eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Maków › Modernizacja energetyczna i poprawa dostępności wraz z niezbędnym wyposażeniem dla budynków mienia Gminy Maków Podhalański wraz z nadzorem inwestorskimOgłoszenie z dnia 2024-07-10

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja energetyczna i poprawa dostępności wraz z niezbędnym wyposażeniem dla budynków mienia Gminy Maków Podhalański wraz z nadzorem inwestorskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Maków Podhalański

1.3.) Oddział zamawiającego: JST

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181959

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna

1.5.2.) Miejscowość: Maków

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-220

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 338749700

1.5.8.) Numer faksu: 338749751

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@makow-podhalanski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.makow-podhalanski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja energetyczna i poprawa dostępności wraz z niezbędnym wyposażeniem dla budynków mienia Gminy Maków Podhalański wraz z nadzorem inwestorskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-edc5624f-d075-4791-97f1-35a06d6c0486

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00406362

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00049922/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Modernizacja energetyczna i poprawa dostępności wraz z niezbędnym wyposażeniem dla budynków mienia Gminy Maków Podhalański wraz z nadzorem inwestorskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://makow-podhalanski.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://makow-podhalanski.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://makow-podhalanski.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z Wykonawcami: przetargi@makowpodhalanski.pl
Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://makowpodhalanski.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów
elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.: podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe); komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta; wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge; Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa
dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx,pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://makow-podhalanski.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego 34-220 Maków Podhalański ul. Szpitalna 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym
można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@makow-podhalanski.pl lub pisemnie na adres Administratora. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego PiR.271.1.19.2024, prowadzonym w trybie: podstawowym z możliwością negocjacji. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PiR.271.1.19.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 6304396,74 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 9

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja energetyczna i poprawa dostępności wraz z niezbędnym wyposażeniem dla budynków mienia Gminy Maków Podhalański wraz z nadzorem inwestorskim z podziałem na następujące części:
a) Część Nr 1 – Modernizacja energetyczna i poprawa dostępności budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia wraz z wyposażeniem w Makowie Podhalańskim.
Zakres robót obejmuje:
• Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
• Wymianę pokrycia dachu wraz z termomodernizacją
• Izolację termiczna ścian
• Montaż windy dla niepełnosprawnych
• Montaż paneli fotowoltaicznych

ZADANIE REALIZOWANE JEST PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH nr Edycja8/2023/5326/PolskiLad

4.2.5.) Wartość części: 2727331,12 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45313100-5 - Instalowanie wind

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 12. Zamawiający przewiduje udzielania Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości do 30% w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych. Zamówienie polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób dokonywania oceny ofert przez Zamawiającego został szczegółowo opisany w Rozdziale XX SWZ. CENA, WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja energetyczna i poprawa dostępności wraz z niezbędnym wyposażeniem dla budynków mienia Gminy Maków Podhalański wraz z nadzorem inwestorskim z podziałem na następujące części:
b) Część Nr 2 – Modernizacja energetyczna i poprawa dostępności budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia wraz z wyposażeniem w Juszczynie.
Zakres robót obejmuje:
• Ocieplenie stropu
• Wymianę pokrycia dachowego
• Wykonanie instalacji c.o. wraz z kotłownią
• Wykonanie zbiornika na nieczystości ciekłe
• Montaż windy dla niepełnosprawnych
• Przebudowę pomieszczeń
• Roboty ziemne dotyczące zagospodarowania terenu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót, specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacjach technicznych oraz rysunkach załączonych do SWZ stanowiących integralną część dokumentacji prowadzonego postępowania.

ZADANIE REALIZOWANE JEST PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH nr Edycja8/2023/5326/PolskiLad

4.2.5.) Wartość części: 1301109,15 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45313100-5 - Instalowanie wind

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielania Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych w
wysokości do 30% w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych. Zamówienie polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego
przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób dokonywania oceny ofert przez Zamawiającego został szczegółowo opisany w Rozdziale XX SWZ. CENA, WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja energetyczna i poprawa dostępności wraz z niezbędnym wyposażeniem dla budynków mienia Gminy Maków Podhalański wraz z nadzorem inwestorskim z podziałem na następujące części:

Część Nr 3 – Modernizacja energetyczna budynku socjalnego w Juszczynie.
Zakres robót obejmuje:
• Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
• Wymianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem poddasza
• Izolację ścian zewnętrznych
• Likwidację trzonów kuchennych z wymianą na kuchenki elektryczne
• Wykonanie instalacji c.o., z pompą ciepła, instalacji c.w.u.
• Montaż instalacji fotowoltaicznej
• Zagospodarowanie terenu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót, specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacjach technicznych oraz rysunkach załączonych do SWZ stanowiących integralną część dokumentacji prowadzonego postępowania.

