eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Tłumaczenie pisemne treści folderu promocyjnego z języka polskiego na języki: angielski, niemiecki, ukraiński, czeski, wykonanie wersji czytanej dla osób niewidomych [...]Ogłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Tłumaczenie pisemne treści folderu promocyjnego z języka polskiego
na języki: angielski, niemiecki, ukraiński, czeski, wykonanie wersji czytanej
dla osób niewidomych [...]

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812378247

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 1

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-222

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91 433 41 26

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: projekt@zrot.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zrot.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Związek Stowarzyszeń

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Turystyka

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Tłumaczenie pisemne treści folderu promocyjnego z języka polskiego
na języki: angielski, niemiecki, ukraiński, czeski, wykonanie wersji czytanej
dla osób niewidomych [...]

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c5627a8-570b-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406229

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00083620/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Tłumaczenie pisemne treści folderu promocyjnego z PL na EN, DE, UK, CS, wykonanie wersji czytanej dla osób niewidomych, opracowanie projektu okładki, skład, druk, dostarczenie do Zamawiającego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest finansowane w ramach realizacji projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje etap III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/pn/zrot

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/pn/zrot

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Środkami komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 1 SWZ, jest w niniejszym postępowaniu: Platforma do obsługi postępowań przetargowych (dalej „Platforma” lub „System”), dostępna pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/zrot
2. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie środków komunikacji elektronicznej, Zamawiający podaje wymagania techniczne związane
z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512kb/s;
2) zaktualizowana przeglądarka internetowa (zalecane przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera);
3) kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis (profil) zaufany lub podpis osobisty (e-dowód) (dopuszczalne formaty podpisów: PAdES lub XAdES);
4) dopuszczalne formaty danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .xls, .xlsx, .zip, .zipx, .rar, 7z (zalecany .pdf);
5) Oferta - Maksymalna wielkość pojedynczego załączonego pliku - 150 MB. Dopuszczalna ilość plików lub spakowanych folderów - 10.
6) Komunikacja przez „Wyślij wiadomość” - umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu
(załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB. Zamawiający informuje, że złożona przez Wykonawcę za pomocą Platformy oferta jest widoczna w systemie jako zaszyfrowana, a możliwość jej odszyfrowania i otworzenia przez Zamawiającego możliwa jest po upływie terminu składania ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypięta do dokumentu elektronicznego data oraz dokładny czas.
Uwaga: Szczegółowe informacje oraz instrukcja pokazująca niezbędne czynności konfiguracyjne do poprawnego działania Platformy, w szczególności w odniesieniu do pkt 3-5, zostały zamieszczone w instrukcji obsługi Platformy, o której mowa w pkt. 8.
3. Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej określone zostały szczegółowo w rozdziale XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie, ul. Partyzantów 1, 70-222 Szczecin,
2) z administratorem można się kontaktować pod adresem e-mail: rodo@zrot.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania lub uzupełnienia nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora (Zachodniopomorską Regionalną Organizację
Turystyczną w Szczecinie), organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 10/2023/SnI/ZROT

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest tłumaczenie pisemne treści folderu promocyjnego z języka polskiego na języki: angielski, niemiecki, ukraiński, czeski, wykonanie wersji czytanej dla osób niewidomych, opracowanie projektu okładki, skład, druk oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

