eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Osieczna › Wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy OsiecznaOgłoszenie z dnia 2024-07-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy Osieczna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Osieczna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675735

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac 1000-lecia 1

1.5.2.) Miejscowość: Osieczna

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-242

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: +48585881468

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@gminaosieczna.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugosieczna.bip.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gmina-osieczna.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy Osieczna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4f95805-166c-11ef-9381-e6cc5d6d04e5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00406678

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00051877/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy Osieczna

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00330068

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.2.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 247549,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy Osieczna.
2. Charakterystyka zadania:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy Osieczna.
Celem przedmiotu zamówienia jest przygotowanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy poprzez:
 stworzenie infrastruktury technicznej instalacji nowych urządzeń pomiarowych – wodomierzy, pozwalających ze zwiększoną dokładnością rejestrować objętość zużytej wody, wraz z nakładkami radiowymi zapewniającymi wiarygodny zdalny odczyt wody, wskazanych parametrów pracy (m.in. alarmy, rejestry);
 uruchomienie systemu zdalnego odczytu, który obejmie wszystkie aspekty zdalnego odczytu wodomierzy począwszy od konfiguracji urządzeń zdalnego odczytu (nakładki radiowe, aplikacje mobilne i urządzenia mobilne) oraz doradztwo techniczne w okresie gwarancji.

W ramach realizacji niniejszego zamówienia zostaną wymienione dotychczasowe urządzenia rejestrujące przepływy wody – wodomierze na urządzeniach nowej generacji współpracujące z nakładkami radiowymi, oraz zostanie wdrożony system zdalnego odczytu.
Projekt zakłada wymianę wodomierzy na nowe wodomierze z nakładkami radiowymi. Realizacja zamówienia nastąpi zgodnie z ustalonym przez strony harmonogramem. Sporządzenie propozycji harmonogramu należy do obowiązków Wykonawcy.
Wykaz wodomierzy:


Lp. Typ wodomierza Wymiary /
Zakres pomiarowy Ilość (szt.) Uwagi
1. jednostrumieniowy suchobieżny
z zamontowanym i skonfigurowanym modułem hermetycznym IP68
(gwint króćca ¾”) średnica DN20 L130
H160/V100 500
2. jednostrumieniowy suchobieżny
z zamontowanym i skonfigurowanym
modułem hermetycznym IP68
(gwint króćca ¾”) średnica DN20 L130
H160/V100 57 +antena pasywna do każdego wodomierza
3. jednostrumieniowy suchobieżny
z zamontowanym i skonfigurowanym
modułem hermetycznym IP68
(gwint króćca ¾”) średnica DN20 L130
H160/V100 15 REZERWA
4. wodomierz przemysłowy
z zamontowanym i skonfigurowanym
modułem hermetycznym IP68 średnica DN50 L200 2
5. wodomierz przemysłowy
z zamontowanym i skonfigurowanym
modułem hermetycznym IP68 średnica DN63 L200 3
6. wodomierz przemysłowy
z zamontowanym i skonfigurowanym
modułem hermetycznym IP68 średnica DN80 L225 2
7. wodomierz przemysłowy
z zamontowanym i skonfigurowanym
modułem hermetycznym IP68 średnica DN100 L250 2

Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

Inwestycja jest realizowana przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38421100-3 - Wodomierze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32230000-4 - Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

51210000-7 - Usługi instalowania urządzeń pomiarowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 300901,05 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 300901,05 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 300901,05 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Natalia Konstańczak ZDALNYODCZYT.PL

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9231645500

7.3.3) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 6A/6

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-544

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 300901,05 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin realizacji przedmiotu umowy do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.