eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żerków › Dowozy i odwozy uczniów na terenie gminy Żerków w roku szkolnym 2024/2025Ogłoszenie z dnia 2024-07-10

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowozy i odwozy uczniów na terenie gminy Żerków w roku szkolnym 2024/2025

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001140275

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Adama Mickiewicza 6

1.5.2.) Miejscowość: Żerków

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-210

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627402021

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gzeas@zerkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zerkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowozy i odwozy uczniów na terenie gminy Żerków w roku szkolnym 2024/2025

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c07a3cb1-3410-460e-804a-c836ba4c946f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00406371

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00063397/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowozy i odwozy uczniów na terenie gminy Żerków w roku szkolnym 2024/20245

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c07a3cb1-3410-460e-804a-c836ba4c946f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e- Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: http://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e- Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania Z Platformy e- Zamówienia określa Regulamin Platformy e- Zamówienia dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt 25 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z pkt 25 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GZEAS.ZP.271.01.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dowozy i odwozy uczniów w roku szkolnym 2024/2025 do następujących szkół:
- Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Chrzanie
- Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dobieszczyźnie
- Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim
- Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żerkowie
Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych:
Szkoła Podstawowa w Chrzanie
- poniedziałek, środa, piątek 8:30 – 14:55
- wtorek, czwartek 8:20 – 15:40
Oddział w Stęgoszy:
- poniedziałek, wtorek, czwartek 8:20 – 13:55
- środa, piątek 8:20 – 12:55
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Dobieszczyźnie 8:30 – 15:45
Szkoła Podstawowa w Komorzu Przybysławskim 7:45 – 15:00
Szkoła Podstawowa w Żerkowie 7:55 – 15:20
Godziny odwozów mogą ulec zmianom ze względu na organizację od 2 września we wszystkich szkołach zajęć wspomagających dla uczniów. Godziny zakończenia zajęć mogą się przesunąć na późniejsze godziny.
Podane godziny zakończenia zajęć to godziny, w których kończy się ostatnia lekcja w szkole, przy czym zajęcia w zależności od klasy kończą się również wcześniej.
Dowozy będą odbywały się jednocześnie:
- 1 autobusem z minimum 55 miejscami siedzącymi
- 1 autobusem z minimum 52 miejscami siedzącymi
- 2 autobusami z minimum 50 miejscami siedzącymi
na proponowanych niżej trasach, które ostatecznie zostaną ustalone w miesiącu wrześniu 2024 r.
Trasa nr I:
Żerków - Lisew - Ludwinów - Kamień - Ludwinów - Ludwinów - Żółków Osada - Żerków - Brzóstków - Raszewy - Żerków - Glinki - Miniszew - Prusinów - Dobieszczyzna - Żerków
Trasa nr II:
Żerków – Gęczew - Szczonów – Pogorzelica- Paruchów - Komorze - Chwałów - Komorze - Raszewy -Żerków - Bieździadów – Żerków
Trasa nr III:
Żerków - Żerniki - Kretków - Podlesie - Żółków II - Żerków - Chrzan - Stęgosz - Chrzan - Żerków
Trasa nr IV:
Żerków - Lgów – Śmiełów- Żerków - Lubinia Mała - Sierszew - Sucha - Dobieszczyzna -
Żerków
Łączna szacunkowa ilość kilometrów na podanych trasach w okresie objętym przedmiotem zamówienia wynosi około 100 500 km.
Podane ilości kilometrów są ilościami szacunkowymi. Szczegółowy harmonogram dowozów i odwozów zostanie uzgodniony z dyrektorami szkół po dokładnym opracowaniu planów lekcji uwzględniających zajęcia dodatkowe w szkołach.
Za jednostkę rozliczeniową przyjmuje się cenę za 1 kilometr trasy zaczynającej i kończącej się
w Żerkowie na ulicy Cmentarnej.
Wykonawca zapewnia we własnym zakresie dostarczenie środka transportu do początku trasy
i transport po zakończeniu trasy przy założeniu, że punktem początkowym i końcowym trasy jest ul. Cmentarna w Żerkowie. Koszty dostarczenia środków transportu do początku trasy i transport po zakończeniu trasy nie będą opłacane. W stawce przewozów Wykonawca uwzględni wszelkie koszty przewozów wraz z zapewnieniem opiekuna. Opiekun musi uczestniczyć w każdym przewozie uczniów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych usług w zależności od posiadanych środków finansowych. Dopuszcza się również modyfikację tras w dniach takich jak np. rekolekcje, święta, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego itp. Wyżej wymienione zmiany w harmonogramie uzgadniane będą z dyrektorami szkół.
Środki transportu niezbędne do realizacji zamówienia muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 2022 ze zm.).
Pojazdy muszą posiadać aktualne badania techniczne. Dokumenty rejestracyjne pojazdu muszą potwierdzać zadeklarowaną przez Wykonawcę ilość miejsc siedzących.
Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. Opiekunowie muszą posiadać uprawnienia do opieki nad dziećmi (kurs pedagogiczny).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość załączenia z danego dnia wykresówki lub wglądu do kart drogowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-09-02 do 2025-06-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: Cena- 60%, Czas podstawienia pojazdu zastępczego- 40%. W ramach kryterium Cena punkty będą przyznane według wzoru:
(Cmin/Cof) * 60
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
W ramach kryterium Czas podstawienia pojazdu zastępczego – 40%, gdzie 1% =1 pkt punkty będą przyznane według następujących zasad:
40 punktów- do 10 minut od momentu zgłoszenia
20 punktów- od 11 do 20 minut od momentu zgłoszenia
Wykonawca w kryterium czas podstawienia pojazdu zastępczego może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ustawy Pzp dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa takiego warunku udziału w postępowaniu.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę licencji na wykonywanie krajowego transportu osób.
3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie określa takiego warunku udziału w postępowaniu.
4) Zdolności technicznej i zawodowej.
Zamawiający wymaga:
a) posiadania przez Wykonawcę doświadczenia tj.
- wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 usługi polegającej na przewozie osób o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto.
b) dysponowania przez Wykonawcę:
- 1 autobusem z minimum 55 miejscami siedzącymi
- 1 autobusem z minimum 52 miejscami siedzącymi
- 2 autobusami z minimum 50 miejscami siedzącymi
c) dysponowania przez Wykonawcę:
- 4 kierowcami posiadającymi odpowiednie uprawnienia
- 4 opiekunami posiadającymi odpowiednie uprawnienia tj. kurs pedagogiczny

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj.:
1) zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
3) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SWZ.
4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami- według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
1) odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw
2) Zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca (jeżeli dotyczy) według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w pkt 7.1 ppkt 1), składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.9. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w sytuacjach określonych w § 8 wzoru umowy, stanowiącego załącznik Nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-18 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-08-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.