eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Święciechowa › Zagospodarowanie terenu boiska w LasocicachOgłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Święciechowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050712

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ułańska

1.5.2.) Miejscowość: Święciechowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-115

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: (65) 5333510

1.5.8.) Numer faksu: (65)5299548

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminy@swieciechowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://swieciechowa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-df4ae252-5862-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00407439

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042499/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rolnyna rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-df4ae252-5862-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 2. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). 3. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 4. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia5 wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. 5. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 7. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych została zawarta w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych została zawarta w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FS.271.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach poprzez budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw wraz z ścieżką sensoryczną. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Lasocice działka nr 655.
2. Zakres robót przewidzianych do realizacji obejmuje:
1) Siłownia zewnętrzna – należy wykonać nawierzchnię bezpieczną z płyt warstwowych z granulatu gumowego SBR z barwioną wierzchnią warstwą o gr. 2,5 cm (wysokość swobodnego upadku >1m). Warstwę podbudowy pod płyty wykonać z betonu grubości 10 cm. Zastosowany typ nawierzchni powinien amortyzować upadki, zmniejszyć ryzyko stłuczeń i zapewniać komfort poruszania się. Siłownię należy wyposażyć w następujące urządzenia siłowni zewnętrznej:
- prasę nożną – 1 szt.,
- orbitrek - 1 szt.,
- prasę ręczną (motyl) - 1 szt.,
- biegacz - 1 szt.,
- koła Tai Chi - 1 szt. oraz
- tablicę informacyjną – 1 szt.
2) Plac zabaw - należy wykonać naturalny plac zabaw wśród drzew i krzewów ze ścieżką sensoryczną, która stymuluje zmysł dotyku. Ścieżkę sensoryczną należy wykonać z różnych nawierzchni tj. kora drzewna, otoczaki, szyszki drzew iglastych, patyki. Na placu zabaw należy wykonać nawierzchnię piaskową min. 30 cm (wielkość cząstek od 0,25 do 8 mm) i nawierzchnię z trawy naturalnej.
Plac zabaw należy wyposażyć w następujące urządzenia:
- huśtawka podwójna – 1 szt.,
- bujak sprężynowy – 1 szt.,
- piaskownica – 1 szt.,
- mojave – 1 szt.,
- domek – 1 szt.,
- bujak sprężynowy helikopter – 1 szt.,
- linaria – 1 szt.,
- ławka piknikowa – 3 szt.,
- ścieżka sensoryczna – 1 szt.,
- tablica z regulaminem użytkowania placu zabaw – 1 szt.
Wszystkie sprzęty placu zabaw i siłowni zewnętrznej należy zamontować na odpowiednio przygotowanym podłożu i fundamencie zapewniającym bezpieczeństwo oraz stabilną konstrukcję zgodnie z wymaganiami odpowiedniego producenta.
Kolorystyka urządzeń siłowni zewnętrznej, urządzeń zabawowych oraz pozostałych elementów wyposażenia do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania urządzeń fabrycznie nowych, wykonanych z materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty. Wykonawca ma obowiązek zachować minimalne strefy ochronne montowanych urządzeń, przestrzegać zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie montażu urządzeń w tym robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony ppoż. oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w procesie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy urządzeń na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić na swój koszt i ryzyko dostawę przewoźnikowi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w przedmiarach robót (Załącznik nr 9 do SWZ), w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót „STWIOR” (Załącznik nr 10 do SWZ) oraz dokumentacji projektowej (Załącznik nr 11 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.
2. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia tego warunku i odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia tego warunku i odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia tego warunku i odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 60 000,- zł brutto każda, obejmujące wykonanie placów zabaw lub/i siłowni zewnętrznych.
Uwagi:
Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek udziału w postępowaniu dot. doświadczenia zawodowego, musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.
Zamawiający zastrzega, iż zgodnie z wyrokiem TSUE z 4.05.2017r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt, Wykonawca samodzielnie składający ofertę w postępowaniu, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego, może polegać na doświadczeniu grupy wykonawców (Konsorcjum), której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie uczestniczył w jego realizacji.
b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi:
- minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń wraz z potwierdzeniem, że osoba
ta ma doświadczenie zawodowe minimum 2 lat pracy na stanowisku kierownika budowy. Osoba ta będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy.
Uwagi:
- Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. Z 2020 r., poz. 220).
- Staż zawodowy ustala się licząc od dnia uzyskania uprawnień do dnia otwarcia ofert.
- Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp skorzysta z dokumentów znajdujących się
w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ (Załącznik nr 2 do SWZ), danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.
2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 5) lit. a) SWZ:
a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury– wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt1) lit. a) powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentów wymienionych w ust.2 pkt 1) lit. a) powyżej.
3. Dokumenty podmiotów trzecich:
1) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 5) lit. a) niniejszej SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
Zamawiający, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, skorzysta
z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 niniejszej SWZ (Załącznik nr 2 do SWZ), danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.
2) W przypadku podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapisy ust. 7 niniejszego Rozdziału SWZ stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, które wymaga Zamawiający, dotyczących:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w Rozdziale V ust. 2 pkt 4) SWZ:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający, działając zgodnie z art. 105 i 106 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług w wymaganymi oraz cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz z wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, żąda złożenia wraz z ofertą n/w przedmiotowych środków dowodowych:
