eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ożarów Mazowiecki › Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmująca ul. Okrężną, ul. Nowowiejską na odcinku od ul. Umiastowskiej do ul. Okrężnej, ul. Ks. Józefa StankaOgłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmująca ul. Okrężną, ul. Nowowiejską na odcinku od ul. Umiastowskiej do ul. Okrężnej, ul. Ks. Józefa Stanka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ożarów Mazowiecki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271269

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Ożarów Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-850

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 731 32 00

1.5.8.) Numer faksu: 22 722 18 87

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@ozarow-mazowiecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ozarow-mazowiecki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmująca ul. Okrężną, ul. Nowowiejską na odcinku od ul. Umiastowskiej do ul. Okrężnej, ul. Ks. Józefa Stanka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c94041e1-56f2-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406195

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056920/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa sieci kanalizacji saniternej z obszaru Umiastów (Szkoła Podstawowa Umiastów, nowy budynek komunalny, stary budynek komunalny)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c94041e1-56f2-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja międzyZamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Szczegółowe zasady komunikacji elektronicznej zostały określone w Rozdziale 9 SWZ.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na ściśle określony adres e-mail: zampub@ozarow-mazowiecki.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu). Skorzystanie z tego adresu w sytuacji gdy platforma
działa poprawnie spowoduje zignorowanie przesłanej wiadomości.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowo w Regulaminie Platformy e-Zamówienia, dostępnym na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz w „Centrum Pomocy”.
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub cyfrowego odwzorowania i poświadczania za zgodność musi być zgodny z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452), dalej w treści jako: ,,rozporządzenie’’ oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
23 grudnia 20220 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415)
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia, których wykaz dla przedmiotowego postępowania jest
podany w rozdziale 11, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako
załączniki do formularzy komunikacyjnych.
5. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacji nie będą miały bezpośredniego zastosowania,
(o ile dotyczy).
6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu
sporządza się w postaci elektronicznej:
- w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
- jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do
komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W
przypadku załączników, które są, zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie
ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym
(otaczającym). W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości
uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ
wewnętrzny).
8. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy w ramach wykonywania Umowy jest Zamawiający.
2. W ramach wykonania obowiązku informacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE)2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - dalej RODO, Wykonawca poinformuje osoby, których jakiekolwiek dane osobowe zostały przekazane Zamawiającemu, o posiadaniu i przetwarzaniu danych osobowych tych osób przez Zamawiającego w celu wykonywania Umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest także poinformować osoby, o których mowa powyżej, o prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz możliwości skorzystania z innych uprawnień przewidzianych unormowaniami RODO.
4. Dane identyfikujące Wykonawcę,przedmiot umowy i wysokość
wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.38.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest:
1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC ø200mm oraz ø160mm, sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej pe ø110mm wraz z sieciową przepompownią ścieków ø1200mm i wewnętrzną linią zasilania elektrycznego przy ulicy Umiastowskiej i Okrężnej w miejscowości Umiastów oraz w ul. Ks. Józefa Stanka w miejscowości Ołtarzew, w gminie Ożarów Mazowiecki.
2) budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 718 – przejście poprzeczne nr 1 w km 2+895 w miejscowości Umiastów, w gminie Ożarów Mazowiecki.
4.2 Zadanie zapisane jest w budżecie Gminy na 2023 r. w części „Plan wydatków majątkowych na rok 2023” Dział: 900, Rozdział: 90001, paragraf 6050 pod nazwą – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obszaru Umiastów (Szkoła Podstawowa Umiastów, nowy budynek komunalny, stary budynek komunalny).

CPV: 45231300-8, 45232410-9, 45233220-7

4.3 Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku Nr 1 do SWZ, na który składa się:
- Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym,
- Projekt architektoniczno-budowlany,
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
- Przedmiar robót.