ZADANIE REALIZOWANE JEST PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH nr Edycja8/2023/5326/PolskiLad

4.2.5.) Wartość części: 966615,80 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielania Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych w
wysokości do 30% w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych. Zamówienie polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego
przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób dokonywania oceny ofert przez Zamawiającego został szczegółowo opisany w Rozdziale XX SWZ. CENA, WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja energetyczna i poprawa dostępności wraz z niezbędnym wyposażeniem dla budynków mienia Gminy Maków Podhalański wraz z nadzorem inwestorskim z podziałem na następujące części:

Część Nr 4 – Modernizacja energetyczna i poprawa dostępności budynku Filii Biblioteki w Żarnówce.
Zakres robót obejmuje:
• Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
• Wymianę pokrycia dachowego z izolacją termiczną stropu
• Izolację ścian zewnętrznych
• Przebudowę WC z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych
• Instalację elektryczna
• Zagospodarowanie terenu
• Instalację centralnego ogrzewania
• Remont pomieszczenia kotłowni

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót, specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacjach technicznych oraz rysunkach załączonych do SWZ stanowiących integralną część dokumentacji prowadzonego postępowania.

ZADANIE REALIZOWANE JEST PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH nr Edycja8/2023/5326/PolskiLad

4.2.5.) Wartość części: 831724,54 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45443000-4 - Roboty elewacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielania Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych w
wysokości do 30% w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych. Zamówienie polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego
przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób dokonywania oceny ofert przez Zamawiającego został szczegółowo opisany w Rozdziale XX SWZ. CENA, WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja energetyczna i poprawa dostępności wraz z niezbędnym wyposażeniem dla budynków mienia Gminy Maków Podhalański wraz z nadzorem inwestorskim z podziałem na następujące części:
Część Nr 5 – Dostawa i montaż wyposażenia (mebli) dla budynków mienia Gminy Maków Podhalański
Zakres wyposażenia to:
• Meble
• Fotele
• Żaluzje
• Rolety
• Stoły biwakowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót, specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacjach technicznych oraz rysunkach załączonych do SWZ stanowiących integralną część dokumentacji prowadzonego postępowania.

ZADANIE REALIZOWANE JEST PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH nr Edycja8/2023/5326/PolskiLad

4.2.5.) Wartość części: 208593,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39100000-3 - Meble

39290000-1 - Wyposażenie różne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób dokonywania oceny ofert przez Zamawiającego został szczegółowo opisany w Rozdziale XX SWZ. CENA, WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja energetyczna i poprawa dostępności wraz z niezbędnym wyposażeniem dla budynków mienia Gminy Maków Podhalański wraz z nadzorem inwestorskim z podziałem na następujące części:
Część Nr 6 – Dostawa wyposażenia (sprzęt i narzędzia) dla budynków mienia Gminy Maków Podhalański tj. Makowskiego Centrum Kultury w Makowie Podhalańskim.
Zakres wyposażenia to:
• Sprężarka
• Piła elektryczna
• Rusztowanie aluminiowe
• Traktor ogrodowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót, specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacjach technicznych oraz rysunkach załączonych do SWZ stanowiących integralną część dokumentacji prowadzonego postępowania.

ZADANIE REALIZOWANE JEST PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH nr Edycja8/2023/5326/PolskiLad

4.2.5.) Wartość części: 26641,46 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

16160000-4 - Różny sprzęt ogrodniczy

42123400-1 - Sprężarki powietrza

43812000-8 - Piły

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób dokonywania oceny ofert przez Zamawiającego został szczegółowo opisany w Rozdziale XX SWZ. CENA, WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja energetyczna i poprawa dostępności wraz z niezbędnym wyposażeniem dla budynków mienia Gminy Maków Podhalański wraz z nadzorem inwestorskim z podziałem na następujące części:
Część Nr 7 – Dostawa wyposażenia (urządzeń nagłośnieniowych, muzycznych) dla budynku mienia Gminy Maków Podhalański tj. Makowskiego Centrum Kultury w Makowie Podhalańskim.
Zakres wyposażenia to m.in.:
• Mikrofony
• System monitorowania
• Adaptery
• Lampy
• Karty rozszerzeń
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót, specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacjach technicznych oraz rysunkach załączonych do SWZ stanowiących integralną część dokumentacji prowadzonego postępowania.

