eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Masłowice › Termomodernizacja budynku OSP BartodziejeOgłoszenie z dnia 2022-10-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku OSP Bartodzieje

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MASŁOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648103

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Masłowice 4

1.5.2.) Miejscowość: Masłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-515

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@maslowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.maslowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.bip.maslowice.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku OSP Bartodzieje

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94eb4881-3b3b-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00406650

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022024/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Termomodernizacja budynku OSP Bartodzieje

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362711/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: UG.IOŚ.271.20.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku OSP Bartodzieje
4.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a) Branża budowlana:
 Roboty demontażowe i zabezpieczeniowe
 docieplenie ścian fundamentowych styropianem o grubości 10 cm o współczynniku przenikania ciepła λ=0,032W/(m*K) oraz wykonanie 12 szt. wywietrzników dachowych ze stali nierdzewnej o średnicy 150 mm,
 docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o współczynniku przenikania ciepła λ=0,036W/(m*K) o grubości 15cm;
 docieplenie stropu ostatniej kondygnacji płytami z wełny mineralnej o grubości 20 cm o współczynniku przenikania ciepła λ=0,036W/(m*K),
 wykonanie i wymiana podokiennników wewnętrznych i zewnętrznych;
 wykonanie opaski i chodnika wokół budynku z kostki betonowej;
 wymiana drzwi zewnętrznych i okien
 wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem nowej podbitki z blachy trapezowej.
 wykonanie schodów betonowych wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych.
 wykonanie sufitu podwieszanego oraz wyjścia na strych i wywietrzników
 parapety zewnętrzne z blachy powlekanej
 zagospodarowanie terenu
 konstrukcja wsporcza pod klimatyzatory
 malowanie elementów stalowych
b) Branża elektryczna:
 Demontaż
 Układ zasilania
 montaż rozdzielnicy
 montaż opraw oświetleniowych i gniazd
 oświetlenie
 instalacje logiczne
 instalacja odgromowa
 pomiary elektryczne

4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:
1) PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OSP BARTODZIEJE
2) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – branża budowlana i elektryczna,
3) Przedmiar robót,
Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 4.3 ppkt 1) oraz STWIORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 4.3, ppkt 1) oraz STWIORB.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45321000-3 - Izolacja cieplna

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) poinformował, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 485 000,00 zł brutto (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 gr),
W dniu 11 października 2022 roku działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. PZP, Zamawiający przekazał następujące informacje o:
Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, cenach lub kosztach zawartych w ofertach:
Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty brutto (PLN) Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały
i urządzenia
Piotr Machalewski i Witold Świtkowski
Budowlano Usługowe „WIKTOR” Sp. j.
ul. Kolejowa 8 , 97-500 Radomsko
NIP 7720101827
REGON 590508490 1 008 600,00 zł
60 miesięcy
BAUTERM Jędrzejewski, Bugajczyk, Nowaczek Spółka Cywilna
Rudnik Wielki
ul. Sosnowa 21, 42-260 Kamienica Polska
NIP 5732853584
REGON 360883213 840 662,98 60 miesięcy
BERATEN Paweł Suliga
Komorniki 6,
29-120 Kluczewsko
NIP 6090024070
REGON 260286242 688 800,00 60 miesięcy

W związku z powyższym cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Reasumując, występują wszystkie przesłanki uzasadniające unieważnienie przedmiotowego postępowania w oparciu o przepisy art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.