4.4 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także:
- obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia,
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
- projekt organizacji ruchu na czas trwania budowy, projekt organizacji ruchu podlega uzgodnieniu i
zatwierdzeniu przez właściwy organ,
- uzyskanie decyzji na zajęcie pasów drogowych i poniesienie kosztów z tego tytułu,
- odtworzenie nawierzchni po robotach,
- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji zawierającej atesty, aprobaty bądź certyfikaty niezbędne do
rozpoczęcia eksploatacji,
- oraz wszystkie elementy wymienione w dowolnej części opracowań składających się na załącznik Nr 1 do
niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), a mających wpływ na cenę ofertową przedmiotu
zamówienia.

4.5 Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia przedmiaru (stanowi on tylko materiał pomocniczy). Nadrzędną rolę nad przedmiarem robót pełni projekt budowlany. Ofertę należy sporządzić w oparciu o załączony projekt budowlany. Przedmiar robót nie stanowi podstawy do obliczenia ostatecznej ceny ofertowej w ofercie.

4.6 Zamawiający zaleca zapoznanie się z terenem na którym odbędą się roboty budowlane - odbycie wizji lokalnej przez Wykonawcę oraz dokonanie w razie konieczności odpowiednich uzupełniających pomiarów do przygotowania oferty. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

4.6.1 Odbycie wizji lokalnej oraz sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty.
W niniejszym postępowaniu powyższe nie stanowi przesłanki odrzucenia oferty Wykonawcy, o której mowa w art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

4.7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej, ul. Nowowiejskiej na odcinku od ul. Umiastowskiej do ul. Okrężnej, ul. Ks. Józefa Stanka (połączenie Szkoły Podstawowej w Umiastowie oraz 2 budynków komunalnych) musi uwzględniać w szczególności następujące wymogi:

1. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. poz. 2454);
2. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537);
3. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. poz. 2458);
4. Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. poz. 1374);
5. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463);
6. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.),
7. Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478),
8. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633),

4.8 Wymagany przez Zamawiającego min. okres gwarancji na roboty budowlane to 36 miesięcy.
Oceniany przez Zamawiającego max. okres gwarancji na roboty budowlane to 72 miesiące.

4.9 Informacje dotyczące zastosowania wyrobów, materiałów i technologii równoważnych.

4.9.1 Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych oraz innych systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, to jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy lub „równoważne”.

Wymienione w jakiejkolwiek części dokumentacji (załącznik Nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia SWZ): nazwy własne, marki wyrobów, materiałów, technologii nie są obligatoryjne dla wykonawców.
Wykonawca ma prawo do zaoferowania innych wyrobów, materiałów, technologii pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych co najmniej identycznych z parametrami określonymi w dokumentacji zamówienia.
Jeżeli dokumentacja stanowiąca zał. Nr 1 do SWZ wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów, wyrobów i technologii znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnego
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, w tym w szczególności podane zostały - nazwa własna materiału, wyrobu czy technologii, numer katalogowy lub
producent, należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe, określające standardy, wygląd oraz wymagania techniczne. Wszelkie materiały, urządzenia i technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia i technologie, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, nie mają na celu uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.
Tak zastosowane zapisy są tylko w sytuacjach, gdy zamawiający nie był w stanie opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń - w tych wypadkach należy zawsze przyjąć sformułowanie –
" lub równoważny"

Zastosowane przez Wykonawcę materiały, wyroby i rozwiązania równoważne, muszą być co najmniej:
- o tej samej wytrzymałości i trwałości, o tym samym poziomie estetyki (wyroby),
- o parametrach technicznych opisanych w dokumentacji przetargowej,
- kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą,
- spełniać: te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p. poż,
- posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie (atesty i aprobaty techniczne).

Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że proponowany materiał, wyrób, technologia lub rozwiązanie jest równoważne, przedstawiając np. wszelkie dokumenty, obliczenia, opinie etc. potwierdzające równoważność wraz z ofertą.