ZADANIE REALIZOWANE JEST PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH nr Edycja8/2023/5326/PolskiLad

4.2.5.) Wartość części: 103608,13 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32341000-5 - Mikrofony

32350000-1 - Części sprzętu dźwiękowego i wideo

32342000-2 - Urządzenia głośnikowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób dokonywania oceny ofert przez Zamawiającego został szczegółowo opisany w Rozdziale XX SWZ. CENA, WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja energetyczna i poprawa dostępności wraz z niezbędnym wyposażeniem dla budynków mienia Gminy Maków Podhalański wraz z nadzorem inwestorskim z podziałem na następujące części:
Część Nr 8 – Dostawa wyposażenia (sprzętu komputerowego) dla budynków mienia Gminy Maków Podhalański tj. Makowskiego Centrum Kultury w Makowie Podhalańskim.
Zakres wyposażenia to:
• Stacja robocza
• Laptop
• Monitor
• Pakiet biurowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót, specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacjach technicznych oraz rysunkach załączonych do SWZ stanowiących integralną część dokumentacji prowadzonego postępowania.

ZADANIE REALIZOWANE JEST PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH nr Edycja8/2023/5326/PolskiLad

4.2.5.) Wartość części: 17479,67 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób dokonywania oceny ofert przez Zamawiającego został szczegółowo opisany w Rozdziale XX SWZ. CENA, WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja energetyczna i poprawa dostępności wraz z niezbędnym wyposażeniem dla budynków mienia Gminy Maków Podhalański wraz z nadzorem inwestorskim z podziałem na następujące części:
Część Nr 9 – Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywanych zadań z programu Polski Ład nr Edycja8/2023/5326/PolskiLad, dotyczących nadzoru nad robotami budowlanymi określonymi w części nr 1, 2, 3, 4 niniejszego postępowania tj.:
- Modernizacja energetyczna i poprawa dostępności budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia wraz z wyposażeniem w Makowie Podhalańskim – 34-220 Maków Podhalański ul. Kościuszki 1
- Modernizacja energetyczna i poprawa dostępności budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia wraz z wyposażeniem w Juszczynie – 34-231 Juszczyn 542
- Modernizacja energetyczna budynku socjalnego w Juszczynie – 34-231 Juszczyn 450
- Modernizacja energetyczna i poprawa dostępności budynku Filii Biblioteki w Żarnówce - 34-220 Maków Podhalański, Żarnówka

1. Wartość szacunkowa prac budowlanych objętych nadzorem inwestorskim w ramach niniejszego zadania wynosi 5 826 780,61 złotych netto

2. Zakres zadań to:
• Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego dla prac budowlanych określonych w nazwie zadania zgodnie z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) minimum przez jeden dzień w każdym tygodniu od dnia przekazania terenu budowy do odbiorów końcowych zadań;
• Reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy poprzez przekazywanie Wykonawcy terenu budowy, sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót oraz aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, prawem obowiązującym w tym zakresie a w szczególności prawem budowlanym, polskimi i europejskimi normami, zasadami i warunkami określonymi w decyzjach w ramach odbiorów częściowych i odbioru końcowego;
• Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie;
• Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
• Rozwiązywanie problemów i sporów technicznych w porozumieniu z Zamawiającym powstałych na terenie budowy w trakcie realizacji zadania;
• Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie wykonania tych robót oraz wnioskowanie do Zamawiającego wraz z Kierownikiem budowy/Kierownikiem robót o ich wykonanie;
• Sprawdzanie dokumentacji finansowo-rozliczeniowej Wykonawcy za dany zakres wykonanych robót, poprzez potwierdzanie protokołów odbioru wykonanych robót budowlanych będącego załącznikiem Wykonawcy do faktury;
• Udział w Radach Budowy organizowanych w siedzibie Zamawiającego nie częściej niż raz w miesiącu;
• Przygotowanie dokumentacji końcowej wraz z kierownikami budów/ kierownikami robót budowlanych zrealizowanych zadań dla IZ programu jak i dla Zamawiającego;
• Uczestnictwo w 3 przeglądach w okresie gwarancji.

