eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krzyż Wielkopolski › Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego dla Gminy Krzyż Wielkopolski w ramach programu: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGROgłoszenie z dnia 2022-10-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego dla Gminy Krzyż Wielkopolski w ramach programu: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krzyż Wielkopolski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791081

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 14

1.5.2.) Miejscowość: Krzyż Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-761

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.krzyz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzyz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/krzyz_wielkopolski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego dla Gminy Krzyż Wielkopolski w ramach programu: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-08394d2e-12a5-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00407347

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00055293/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sprzęt i oprogramowanie teleinformatyczne

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Umowa o powierzenie grantu nr 2504/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00288699/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TG.271.13.2022.NG

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego dla Gminy Krzyż Wielkopolski w ramach programu: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, tj. laptopów.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2.1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów technicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

30213000-5 - Komputery osobiste

4.5.5.) Wartość części: 73440,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego dla Gminy Krzyż Wielkopolski w ramach programu: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, tj. Komputerów stacjonarnych z monitorem.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2.2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów technicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213300-8 - Komputer biurkowy

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

30237100-0 - Części komputerów

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

30237410-6 - Myszka komputerowa

30237460-1 - Klawiatury komputerowe

30231300-0 - Monitory ekranowe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 15820,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego dla Gminy Krzyż Wielkopolski w ramach programu: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, tj. tabletów.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2.3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów technicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213200-7 - Komputer tablet

30213000-5 - Komputery osobiste

30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.5.) Wartość części: 2415,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 89844,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 89844,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 89844,12 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: COMP S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 012499190

7.3.3) Ulica: Jutrzenki 116

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-230

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 89844,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu, w zakresie części wskazanej powyżej, została złożona jedna oferta.
Zamawiający unieważnienia postępowania, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Na sfinansowanie zamówienia, w zakresie części wskazanej powyżej, Zamawiający zamierzał przeznaczyć 17 500,00 PLN brutto.
Cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną, w zakresie części wskazanej powyżej, to 21 438,90 PLN brutto.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2878,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2878,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2878,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: COMP S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 012499190

7.3.3) Ulica: Jutrzenki 116

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-230

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2878,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.