4.10 Przedmiot zamówienia powinien być wykonany z materiałów, które będą posiadać odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności i atesty bezpieczeństwa.

4.11 Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

4.12 Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na swój koszt zaplecze budowy oraz ubezpieczy budowę i roboty w niezbędnym zakresie.

4.13 Do Zamawiającego należy zgłoszenie:
- rozpoczęcia i zakończenia robót, będących przedmiotem zamówienia.

4.14.1 Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

4.14.2 Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy dotyczącą osób wykonujących bezpośrednio na budowie roboty budowlane tj. pracownicy fizyczni oraz pracownicy niższego szczebla technicznego odpowiedzialni za organizację i realizowanie robót budowlanych. Wymagania te nie dotyczą kierownika budowy, kierowników robót oraz osób świadczących usługi na budowie w ramach własnej działalności gospodarczej przy pomocy własnego sprzętu lub narzędzi jak np. prac pomiarowych i badań, prac rozbiórkowych i ziemnych i dowozu urobku lub transportu materiałów budowlanych itp.

4.14.3 Sposób weryfikacji zatrudnienia, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały wskazane we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, tzn. polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, stanowiących niniejsze zamówienie podstawowe:
- wartość robót budowlanych, o których mowa powyżej może wynieść maksymalnie do 50 % wartości
zamówienia podstawowego,
- warunki na jakich zostaną udzielone powyższe roboty budowlane – będą zgodne z przedmiotem zamówienia
podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował niżej podanymi kryteriami i ich
wagami:

A) Cena – waga kryterium – 60 %

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej ofercie przyporządkowana
zostanie liczba punktów proporcjonalnie mniejsza stosując wzór:

najniższa cena z rozpatrywanych ofert
Wartość punktowa ceny = ----------------------------------------------------- x 60
cena badanej oferty


B) Okres gwarancji na roboty budowlane – waga kryterium – 40%

Zamawiający ofercie o najdłuższym okresie gwarancji (72 miesięcy i więcej) przyzna 40 punktów.

Wymagany przez Zamawiającego min. okres gwarancji to 36 miesięcy.
Oceniany przez Zamawiającego max. okres gwarancji to 72 miesięcy.

Wykonawca podaje okres gwarancji w miesiącach: 36, 48, 60 lub 72.

Zamawiający przyzna za poszczególne okresy gwarancji na roboty budowlane niżej wymienione punkty:
36 m-cy – 0 pkt
48 m-cy – 20 pkt
60 m-cy – 30 pkt
72 m-cy i powyżej – 40 pkt
Zamawiający zastrzega, że w sytuacji, gdy Wykonawca w treści oferty:
- nie wpisze żadnego z okresów gwarancji na roboty budowlane, wówczas uzna, że Wykonawca deklaruje minimalny wymagany okres gwarancji na roboty budowlane i nie przyzna dodatkowych punktów w tym kryterium;
- wpisze inny krótszy niż minimalny wymagany okres gwarancji na roboty budowlane wówczas jego oferta zostanie odrzucona;
zadeklaruje inny okres gwarancji niż wskazany powyżej wówczas Zamawiający przyzna liczbę punktów jak dla krótszego okresu gwarancji na roboty budowlane np. 39 miesięcy – 0 pkt., 59 miesięcy – 20.

15.2 Zamawiający dokona oceny kryterium ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi, a w kryterium okres gwarancji na roboty budowlane przyznane zostaną punkty całkowite (0, 20, 30, 40)

15.3 Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród nieodrzuconych ofert na podstawie kryterium ceny i okresu gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

10 .1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 112 ust.2 ustawy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu (na podstawie zapisów w pkt 22 niniejszej SWZ, dotyczących podstaw wykluczenia)

b) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
(Zamawiający nie precyzuje tego warunku);

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
(Zamawiający nie precyzuje tego warunku);

