 roku.
5. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: do 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
6. Wszystkie wymagania zawarte w niniejszej SWZ oraz Załącznikach stanowią wymagania minimalne.
7. Dostarczane urządzenia muszą odpowiadać warunkom opisanym w Załączniku nr 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48730000-4 - Pakiety oprogramowania zabezpieczającego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Kryterium Waga kryterium
C - Cena 60 %
G - Gwarancja 40 %

2. Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

L.p. Wzór
1 Cena (C) 60% – (maximum 60 pkt. – 1% = 1 pkt.))
Wartość punktowa dla kryterium cena jest wyliczana według wzoru:


C min
C = ────────────── x 60
C of

C – liczba punktów ocenianej oferty (do drugiego miejsca po przecinku)
C min – najniższa cena spośród oferowanych
C of – cena z ocenianej oferty

2 Termin gwarancja (G) 40% – (maximum 40 pkt.) 1% = 1 pkt
Wartość punktowa dla kryterium gwarancja jest wyliczana według wzoru:

Długość okresu gwarancji dla dostarczanego oprogramowania (zintegrowany system backupu i archiwizacji, bezpieczeństwo poczty elektronicznej, system NAC, zintegrowany System Zarządzania Cyberbezpieczeństwem Klasy GRC/TVM/SIEM/SOAR).
12 miesięcy – 0%
13-24 miesięcy – 10%
25-36 miesięcy – 20%
36-48 miesiące – 30%
powyżej 49 miesięcy – 40%

Oferty z okresem gwarancji poniżej 12 miesięcy będą podlegały odrzuceniu.
3 Sumaryczna liczba punktów zostanie zaliczona dla każdej oferty oddzielnie
z wzoru:
S = C+G
- S: łączna ocena punktowa przyznana Wykonawcy
- C: liczba punktów w kryterium Cena
- G: liczba punktów w kryterium Gwarancja

3. Wyniki obliczeń zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku, wg powszechnie obowiązujących zasad matematycznych.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym
w ustawie prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania niniejszej SWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą, tj. według przyjętych kryteriów oceny ofert, uzyskała najwyższą liczbę punktów „S”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XIV SWZ
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:
a) warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.
b) warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
- Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.
c) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.
d) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedłożył zaświadczenie producenta oprogramowania Medicus-Online stwierdzające, iż Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz technologię do stworzenia i do tworzenia kopii bezpieczeństwa systemu medycznego w środowisku odtworzeniowym.
Zamawiający wymaga zaświadczenia w celu gwarancji bezpiecznego odtworzenia systemu bez problemów związanych z duplikowaniem się usług działających w systemie medycznym np. komunikacji z platformą P1, integracją z urządzeniami medycznymi
Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie Załącznika nr 6 wraz z zaświadczeniem producenta.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy dotyczące nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnia warunków udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy dotyczące nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnia warunków udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe obejmują:
1) Ulotki, instrukcje, karty danych technicznych dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - potwierdzające spełnienie przez oferowane produkty parametrów wymaganych i określonych przez Zamawiającego. Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, opisane zgodnie ze złożoną ofertą – nazwa Wykonawcy, nr pozycji, której dotyczą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe obejmują:
1) Ulotki, instrukcje, karty danych technicznych dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - potwierdzające spełnienie przez oferowane produkty parametrów wymaganych i określonych przez Zamawiającego. Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, opisane zgodnie ze złożoną ofertą – nazwa Wykonawcy, nr pozycji, której dotyczą.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) OPZ potwierdzenie spełnienia wymagań – uzupełniony Załącznik 2 do SWZ,
2) (jeżeli dotyczy) - Oświadczenie – Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – Załącznik nr 7 do SWZ,
3) (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo zgodnie z zapisami ust. 21 i 22,
4) (jeżeli dotyczy) Wyjaśnienia uzasadniające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
5) (jeżeli dotyczy) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest, na podstawie art. 28 ustawy Pzp, do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 4.000,00 złotych (cztery tysiące złotych)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
5. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego,
nr rachunku 72 1020 1592 0000 2802 0305 6215 z dopiskiem „WADIUM - nr postępowania: DEZ/Z/341/ZP-32/2023”.
6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2 - 4 Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą,
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) którego oferta została odrzucona,
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza,
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 9, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy Pzp.
11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

Szczegółowe informacje dotyczące wadium są zawarte w Rozdziale XXIV SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy
z Wykonawców odrębnie składa – Załącznik nr 4 do SWZ oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, ·z którego wynika, które części zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy zostało zawarte w Załączniku nr 3 do SWZ.
4. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu w przypadku ustalenia przez Zamawiającego szczegółowych warunków udziału w postępowaniu, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostało opisane w Rozdziale XIII.
5. Złożenie oferty i ubieganie się o zamówienie publiczne wspólnie przez konsorcjum wykonawców jest równoznaczne z zaciągnięciem zobowiązania dotyczącego ich wspólnego mienia w rozumieniu art. 370 KC powodującym powstanie solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zobowiązania zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego okazania umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako oferta najkorzystniejsza, zostanie powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we „Wzorze umowy” stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
6. Zakres świadczeń Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym we „Wzorze umowy” – Załącznik nr 5 do SWZ.
8. Zmiany umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
9. Zamawiający ustala hierarchię dokumentów wskazując umowę jako dokument nadrzędny nad pozostałymi dokumentami.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.