ZADANIE REALIZOWANE JEST PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH nr Edycja8/2023/5326/PolskiLad

4.2.5.) Wartość części: 121293,37 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób dokonywania oceny ofert przez Zamawiającego został szczegółowo opisany w Rozdziale XX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe/staż

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość wizyt na budowie

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca biorący udział w postępowaniu złoży oświadczenia – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową, byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych biorący udział w postępowaniu złoży wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca biorący udział w postępowaniu złoży oświadczenia - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi Zamawiającemu dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający wymaga sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, na kwotę co najmniej:
 dla Części Nr 1 – 1 000 000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych 00/100).
 dla Części Nr 2 – 500 000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
 dla Części Nr 3 – 500 000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
 dla Części Nr 4 – 500 000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
 dla Części Nr 9 – 500 000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
 dla całości zadania (wszystkich Części) – 1 000 000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych 00/100).
4) zdolności technicznej lub zawodowej - podstawa art. 116 ustawy PZP
Wykonawca spełni warunek – zdolności technicznej, jeżeli wykaże Zamawiającemu, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykaz robót budowlanych z podaniem ich wartości, zakresu prac, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – Zamawiający wymaga:
 dla Części Nr 1 - 3 zamówienia w zakresie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, remontem lub modernizacją budynków użyteczności publicznej lub/i budynków ochrony zdrowia odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) brutto każda.
 dla Części Nr 2 – 2 zamówienia w zakresie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, remontem lub modernizacją budynków użyteczności publicznej lub/i budynków ochrony zdrowia odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) brutto każda.
 dla Części Nr 3 – 2 zamówienia w zakresie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, remontem lub modernizacją budynków użyteczności publicznej odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) brutto każda.
 dla Części nr 4 – 2 zamówienia w zakresie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, remontem lub modernizacją budynków użyteczności publicznej odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) brutto każda.
 dla Części Nr 9 – 2 zamówienia w zakresie pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych związanych z budową nowych, przebudową, odbudową, rozbudową, remontem lub modernizacją budynków użyteczności publicznej lub/i budynków ochrony zdrowia o wartości co najmniej 500 000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) brutto każda.

Wykonawca spełni warunek – zdolności zawodowej, jeżeli wykaże Zamawiającemu, że do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, będzie dysponował zatrudnionymi na umowę o pracę, w sposób określony w Art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), w szczególności osób odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości prac lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji lub uprawnień zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania zatrudnienia:
 dla Części Nr 1, 2, 3, 4 co najmniej 3 osób w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) wykonujących prace fizyczne na terenie budowy oraz 1 osoby wykonującej obowiązki Kierownika robót, posiadającej aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności – konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i wpisaną na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego, a w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia budowlane po dniu 14.02.1995r. również wpisaną do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.
Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia przez Wykonawcę wyłonionego w prowadzonej procedurze Kierownika budowy w niepełnym wymi arze czasu godzin pracy lub na podstawie umowy cywilno-prawnej podpisanej dla realizacji przedmiotowego zadania.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze głównego Wykonawcy zadania, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w ust. 2 oraz Załączniki nr 2 i nr 3 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informację z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.
109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji;
2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 594), z innym Wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ.
3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 i nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 594), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
4) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane z należytą starannością, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego te roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
6) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzających spełnienie warunku - Załącznik nr 6 do SWZ;
7) Oświadczenie na temat kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy (Kierownika robót) - Załącznik nr 6 do SWZ;
8) Kopię dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający odstępuje od tego wykazu

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu,
o których mowa w ust. 4 pkt 4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych (Dz.U. 2020 poz. 2415) oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium:
 dla części nr 1 - w wysokości 30 000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
 dla części nr 2 - w wysokości 15 000,00 (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
 dla części nr 3 - w wysokości 12 000,00 (słownie: dwanaście tysięcy złotych)
 dla części nr 4 - w wysokości 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
 dla całości zamówienia w wysokości 67 000,00 (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2024 r. poz. 419 ze zm.).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Bank Spółdzielczy Jordanów oddział w Makowie Podhalańskim Nr 75 8799 0001 0010 0100 0114 0002 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania PiR.271.1.19.2024 z podaniem numeru części” )
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie - Załącznik Nr 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegóły określające możliwość dokonywania zmian w umowie zawarte są w Załącznikach nr 7.1, 7.2, 7.3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta powinna być złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformy Marketplanet https://makow-podhalanski.ezamawiajacy.pl; Korzystanie z platformy jest bezpłatne

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-25 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

Część 8 : Tak

Część 9 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Sposób dokonywania oceny ofert przez Zamawiającego został szczegółowo opisany w Rozdziale XX w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.