eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gryfino › Sukcesywne dostawy kruszyw wraz z transportem i rozładunkiemOgłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy kruszyw wraz z transportem i rozładunkiem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811195875

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szczecińska 5

1.5.2.) Miejscowość: Gryfino

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 91 416 30 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pukgryfino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pukgryfino.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Usługi wodociągowe, kanalizacyjne, remontowe i budowlane, komunalne, pogrzebowe oraz laboratorium

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy kruszyw wraz z transportem i rozładunkiem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a0ddc23-585d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00407327

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pukgryfino.logintrade.net/zapytania,wszystkie,propozycje.html?rodzaj=ustawowe

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pukgryfino.logintrade.net/zapytania,wszystkie,propozycje.html?rodzaj=ustawowe

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Korespondencja przekazywana Zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, e-mailem lub faksem) nie będzie brana pod uwagę, z zastrzeżeniem pkt 2.Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie ani logowania do Platformy.Złożenie oferty poprzez Platformę nie wymaga rejestracji.Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zamawiającego:https://pukgryfino.logintrade.net/rejestracja/ustawowe/htmlDo połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Zamawiającego ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Zamawiającego:
 dopuszczalne przeglądarki internetowe: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera.
 pozostałe wymagania techniczne: dostęp do sieci internet, obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax, włączona obsługa JavaScript, zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s, zainstalowany Acrobat Reader, zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
 w przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe: dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11, dla Windows 8: Internet Explorer 11, dla Windows 10: Internet Explorer 11.
 wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy: Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Unizeto Technologies SA., Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
Zamawiający dopuszcza formaty danych określone w katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino, telefon: 91 416 30 51, e-mail: sekretariat@pukgryfino.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, telefon: 91 402 39 45, e-mail: iod@pukgryfino.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz e RODO w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem niezbędnym. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania w związku z realizacją celu wskazanego w pkt 3, a ich nie podanie uniemożliwi realizację tego celu. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 pracownicy merytoryczni;
 osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 podmioty obsługujące systemy informatyczne i teleinformatyczne;
 podmioty świadczące obsługę prawną;
 podmioty prowadzące działalność płatniczą, np. banki;
 podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
 inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane i przechowywane zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem, że wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
1. Nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 11.TP.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Piasek płukany o granulacji 0-2 mm

4.2.6.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:
1) Cena (C) – 60%
2) Czas realizacji dostawy (D) – 40%

Ocena punktowa w ramach kryterium „cena” zgodnie ze wzorem:
najniższa zaoferowana cena
---------------------------------------------- x 60 pkt
cena zaoferowana w badanej ofercie

Ocena punktowa w ramach kryterium „czas realizacji dostawy” zgodnie ze wzorem:

a) jeśli Wykonawca zaproponuje dostarczenie przedmiotu zamówienia w ciągu maksymalnie 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia otrzymuje - 0 pkt;
b) jeśli Wykonawca zaproponuje dostarczenie przedmiotu zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia otrzymuje – 10 pkt;
c) jeśli Wykonawca zaproponuje dostarczenie przedmiotu zamówienia w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia otrzymuje – 20 pkt;
d) jeśli Wykonawca zaproponuje dostarczenie przedmiotu zamówienia w ciągu 1 dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia otrzymuje – 40 pkt.
W przypadku, gdy w formularzu ofertowym Wykonawca nie zaznaczy żadnego ze wskazanych kryteriów „czas realizacji dostawy” Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaproponował dostarczenie przedmiotu zamówienia w ciągu 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia i przyzna w tym kryterium 0 punktów.
W przypadku, gdy w formularzu ofertowym Wykonawca wskaże więcej niż jedno ze wskazanych kryteriów „czas realizacji dostawy” Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaproponował krótszy termin dostarczenia przedmiotu zamówienia od dnia złożenia zamówienia.
Ocena ofert zostanie dokonana według następującego wzoru:
N = C + D

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uważana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ofert. Najwyższą liczbą punktów przyznanych ofercie według powyższych kryteriów jest 100. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Piasek zasypowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:
1) Cena (C) – 60%
2) Czas realizacji dostawy (D) – 40%

Ocena punktowa w ramach kryterium „cena” zgodnie ze wzorem:
najniższa zaoferowana cena
---------------------------------------------- x 60 pkt
cena zaoferowana w badanej ofercie

Ocena punktowa w ramach kryterium „czas realizacji dostawy” zgodnie ze wzorem:

a) jeśli Wykonawca zaproponuje dostarczenie przedmiotu zamówienia w ciągu maksymalnie 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia otrzymuje - 0 pkt;
b) jeśli Wykonawca zaproponuje dostarczenie przedmiotu zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia otrzymuje – 10 pkt;
c) jeśli Wykonawca zaproponuje dostarczenie przedmiotu zamówienia w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia otrzymuje – 20 pkt;
d) jeśli Wykonawca zaproponuje dostarczenie przedmiotu zamówienia w ciągu 1 dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia otrzymuje – 40 pkt.
W przypadku, gdy w formularzu ofertowym Wykonawca nie zaznaczy żadnego ze wskazanych kryteriów „czas realizacji dostawy” Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaproponował dostarczenie przedmiotu zamówienia w ciągu 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia i przyzna w tym kryterium 0 punktów.
W przypadku, gdy w formularzu ofertowym Wykonawca wskaże więcej niż jedno ze wskazanych kryteriów „czas realizacji dostawy” Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaproponował krótszy termin dostarczenia przedmiotu zamówienia od dnia złożenia zamówienia.
Ocena ofert zostanie dokonana według następującego wzoru:
N = C + D

