eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipiany › Rozbudowa wraz z przebudową części budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości JedliceOgłoszenie z dnia 2022-10-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa wraz z przebudową części budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedlice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LIPIANY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685272

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Lipiany

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-240

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@lipiany.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipiany.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lipiany

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa wraz z przebudową części budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedlice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aef80aa6-4091-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00406548

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024144/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozbudowa wraz z przebudową części budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedlice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372058/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BUD-Z.271.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa wraz z przebudową części budynku świetlicy wiejskiej
w miejscowości Jedlice zgodnie z załączoną dokumentacją – projekt oraz specyfikacje techniczne.

Obiekt położony jest w Jedlicach 15, 74-240 Jedlice, na działce nr ewid. 287 w obrębie Jedlice.
Zestawienie powierzchni budynku
- powierzchnia zabudowy – 314,47 m2 ,
- powierzchnia użytkowa – 218,71 m2 ,
- kubatura – 906,99 m3 ,
- wysokość max. – 6,56 m – budynek niski
- liczba kondygnacji – jedna kondygnacja nadziemna, częściowo podpiwniczona

Wyposażenie budynku w instalacje
- instalacja wodna: z sieci miejskiej
- instalacja kanalizacyjna: własna
- instalacja c.o. i c.w.: własna
- instalacja elektryczna: z sieci miejskiej

Zakres robót obejmuje wykonanie:
1. Zamurowanie otworów w ścianach
2. Wykucie otworów w ścianach
3. Wymiana okien na luksfery szklane
4. Demontaż ścianek działowych oraz konstrukcji sceny
5. Budowa nowego wiatrołapu
6. Wykonanie ścian działowych i ścianek HPL
7. Podniesienie nadproży
8. Osuszenie ściany zachodniej budynku
9. Wykonanie remontu więźby dachowej
10. Wykonanie posadzek
11. Wykonanie podestu pod scenę
12. Przygotowanie i wyrównanie ścian oraz malowanie
13. Stolarka drzwiowa
14. Wykonanie sufitów podwieszanych w toaletach
15. Izolacja termiczna i wykończenie ściany zewnętrznej
16. Montaż wentylatorów dachowych
17. Wykonanie powierzchni utwardzonej
18. Wykonanie instalacji wodociągowej
19. Wykonanie instalacji wod-kan wewnątrz
20. Wykonanie centralnego ogrzewania
21. Wykonanie nagrzewnic / pompa ciepła
22. Prace przygotowawcze i demontaż w zakresie branży elektrycznej
23. Montaż WLZ i rozdzielnicy
24. Montaż oświetlenia podstawowego
25. Montaż oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego
26. Montaż gniazd wtyczkowych
27. Instalacja teletechniki
28. Instalacja monitoringu
29. Instalacja SSWiN
30. Montaż instalacji wyrównawczej i bezpieczeństwa
31. Wykonanie wentylacji mechanicznej

Szczegółowy zakres robót do wykonania określa dokumentacja projektowa, specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót załączono jako dokumenty pomocnicze, stanowiące załączniki do SWZ (poglądowe). Wykonawca powinien traktować przedmiary robót przygotowany przez Zamawiającego, jako dokumenty informacyjne, z którego może korzystać, ale nie ma takiego obowiązku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45410000-4 - Tynkowanie

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 949099

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1100851,27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.