79822000-2 - Usługi składu

79970000-4 - Usługi publikacji

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

79530000-8 - Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

32353000-2 - Nagrania dźwiękowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Prawo opcji będzie polegać na możliwości dodatkowego zamówienia o wartości nie wyższej niż 50% wartości przedmiotu umowy.
2. Ewentualne skorzystanie z prawa opcji (wezwanie Wykonawcy do wydruku i dostawy folderów promocyjnych) może nastąpić w całym okresie obowiązywania umowy i dodatkowo po jej zrealizowaniu, jednak nie później niż do dnia 01.12.2023 roku.
3. Oświadczenie w przedmiocie skorzystania z prawa opcji zostanie przekazane Wykonawcy w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną, według wyboru Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie za dodatkowo zamówione usługi w ramach prawa opcji będzie tożsame z cenami jednostkowymi, wskazanymi w ofercie Wykonawcy.
5. Zasady realizacji usług, wykonywanych w ramach prawa opcji, tj. w szczególności sposobu realizacji, sposobu naliczania kar umownych, wykonywania praw i obowiązków wynikających ze współpracy Stron będą takie same jak zasady, które obowiązują w stosunku do podstawowego przedmiotu umowy, z wyjątkiem terminu realizacji i dostawy zamówienia.
6. Termin wykonania przedmiotu umowy w ramach prawa opcji – wynosić będzie 14 dni licząc od dnia potwierdzenia drogą mailową otrzymania zlecenia od Zamawiającego.
7. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie jest traktowane jako zmiana przedmiotowej umowy, a jako jej realizacja.
8. Przewidziane prawo opcji nie stanowi zaciągnięcia zobowiązania do zamówienia dodatkowych folderów promocyjnych, innych niż wskazane w przedmiocie umowy.
9. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie dotyczące wykonania zamówienia uzupełniającego na przedstawionych powyżej zasadach.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu materiałów poligraficznych o wartości minimum 50.000 zł brutto każda usługa.
oraz
2) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia:
• co najmniej 1 tłumaczem języka angielskiego – który wykonał usługę tłumaczenia treści o ilości przetłumaczonych znaków minimum 5.000 sztuk z zakresu turystyki i/lub promocji oraz posługuje się językiem angielskim przynajmniej w stopniu zaawansowanym odpowiadającym poziomowi znajomości na poziomie C1,
• co najmniej 1 tłumaczem języka niemieckiego – który wykonał usługę tłumaczenia treści o ilości przetłumaczonych znaków minimum 5.000 sztuk z zakresu turystyki i/lub promocji oraz posługuje się językiem niemieckim przynajmniej w stopniu zaawansowanym odpowiadającym poziomowi znajomości języka na poziomie C1,
• co najmniej 1 tłumaczem języka ukraińskiego – który wykonał usługę tłumaczenia treści o ilości przetłumaczonych znaków minimum 5.000 sztuk z zakresu turystyki i/lub promocji oraz posługuje się językiem ukraińskim przynajmniej w stopniu zaawansowanym odpowiadającym poziomowi znajomości języka na poziomie C1,
• co najmniej 1 tłumaczem języka czeskiego – który wykonał usługę tłumaczenia treści o ilości przetłumaczonych znaków minimum 5.000 sztuk z zakresu turystyki i/lub promocji oraz posługuje się językiem czeskim przynajmniej w stopniu zaawansowanym odpowiadającym poziomowi znajomości języka na poziomie C1,
UWAGA:
 Przez wykonanie materiałów poligraficznych Zamawiający rozumie łącznie wykonanie czynności polegających na opracowaniu projektu, składu, druku oraz dostarczeniu do siedziby Zamawiającego materiałów poligraficznych tj. przedmiotów, których powierzchnia została pokryta jedną z technik druku z wyłączeniem materiałów promocyjno-reklamowych tj. gadżetów reklamowych (np. długopisy, kubki itp.).
 W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Wykaz usług (dokument składany wraz z ofertą, zgodnie z art. 274 ust 2 ustawy PZP).
 Zamawiający wymaga by osoby wskazane przez Wykonawcę z imienia i nazwiska brały udział w realizacji zamówienia.
 Wykaz osób (dokument składany wraz z ofertą, zgodnie z art. 274 ust 2 ustawy PZP).
 W przypadku jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
3. W stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli będzie go spełniał co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie, wszyscy Wykonawcy, bądź kilku Wykonawców łącznie.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni
od dnia wezwania, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z powodów określonych w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w lit. a, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator
lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
c) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje je się w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednie oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Lit. b) zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
d) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. Ponadto Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, ze zm.), o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w b), dane umożliwiające dostęp do tych środków.
- Powyższe stosuje się odpowiednio do podmiotu udostępniającego zasoby o których mowa w art. 118 ustawy PZP.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa wraz z ofertą:
1. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Załącznik nr 6 do SWZ;
Uwaga: W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne
wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli będzie go spełniał co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie, wszyscy Wykonawcy, bądź kilku Wykonawców łącznie (dokument
składany wraz z ofertą, zgodnie z art. 274 ust 2 ustawy PZP).
2. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
Uwaga: W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli będzie go spełniał co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie, wszyscy Wykonawcy, bądź kilku Wykonawców łącznie (dokument składany wraz z ofertą, zgodnie z art. 274 ust 2 ustawy PZP).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania wykonawca składa
wraz z ofertą:
a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru.
Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do SWZ (formularz ofertowy) dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
b) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania wykonawcy, podmiotu
udostępniającego zasoby, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z
dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej.
- Powyższe stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z wymaganymi oświadczeniami, o których mowa w Rozdziale XI pkt 5 ppkt 1 i 2
SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy);
2) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Rozdziale XII pkt 6
SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (Lider Konsorcjum). Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w
formie przewidzianej w rozporządzeniu w sprawie środków komunikacji elektronicznej.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP, a także art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w
Rozdziale X pkt 1 a i b SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to
potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w stosunku do
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zastosowanie mają zasady określone w Rozdziale VII pkt
3 SWZ.
5. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie z Załącznikiem
nr 7 do SWZ.
7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy (par. 11-13), stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ tj.:
Par. 11
1. Treść Umowy nie podlega negocjacjom i zawiera wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji Przedmiotu umowy. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy
z jego zobowiązaniem zawartym w Ofercie. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SOPZ, Specyfikacji Warunków Zamówienia i Ofercie Wykonawcy.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy.
3. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach:
1) wystąpienia Siły wyższej;
2) wystąpienia innych okoliczności, których Strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;
3) przedłużających się czynności dotyczących wyboru oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu, o którym mowa we wstępie do Umowy.
4) zmiany Strony Umowy w przypadku następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów;
5) zmiany terminów realizacji Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 3 Umowy,
gdy jest to niezbędne, w wyniku wystąpienia zdarzeń Siły wyższej – o czas trwania przeszkody; warunkiem wprowadzenia zmiany jest sporządzenie podpisanego przez Strony Umowy protokołu o zaistnieniu i decydującym wpływie na warunki realizacji Umowy Siły wyższej, w tym nagłej, katastrofalnej zmiany warunków atmosferycznych, zaistnienia klęski żywiołowej, wystąpienia lub zaistnienia sytuacji epidemicznej, wystąpienia zagrożenia wojennego; zmiana terminu może wynieść do 10 dni kalendarzowych w stosunku do okresu określonego w SWZ;
6) terminu realizacji Umowy w sytuacji, gdy zmiana taka jest niezbędna i korzystna
dla Zamawiającego, konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy oraz wynika z okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; zmiana terminu może wynieść do 10 dni kalendarzowych w stosunku
do okresu określonego w SWZ;
7) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
w tym prawa miejscowego w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy.
4. Wszystkie postanowienia, określone w ust 3 pkt 1-7, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
5. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ust. 6 pkt 1-2 wszelkie zmiany treści Umowy,
w tym zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt 1-4, wymagają zgody obu Stron
i muszą być dokonywane w formie pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
6. Wymienione poniżej zmiany nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy;
2) zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych w § 9 ust. 1-2 Umowy upoważnionych do reprezentowania Stron w sprawach związanych z realizacją Umowy.
7. Dla skuteczności zmian, o których mowa w ust. 6 pkt 1-2, warunkiem wystarczającym
dla ich skutecznego dokonania jest poinformowanie Strony przeciwnej przez Stronę dokonującą takiej zmiany w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną (na adresy e-mail wskazane w § 9
ust. 1-2 Umowy).
8. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zasad ogólnych rządzących
tą ustawą.
9. Dopuszczalne są zmiany Umowy nie noszące znamion zmiany istotnej w rozumieniu art. 454 PZP.
[...] (w związku z ograniczoną liczbą znaków pozostała treść zapisów dotyczących zmian znajduje się w treści załącznika nr
9 do SWZ - par. 12 i par. 13)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-28 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem (profilem) zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowodem)za pośrednictwem Platformę: https://www.platformazakupowa.pl/pn/zrot

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-27

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający zaprosi do negocjacji Wykonawców, którzy uzyskali najwyższą ocenę ofert złożonych w odpowiedzi na
Ogłoszenie o zamówieniu zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Rozdziale XIX oraz nie podlegają odrzuceniu

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności
wskazanych w rozdziale VIII SWZ. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia o których mowa w rozdziale VIII SWZ
Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie okoliczności wskazanych w art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ. Uwaga: oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający
się o zamówienie, podmiot udostępniający swoje zasoby.
2) Pełna nazwa zamówienia brzmi:
Tłumaczenie pisemne treści folderu promocyjnego z języka polskiego
na języki: angielski, niemiecki, ukraiński, czeski, wykonanie wersji czytanej
dla osób niewidomych, opracowanie projektu okładki, skład, druk
oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego
3) Termin realizacji zamówienia wynosi 50 dni od dnia zawarcia umowy nie później jednak niż do dnia 18.12.2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.