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej*

Zamawiający wymaga - aby Wykonawca wykazał, że:
- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min. 1.000.000,00 zł
- osiągnął w ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to za ten okres, przychód ze sprzedaży nie mniejszy niż 1.500.000,00 zł rocznie

4) zdolności technicznej lub zawodowej**

Zamawiający wymaga aby Wykonawca:

a. wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie:
minimum 2 roboty budowlane, każda z nich o wartości min. 2.000.000,00 zł brutto, polegające na budowie kanalizacji sanitarnej obejmujące:
- budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o średnicy min. 110 mm i długości min. 2 km
- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy min. 200 mm i o długości min. 0,2 km
-minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie przewodu tłocznego ścieków sanitarnych metodą przewiertu sterowanego lub przecisku w rurze osłonowej o długości min. 1 km.

Zamawiający zastrzega, iż:
- mając na uwadze treść art. 117 ust. 1 ustawy Pzp, w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek o którym mowa powyżej musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia

b. skierował do realizacji zamówienia publicznego osoby:
- min. 1 kierownika budowy odpowiedzialny za kierowanie robotami budowlanymi
z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci i instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
Wymagane jest: doświadczenie – min. 5 lat stażu zawodowego po uzyskaniu uprawnień budowlanych
w/w specjalności, wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane,

- min. 1 operator koparki,

- min. 1 kierowca samochodu ciężarowego.

c. posiadał średnie roczne zatrudnienie w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, nie mniej niż 6 osób zatrudnionych u Wykonawcy,

Dla osób odpowiedzialnych za kierowaniem robotami budowlanymi Zamawiający dopuszcza ważne uprawnienia budowlane odpowiadające wymienionym wyżej uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334) oraz w rozumieniu art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551).

d. dysponował narzędziami, wyposażeniem zakładu, urządzeniami technicznymi (sprzętem i maszynami budowlanymi):

1. Koparką kołową z łyżką poj. min. 0,4m3 - min. 1 szt.
2. Koparko-ładowarką - min. 1 szt.
3. Samochodem samowyładowczym typu wywrotka - min. 2 szt.
4. Samochodem dostawczym - min. 1 szt.
5. Zagęszczarką płytową - min. 2 szt.
6. Sprzętem odwodnieniowym powierzchniowym – min. 1 kpl.
7. Sprzętem odwodnieniowy depresyjnym – min. 1 kpl.
8. Agregatem prądotwórczym o mocy min. 5 kW - min. 1 kpl.
9. Agregatem prądotwórczym o mocy min. 10 kW - min. 1 kpl.


10.2 Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu o konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (zgodnie z art. 118 ustawy Pzp).

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi , do realizacji których te zdolności są wymagane.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa waz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, powinno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
*Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć.
Zastępczy dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają wymagane przez Zamawiającego dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).
b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
c) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w pkt 22 SWZ, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020.2415)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie potwierdzający wykonanie minimum 2 roboty budowlane, każda z nich o wartości min. 2.000.000,00 zł brutto, polegające na budowie kanalizacji sanitarnej obejmujące:
- budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o średnicy min. 110 mm i długości min. 2 km
- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy min. 200 mm i o długości min. 0,2 km
- minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie przewodu tłocznego ścieków sanitarnych metodą przewiertu sterowanego lub przecisku w rurze osłonowej o długości min. 1 km.
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Dowodami w przypadku zamówień na roboty budowlane są:
– referencje,
– inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów to inne odpowiednie dokumenty),
b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:
- min. 1 kierownik budowy odpowiedzialny za kierowanie robotami budowlanymi
z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci i instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
Wymagane jest: doświadczenie – min. 5 lat stażu zawodowego po uzyskaniu uprawnień budowlanych
w/w specjalności, wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane,
- min. 1 operator koparki,
- min. 1 kierowca samochodu ciężarowego.
c) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie min. 1 000.000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
d) oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - określono w SWZ.
f) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych. Zawarte w wykazie informacje mają potwierdzać wymagania Zamawiającego z pkt. 10.1.4) lit. d) SWZ odnośnie posiadania sprzętu i maszyn budowlanych - określono w SWZ.

g) sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów, określających w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lat obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Wykonawca musi wykazać przychód ze sprzedaży nie mniejszy niż 1.500.000,00 zł rocznie.

h) oświadczenie wykonawcy o rocznym przychodzie wykonawcy lub o przychodzie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,

Szczegółowo wymagania opisano w SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) *Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie
elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego1991 r. – prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego. (*jeżeli dotyczy )
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 2 do oferty.
b) Dowód wpłacenia wadium: ( 30.000,- zł ) Wadium może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 1-4 ustawy Pzp. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna dowód wpłacenia wadium należy złożyć w oryginale w postaci
elektronicznej. Dokument ten będzie załącznikiem Nr 3 do oferty.
c) *Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej
polega Wykonawca do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia podpisane: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podmiotu
udostępniającego zasoby. ( *jeżeli dotyczy )
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 4 do oferty.
d) *Oświadczenie, z którego wynika które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy składający ofertę
wspólnie, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ( *jeżeli dotyczy )
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 5 do oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

17.1 Zamawiający ustala wadium w wysokości: 30.000,00 zł, (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

17.2 Wadium należy wnieść w jednej z form podanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
17.3.1 Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek Zamawiającego w banku:

PKO BP S.A. XVIII O/Warszawa; Nr konta: 15 10201185 0000 4602 0019 2351

z adnotacją: ”Wadium RZP.271.38.2023”

17.3.2 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelewem) zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

17.4 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa a art. 97 ust 1 pkt 2 – 4 ustawy Pzp Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

17.5 Postanowienia pkt 11 SWZ odnośnie wadium są dla Wykonawców wiążące.

17.6 Zwrotu wpłaconego wadium wykonawcom Zamawiający dokona w trybie art. 98 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

17.7 Oferta wykonawcy, który nie wniesie lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 14 ustawy Pzp.

17.8 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej ( art. 98 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp)
Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 2 i 3 ustawy Pzp; tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotyczy);
3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

17.9 Jeżeli wadium jest wniesione w jednej z form określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, oprócz pieniężnej to wykonawca winien uwzględnić w nim wszystkie zapisy z ustawy Pzp dotyczące zatrzymania wadium.

17.10 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są dołączyć do oferty dokument (pismo, oświadczenie)
wskazujący ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisany przez prawnie
upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Zgodnie z art. 445 ust.1 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w pkt. 10.1a SWZ.

4. Jeśli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to:
a) warunek określony w pkt 10.1.4) lit. a. musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców (Partnerów) składających ofertę wspólną,

b) pozostałe warunki określone powyżej musi spełniać co najmniej jeden z Partnerów składających ofertę
wspólną lub Partnerzy składający ofertę wspólną spełniają łącznie.

5. W wypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do których realizacji te zdolności są wymagane. W takim wypadku należy złożyć Zamawiającemu oświadczenie do oferty, z którego wynika które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy składający ofertę wspólnie.

6. W przypadku wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (w tym konsorcjum) Zamawiający dokonywać będzie bezpośrednich rozliczeń tylko z liderem konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Katalog zmian umowy zawarty został w SWZ oraz wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

A) Cena – waga kryterium – 60 %
B) Okres gwarancji na roboty budowlane – waga kryterium – 40%

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 26 tygodni od daty zawarcia umowy.

Przedmiot umowy realizowany będzie według harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego, który będzie załącznikiem Nr 1 do umowy (najpóźniej na 3 dni przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy).

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wspólnie ustalonych terminów pośrednich wykonania robót oraz kolejności ich realizacji. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa powyżej, Zamawiający będzie naliczał kary umowne, określone w umowie.


Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, w stosunku do którego zaistnieją przesłanki wymienione w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp) oraz określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.