a) kart katalogowych oferowanych urządzeń i obiektów małej architektury, wymienionych w Rozdziale III ust. 2 pkt 1) i 2) SWZ (w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez Wykonawcę), zawierających rzut oraz widok urządzenia wraz z wymiarami urządzeń,
b) certyfikatu dla nawierzchni bezpiecznej amortyzującej upadki potwierdzającego spełnienie wymogów bezpieczeństwa zawartych w normie PN-EN 1177,
c) certyfikatów dla urządzeń placu zabaw potwierdzających spełnienie wymagań normy PN-EN 1176.
2. Załączone do Oferty karty techniczne wraz z certyfikatami dla urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznej muszą zawierać informację identyfikującą producenta (importera) oraz muszą przedstawiać urządzenia, które Wykonawca zamierza faktycznie dostarczyć, gdyż Zamawiający nie dopuści do wbudowania na terenie inwestycji innych urządzeń niż zaoferowane. W
przypadku certyfikatu wydanego przez instytucję zagraniczną Zamawiający wymaga aby Wykonawca/dostawca urządzeń przedstawił zarówno oryginalną wersję certyfikatu, jak
i tłumaczenie na język polski.
3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w dokumentach, o których mowa w rozdziale III ust. 5 SWZ, obowiązany jest wykazać w ofercie,
w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają w równoważnym stopniu wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
UWAGA
1) W przypadku przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych nie potwierdzających, że oferowane przez Wykonawcę materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają w równoważnym stopniu wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu
zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp odrzuci ofertę, z uwagi na fakt, iż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
2) Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Zamawiający, działając zgodnie z art. 105 i 106 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług w wymaganymi oraz cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz z wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, żąda złożenia wraz z ofertą n/w przedmiotowych środków dowodowych:
a) kart katalogowych oferowanych urządzeń i obiektów małej architektury, wymienionych w Rozdziale III ust. 2 pkt 1) i 2) SWZ (w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez Wykonawcę), zawierających rzut oraz widok urządzenia wraz z wymiarami urządzeń,
b) certyfikatu dla nawierzchni bezpiecznej amortyzującej upadki potwierdzającego spełnienie wymogów bezpieczeństwa zawartych w normie PN-EN 1177,
c) certyfikatów dla urządzeń placu zabaw potwierdzających spełnienie wymagań normy PN-EN 1176.
2. Załączone do Oferty karty techniczne wraz z certyfikatami dla urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznej muszą zawierać informację identyfikującą producenta (importera) oraz muszą przedstawiać urządzenia, które Wykonawca zamierza faktycznie dostarczyć, gdyż Zamawiający nie dopuści do wbudowania na terenie inwestycji innych urządzeń niż zaoferowane. W
przypadku certyfikatu wydanego przez instytucję zagraniczną Zamawiający wymaga aby Wykonawca/dostawca urządzeń przedstawił zarówno oryginalną wersję certyfikatu, jak
i tłumaczenie na język polski.
3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w dokumentach, o których mowa w rozdziale III ust. 5 SWZ, obowiązany jest wykazać w ofercie,
w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają w równoważnym stopniu wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
UWAGA
1) W przypadku przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych nie potwierdzających, że oferowane przez Wykonawcę materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają w równoważnym stopniu wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu
zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp odrzuci ofertę, z uwagi na fakt, iż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
2) Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty stanowiące ofertę, które należy złożyć:
1) wypełniony i podpisany Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ;
2) wypełniony i podpisany Kosztorys ofertowy sporządzony wg załączonego formularza – sporządzony na podstawie przedmiaru robót (Załącznik nr 9 do SWZ).
2. Dokumenty składane wraz z ofertą:
1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik lub pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) – Załącznik nr 3 do SWZ (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby),
4) Oświadczenie Podwykonawcy niebędącego podmiotem na którego zasoby powołuje się Wykonawca (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) – Załącznik nr 12 do SWZ.
5) Oświadczenie dot. rodzaju robót wykonywanych przez poszczególne podmioty występujące wspólnie (w przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców w sytuacji opisanej w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) – Załącznik nr 7 do SWZ,
6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby) – Załącznik nr 4 do SWZ,
7) Zamawiający, działając zgodnie z art. 105 i 106 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług w wymaganymi oraz cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz z wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, żąda złożenia wraz z ofertą n/w przedmiotowych środków dowodowych:
a) kart katalogowych oferowanych urządzeń i obiektów małej architektury, wymienionych w Rozdziale III ust. 2 pkt 1) i 2) SWZ (w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez Wykonawcę), zawierających rzut oraz widok urządzenia wraz z wymiarami urządzeń,
b) certyfikatu dla nawierzchni bezpiecznej amortyzującej upadki potwierdzającego spełnienie wymogów bezpieczeństwa zawartych w normie PN-EN 1177,
c) certyfikatów dla urządzeń placu zabaw potwierdzających spełnienie wymagań normy PN-EN 1176.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w
wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Poznański Bank Spółdzielczy Filia w Święciechowie
45 9043 1083 3834 0036 9875 0002.
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym
Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się dołączyć do oferty (czynność ta skróci czas badania ofert).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferty składane wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3) Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
4) Wszelką korespondencję Zamawiający kieruje do pełnomocnika.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6) Dokumenty wspólne takie jak: formularz ofertowy, oświadczenie dot. rodzaju robót wykonywanych przez poszczególne podmioty występujące wspólnie, składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 454 -455 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 456 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę nalezy złożyć na Platformie e-Zamówienia. 2. Zamawiający zapewnia, aby z zawartością ofert nie można było zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia. 3. Otwarcie ofert nastąpi na Platformie e-Zamówienia. 4. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.