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uważana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ofert. Najwyższą liczbą punktów przyznanych ofercie według powyższych kryteriów jest 100. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kruszywo łamane skalne bazaltowe o granulacji 0-31,5 mm (kliniec)

4.2.6.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:
1) Cena (C) – 60%
2) Czas realizacji dostawy (D) – 40%

Ocena punktowa w ramach kryterium „cena” zgodnie ze wzorem:
najniższa zaoferowana cena
---------------------------------------------- x 60 pkt
cena zaoferowana w badanej ofercie

Ocena punktowa w ramach kryterium „czas realizacji dostawy” zgodnie ze wzorem:

a) jeśli Wykonawca zaproponuje dostarczenie przedmiotu zamówienia w ciągu maksymalnie 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia otrzymuje - 0 pkt;
b) jeśli Wykonawca zaproponuje dostarczenie przedmiotu zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia otrzymuje – 10 pkt;
c) jeśli Wykonawca zaproponuje dostarczenie przedmiotu zamówienia w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia otrzymuje – 20 pkt;
d) jeśli Wykonawca zaproponuje dostarczenie przedmiotu zamówienia w ciągu 1 dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia otrzymuje – 40 pkt.
W przypadku, gdy w formularzu ofertowym Wykonawca nie zaznaczy żadnego ze wskazanych kryteriów „czas realizacji dostawy” Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaproponował dostarczenie przedmiotu zamówienia w ciągu 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia i przyzna w tym kryterium 0 punktów.
W przypadku, gdy w formularzu ofertowym Wykonawca wskaże więcej niż jedno ze wskazanych kryteriów „czas realizacji dostawy” Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaproponował krótszy termin dostarczenia przedmiotu zamówienia od dnia złożenia zamówienia.
Ocena ofert zostanie dokonana według następującego wzoru:
N = C + D

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uważana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ofert. Najwyższą liczbą punktów przyznanych ofercie według powyższych kryteriów jest 100. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania aktualne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia o aktualności informacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). W przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/a podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, oferta oraz dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkie osoby. Jeżeli upoważnienie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czyli opatrzone podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Wykonawca nie może wystąpić w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca jest świadomy, że na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach wynikających wprost z przepisów ustawy PZP oraz wskazanych poniżej, w następującym zakresie:
W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy dopuszcza się zmianę (wzrost/spadek) wynagrodzenia, w tym z obowiązkiem zmiany wynagrodzenia podwykonawcy, wg następujących zasad:
a) podstawą do wnioskowania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na zmianę (wzrost/spadek) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia będzie zmiana wzrost/spadek o co najmniej 8% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za kwartał poprzedzający kwartał, w którym wystąpi podstawa wnioskowania, względem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za kwartał poprzedzający dzień złożenia oferty przez Wykonawcę.
b) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy dokonana zostanie z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o którym mowa w pkt a),
c) Zamawiający przewiduje jednorazowa zmianę wysokości wynagrodzenie w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia i wskazana zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesiącach realizacji Umowy,
d) zmiana wynagrodzenia będzie możliwa, po wykazaniu przez Strony Umowy bezpośredniego wpływu wzrostu/spadku cen materiałów i kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, na koszt wykonania przedmiotu Umowy. Wykazanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony Umowy zobowiązane są przedkładać drugiej stronie Umowy nie później niż 30 dni przed zmianą wynagrodzenia,
e) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w okresie trwania Umowy nie może przekroczyć 10 % pierwotnej wartości wynagrodzenia,
f) zmiana wynagrodzenia dotyczy zarówno wzrostu odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenia, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
g) zmiana wynagrodzenia nastąpi od daty złożenia pisemnego wniosku przez Stronę Umowy, zawierającego uzasadnienie proponowanych zmian i dotyczy części zamówienia pozostałej do wykonania,
Zmiany w umowie będą dokonywane po uzgodnieniu ich zakresu i warunków przez Strony w drodze pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. W przypadku, gdyby ww. wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie zasad określonych w ust 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł Umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zamawiającego pod adresem: https://pukgryfino.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji z maksymalnie 3 Wykonawcami, których oferty nie będą podlegały odrzuceniu oraz którzy otrzymają najwyższą ilość punktów w rankingu oceny ofert.
Kryteria oceny ofert:
ocena - 60%
-czas realizacji dostawy - 40%

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.