eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kaliska › Dostawa pelletu drzewnego do kotłowni Urzędu Gminy KaliskaOgłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa pelletu drzewnego do kotłowni Urzędu Gminy Kaliska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kaliska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675698

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowowiejska 2

1.5.2.) Miejscowość: Kaliska

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-260

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 585889201

1.5.8.) Numer faksu: 585889206

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kaliska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kaliska.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pelletu drzewnego do kotłowni Urzędu Gminy Kaliska

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e890856-5852-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406751

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019675/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa pelletu drzewnego do kotłowni Urzędu Gminy Kaliska

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kaliska

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://www.platformazakupowa.pl/pn/kaliskaW celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania
preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/kaliska (po wyszukaniu odpowiedniego postępowania) poprzez
kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Z uwagi na ograniczenie ilości znaków w niniejszym
ogłoszeniu Szczegółowe warunki opisane zostały w SWZ !!Zamawiający będzie kontaktował się z
Wykonawcami za pomocą : https://www.platformazakupowa.pl/pn/kaliska

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawcom informacje za
pośrednictwemhttps://platformazakupowa.pl/pn/kaliska. Informacje dotyczące odpowiedzi na
pytania,zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi
przepisami
adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/kaliska do konkretnego Wykonawcy.Wykonawca jako podmiot
profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl/pn/kaliska
przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.Oferta, wniosek oraz przedmiotowe
środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane
elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W
procesie
składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis
zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na
dokumencie, który następnie przesyła do systemu.W przypadku wykorzystania formatu podpisu
XAdES
zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z
danymi oraz plików XAdES.Zgodnie z art. 18 ust. 3 PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje
się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę
przedsiębiorstwa.Wykonawca, za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/kaliska może przed
upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub
wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną
ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie
odrzuceniu.Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby
zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.Zamawiający rekomenduje
wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
rozszerzeń:.zip,.7Z.Wśród rozszerzeń powszechnych, a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI
występują: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za
złożone nieskutecznie.Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych
profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików
podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi
maksymalnie 5MB.
Z uwagi na ograniczenie ilości znaków w niniejszym ogłoszeniu Szczegółowe warunki opisane zostały w SWZ !

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani / Pana danych osobowych
jest Gmina Kaliska reprezentowana przez Wójta Gminy Kaliska z siedzibą w Kaliskach, ul.
Nowowiejska
2, 83-260 Kaliska;2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się pod
adresem e – mail: iod@kaliska.pl, 3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust. 1 ustawy PZP),4)
odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP,5) Pani / Pana dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,6) obowiązek podania przez Panią / Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani / Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego,7) w odniesieniu do Pani / Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,8) posiada Pani / Pan:a) na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie
z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani
/ Pan zobowiązania do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia),b)
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani / Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania
od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej
lub państwa członkowskiego),d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących
narusza przepisy RODO,9) nie przysługuje Pani / Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub e RODO
prawo do usunięcia danych osobowych,b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,c) na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C
RODO,10) przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa pelletu drzewnego do
kotłowni Urzędu Gminy Kaliska.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pelletu drzewnego o następujących
parametrach:
a) wartość opałowa w stanie roboczym nie niższa niż 18 000 kJ/kg,
b) wilgotność całkowita nie większa niż 10 %,
c) zawartość popiołu w stanie roboczym nie większa niż 1,0 %,
d) zawartość siarki w stanie roboczym nie większa niż 0,5 %,
e) długość od 10 mm do 50 mm,
f) średnica pelletu od 6 mm do 8 mm.
3. Dostawy pelletu odbywać się będą:
dla kotłowni Urzędu Gminy Kaliska – sukcesywnie przez okres 9 miesięcy od
dnia podpisania umowy. Przewidywana ilość pelletu w ww. okresie wynosi
150,0 ton;
4. Ilość zamawianego pelletu może ulec zmianie o +/- 30 %, w zależności od
faktycznych potrzeb wynikających z warunków atmosferycznych.
5. Wykonawca będzie dostarczał pellet sukcesywnie, zgodnie ze składanym przez
Zamawiającego zapotrzebowaniem. Zamawiający będzie składał zamówienia pisemnie
lub telefonicznie (potwierdzone e-mailem).
6. Dostawy (transport – cysterna lub przyczepa samowyładowcza o szerokości zsypu
do 1,2 m) odbywać się będą do: kotłowni Urzędu Gminy Kaliska przy ul. Nowowiejskiej
5 w miejscowości Kaliska.
7. Wielkość jednorazowej dostawy wynosić będzie około 25 ton pelletu.
8. Dostarczany pellet musi posiadać certyfikat (w języku polskim), zgodny z normą
jakościową DIN Plus lub ENplus A1. Do każdej dostawy Wykonawca jest zobowiązany
dołączyć dokument potwierdzający parametry jakościowe dostarczonego pelletu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego pelletu i za ewentualne
szkody Zamawiającego wynikłe z tego tytułu. W przypadku zastrzeżeń zgłoszonych
przez Zamawiającego w zakresie wymaganych parametrów, Wykonawca musi
wykazać, że pellet posiada właśnie takie parametry. W przypadku gdy pellet okaże się
niewłaściwej jakości, Wykonawca na swój koszt opróżni magazyn z pelletu nieodpowiadającego wymaganiom i dostarczy nowy pellet o parametrach zgodnych z
wymaganiami Zamawiającego.
9. Dostawa będzie realizowana na koszt Wykonawcy, a rozładunek odbywać się
będzie w godzinach od 7:00 do 15:00.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Możliwa Ponowna realizacja zamówienia, około 100 ton

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %
2) Termin płatności faktury (T) – waga kryterium 40 %
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = --------------------------------------------------- x 60% x 100 pkt
cena oferty ocenianej brutto
*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu
ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu
zamówienia.
2) Termin płatności faktury (T) – waga 40 %
Termin płatności badanej oferty*
T = ----------------------------------------------------------- x 100 x 40 %
Oferta z najdłuższym terminem płatności
*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Oferta zostanie oceniona w zakresie tego kryterium w skali punktowej
do 40 pkt, na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę
w Formularzu Ofertowym, w którym jest zobowiązany wskazać termin płatności faktury. W przypadku braku wskazania ww. terminu
w formularzu ofertowym, Zamawiający uzna, że Wykonawca określił termin płatności faktury na maksymalny termin 30 dni.
b) Wskazany termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni i nie dłuższy
niż 30 dni.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym
zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury (T)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone
przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa
szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa szczegółowego
warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa szczegółowego
warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) zdolność zawodowa – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym
zakresie;
b) doświadczenie Wykonawcy – Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeśli Wykonawca wykaże, że zrealizował (zakończył) w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jednej dostawy pelletu
drzewnego o wartości minimum 80.000,00 zł wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy
te dostawy zostały wykonane należycie (referencje).
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca
nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych
interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywne
wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni
Wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w rozdziale VII
ust. 2 SWZ - zgodnie z treścią Formularza ofertowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa wyżej stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych – tj. aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 275 z późn. zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie ofert,
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z
usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane należycie – Załącznik nr 5 do SWZ.

Pełen opis znajduje się w SWZ !!!

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa wyżej stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych – tj. aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 275 z późn. zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie ofert,
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z
usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane należycie – Załącznik nr 5 do SWZ.

Pełen opis znajduje się w SWZ !!!

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym
Załącznik nr 7 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 PZP oraz wskazanym
we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania
formy pisemne.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kaliska

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.